Metroselskabets bestyrelse

Metroselskabets bestyrelse er selskabets øverste ledelse.

Bestyrelsen består af ni medlemmer, der udpeges for en periode på fire år. Københavns Kommune og staten udpeger hver tre medlemmer, mens Frederiksberg Kommune udpeger ét medlem samt en suppleant. Ud over de ejervalgte medlemmer vælger selskabets medarbejdere to medlemmer til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af:

Bestyrelsen har nedsat tre bestyrelsesudvalg for at øge effektiviteten og højne kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen. Etableringen af bestyrelsesudvalgene har alene et forberedende formål forud for behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen bevarer således det fulde ansvar for alle de beslutninger, der er forberedt i et bestyrelsesudvalg.

Læs de seneste udmeldinger fra bestyrelsen

Risikokomité
Metroselskabet arbejder systematisk med risikostyring og rapporterer løbende alle relevante risici til bestyrelsen. Bestyrelsen har derfor valgt at oprette en risikokomité under bestyrelsen. Risikokomitéens formål er at forberede bestyrelsens behandling af selskabets risikostyring.

Risikokomitéen mødes fire gange årligt og består af: 
• Jørn Neergaard Larsen (formand)
• Jørgen Glenthøj
• Andreas Keil

Læs Risikokomitéens kommissorium (PDF)

Revisionskomité
Revisionskomitéens formål er at sikre troværdighed, integritet og transparens i interne og eksterne regnskaber. Komitéen overvåger den uafhængige revisionsproces og Metroselskabets overholdelse af lovmæssige krav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Revisionskomitéen har desuden arbejdet med selskabets projektstyring og selskabets økonomistyring. 

Revisionskomitéen mødes tre gange årligt og består af: 
• Formand Birgitte Brinch Madsen
• Jørgen Glenthøj
• Ali Hansen

Læs Revisionskomitéens kommissorium (PDF) 

Vederlagskomité
Bestyrelsen besluttede i 2016 at nedsætte en vederlagskomité i henhold til reglerne om god selskabsledelse. Komitéen skal blandt andet indstille vederlagspolitikken til bestyrelsens godkendelse, fremkomme med forslag til bestyrelsen om bestyrelsens vederlag samt indstille en vederlagspolitik, der generelt gælder i selskabet. 

Vederlagskomitéen mødes én gang årligt og består af: 
• Jørn Neergaard Larsen (formand)
• Jørgen Glenthøj
• Andreas Keil
• Birgitte Brinch Madsen 

Læs Vederlagskomitéens kommissorium (PDF)