Metroens strategi 2023-2026

Enkel opgave – komplekse problemstillinger

Metroen skal transportere så mange mennesker som muligt på en hensigtsmæssig måde. Passagererne skal opleve kort rejsetid, pålidelighed, tilgængelighed, komfort, sikkerhed og service, samtidig med at turen belaster klimaet mindst muligt. At levere en rejseoplevelse, der er enkel og attraktiv for passagererne, kræver overblik over og evnen til at forene en lang række komplekse problemstillinger.


Metroselskabets forretningsstrategi

Størst mulig samfundsværdi med det mindst mulige klimaaftryk

Metroselskabets bestyrelse har vedtaget en forretningsstrategi, der skal lede selskabets arbejde i årene 2023-2026. Strategien skal indfri ambitionen om at levere metro i verdensklasse til hovedstaden.

Påvirkning fra globale megatrends
Ud over kompleksiteten i opgaverne relateret direkte til Metroselskabets kerneopgaver påvirkes Metroselskabets udvikling og drift af en række globale megatrends som urbanisering, ændret demografi, bæredygtighed, digital udvikling og stigende kompleksitet.

Grafikken viser strategiens indsatsområder

Fremtidens metro

For strategiperioden 2023-2026 har Metroselskabet en ambition om at levere metro i verdensklasse. Det betyder, at selskabet ønsker at blive målt og sammenlignet med andre transportsystemer på pålidelighed, sikkerhed, service og klimaaftryk. Det indebærer, at Metroens position skal styrkes og udbygges, så Metroen bliver ved med at være det mest eftertragtede, bæredygtige mobilitetstilbud i hovedstaden, samtidig med at Metroselskabet bliver en så attraktiv arbejdsplads, at selskabet kan fastholde og tiltrække de kompetente og talentfulde medarbejdere, som er nødvendige for at indfri den overordnede ambition og strategiens delmål.

Metroselskabet har udvalgt fem fokusområder, som er tæt forbundet og tilsammen gør selskabet i stand til at indfri løftet om en metro med stor teknologisk kvalitet og høj driftsstabilitet, som leverer størst mulig samfundsværdi med det mindst mulige klimaaftryk.

Fokusområderne er: Kunderne, Klimaaftrykket, Bygherrerollen, Sikkerheden og Organisation og kompetencer. Som figuren viser, er Organisation og kompetencer fundamentet for, at strategien kan opfyldes.

Kunderne

Ambition:

”Metroens position styrkes og udbygges, så Metroen bliver ved med at være det mest eftertragtede mobilitetstilbud i hovedstaden.”

Metroen bruges i stigende grad og med stor tilfredshed i hverdagen af alle typer kunder, og sammen med gang og cykel udgør den det mest attraktive og klimavenlige transporttilbud til den voksende hovedstad. Øget markedsføring vil bringe Metroen og dens mulighed som attraktiv og bæredygtig transportform længere frem i borgernes bevidsthed. Metroselskabet vil i den kommende strategiperiode igangsætte flere kommercielle tiltag inden for blandt andet billetløsninger og salgskanaler. På samme tid er Metroen blevet 20 år, og behovet for vedligeholdelse og udvikling stiger for at kunne bibeholde samme høje niveau og leve op til passagernes forventninger. Mere vedligeholdelse, reinvesteringer og udvikling påvirker servicen, mens forbedringerne implementeres. Derfor skal der udvikles nye metoder til at sikre den høje service til borgerne.

Grafikken viser strategiens indsatsområder med fokus på kunderne
Grafikken viser strategiens indsatsområder med fokus på klimaet

Klimaaftrykket

Ambition:
”Klimaaftrykket fra anlæg af nye metroprojekter skal halveres i forhold til de nuværende linjer, samtidig med at alle øvrige klimaaftryk minimeres.”

Sammenlignet med andre transportformer er Metroen et klimavenligt transportmiddel. Det skyldes primært, at Metroen er eldrevet, at den har en høj udnyttelsesgrad med mange passagerer hver dag, og at den er designet med en minimumslevetid på 100 år.

Metroens klimaftryk kommer især fra de materialer, som bruges til at anlægge ny metro. 70 pct. af CO2-aftrykket fra selskabets samlede aktiviteter kommer fra anlæg af nye metrolinjer.
Metroselskabet skal arbejde intensivt med at finde løsninger, der reducerer det negative klimaaftryk fra anlægsarbejdet, så fremtidens metro bliver endnu mere klimavenlig.

Bygherrerollen

Ambition:
”Metroselskabet bygger ved hjælp af innovation og avanceret teknologi, så løsningerne er attraktive, den dag de tages i brug.”

Metroselskabet har erfaringer fra tidligere projekter og kan påvirke det danske marked i kraft af sin størrelse. Selskabet kan og skal derfor spille en central rolle ved at indarbejde bæredygtighedstiltag i kommende projekter, herunder materialevalg, konstruktionsmetoder og samarbejdsformer.
Særligt skal selskabet afsøge mulighederne for alternative kontraktformer, hvor teknologisk udvikling undervejs i en flerårig anlægsperiode kan komme projektet til gode i stedet for som i dag at låse beslutninger fast tidligt i processen.

Grafikken viser strategiens indsatsområder med fokus på bygherrerrollen
Grafikken viser strategiens indsatsområder med fokus på sikkerheden

Sikkerheden

Ambition:
”Alle skal kunne arbejde sikkert hver dag.”

Det er igennem de seneste fem år lykkedes at forbedre sikkerheden på anlægsprojekterne markant. Men der er fortsat medarbejdere, som kommer til skade, mens de arbejder på Metroselskabets projekter.
Derfor er det et væsentligt indsatsområde i selskabets forretningsstrategi at arbejde målrettet og dedikeret for, at alle kan arbejde sikkert hver dag. Det betyder både et fokus på den fysiske sikkerhed og et øget fokus på psykisk arbejdsmiljø, både i driften og på kontorerne.

Organisation og kompetencer

Ambition:
”Metroselskabet vil være den foretrukne arbejdsplads for medarbejdere, der vil bidrage til bæredygtig mobilitet i hovedstaden.”

Metroselskabet kan kun indfri strategiens ambitioner, hvis vi formår at engagere, udvikle, fastholde og tiltrække fagligt dygtige medarbejdere med de rette kompetencer.
Metroselskabet har et udmærket udgangspunkt med engagerede medarbejdere, der skaber resultater på et højt niveau. Samtidig er der behov for at hæve ambitionsniveauet og blive en endnu bedre arbejdsplads.
Det kræver, at Metroselskabets målrettet udvikler sin strategiske tilgang til organisations- og kompetenceudvikling bl.a. via øget digitalisering.

Grafikken viser strategiens indsatsområder
fremtidens metro

Vil du læse hele Metroselskabets forretningsstrategi 2023-2026?

Så finder du strategien sammen med vores årsrapporter og andre selskabsdokumenter her:

Økonomi- og selskabsdokumenter