Sikkerheden på metrobyggeriet

Sikkerhed for medarbejderne har høj prioritet. Selv om metrobyggeriet ligger under branchens ulykkesfrekvens, arbejder Metroselskabet på at forbedre indsatsen og få skabt en stærk sikkerhedskultur. Det kræver en indsats i alle faser fra udvikling og design til anlæg og et fælles fokus hos topledelse og medarbejdere i Metroselskabet og blandt dets entreprenører.

Her er vi nu
Store anlægsprojekter som metrobyggeriet er komplekse projekter med mange aktive byggepladser, hvor arbejdet jævnligt ændrer karakter. Derfor kræver sikkerhedsarbejdet en konstant og vedvarende indsats, der tager højde for de aktuelle risici.

Metrobyggerierne har, med undtagelse af ét år, ligget under branchens ulykkesfrekvens for arbejdere. I 2022  lå ulykkesfrekvensen på anlægsarbejdet på M4 Sydhavn på 5,3. Til sammenligning lå branchens ulykkesfrekvens for arbejdere i 2022 på 29,7.

Behov for at tænke nyt
Metroselskabet har en vision om, at alle skal kunne arbejde sikkert hver dag. Selskabet har derfor indledt et samarbejde med olie- og gasbranchen, der gennem en langvarig indsats har skabt imponerende resultater i sikkerhedskulturen. Olie- og gasbranchen er ligesom bygge- og anlægsbranchen karakteriseret ved store risici i arbejdet, men er lykkedes med at skabe et markant fald i antallet af arbejdsulykker og dermed opnå markant færre ulykker.

Metroselskabet har derfor i 2017 blandt andet på baggrund af samarbejdet med olie- og gasbranchen tilrettelagt sikkerhedsarbejdet på en helt ny måde. For os handler et sikkert arbejdsmiljø om en stærk kultur, hvor alle medarbejdere naturligt tænker sikkerhed ind i arbejdet – også selv om det foregår bag skrivebordet. Trods højt fokus i anlægsprojekter har selskabet derfor valgt en ny strategi, der skal bidrage til en stærkere sikkerhedskultur i metroprojekterne, som forhåbentligt kan sprede sig og inspirere resten af bygge- og anlægsbranchen. Foruden krav i kontrakterne består tiltagene eksempelvis af tidlig dialog med entreprenørerne, uddannelse af alle medarbejdere hos bygherre (Metroselskabet) og entreprenørerne på metrobyggerierne og en systematisk og datadreven opfølgning. Et forbedret arbejdsmiljø kræver mere end blot krav til udstyr og regler ­– det kræver en ændret kultur og klar og tydelig kommunikation. Metroselskabet udarbejdede derfor en vision for sikkerhed, sikkerhed på rette spor, og oprettede et egentligt Safety Academy, som har fokus på at gøre alle bevidste om, at de kan være med til at gøre en forskel.

Sikkerhed på rette spor

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane vil have, at alle kan arbejde sikkert uden ulykker. Vi er ansvarlige for alle, der arbejder for os, og vi bekymrer os om vores kollegaer. Derfor er vores engagement i deres sikkerhed ufravigeligt.

​​For at holde os på rette spor gør vi følgende:

  • ​Værdsætter folk og deres bidrag, erfaringer og kulturelle forskelligheder.
  • Lykkes gennem samarbejde og partnerskab med vores entreprenører.
  • ​Er ivrige efter at lære af gode erfaringer såvel som dårlige.
  • ​Tager os den tid og indsats det kræver at gøre tingene rigtigt første gang.
  • ​Er uddannede, erfarne og kompetente sikkerhedsledere.
  • ​Tager personligt ansvar for, at alle kan gå hjem fra arbejde hver dag uden ulykker.

Det gør vi

Safety Academy
Metroselskabets Safety Academy handler om at skabe en personlig relation til sikkerhed hos den enkelte, og gøre deltagerne dygtige til at intervenere, så medarbejdere får færdigheder i at have en dialog med kollegaer og ansatte om sikkerhed og den rette adfærd.

Gennem akademiet uddanner vi selskabets egne ansatte såvel som entreprenørerne i sikkerhed. Akademiet indeholder en række forskellige kurser, hvoraf et af kurserne er obligatorisk for alle medarbejdere - også kontorpersonale i administrationen. På dette kursus har vi haft over 3.000 deltagere igennem fordelt på knap 300 sessioner, hvoraf 1.558 deltagere har været fra metroprojektet fordelt på 144 sessioner, og 972 deltagere har været fra projektet Hovedstadens Letbane fordelt på 101 sessioner.

Andre kurser er skræddersyet med forskelligt fokus, alt efter hvilken funktion kursusdeltagere har. Alle medarbejdere skal derfor på minimum ét kursus i sikkerhed, og den største sikkerhedsuddannelse i Safety Academy strækker sig over otte halve dages træning fordelt over et semester, hvortil der kommer træning i praktisk erfaring.

Dagligt tilsyn på samtlige byggepladser
Metroselskabet arbejder proaktivt med sikkerheden på byggepladserne og arbejdsmiljøet. Der er ugentlige sikkerhedsrunderinger på alle byggepladser, og entreprenørerne har arbejdsmiljøkoordinatorer på pladserne, ligesom alle, der har gang på pladserne, skal gennemføre sikkerhedskurser hvert år.

Metroselskabet og entreprenørerne gennemfører jævnligt forskellige sikkerhedskampagner, for at sætte fokus på særlige emner indenfor god sikkerhedskultur. Hver 14. dag afholder Metroselskabet byggemøder på topledelsesniveau hvor sikkerhed i projektet står øverst på agendaen for at sikre et bredt ejerskab i samarbejde med entreprenørerne, og hver måned analyserer selskabet arbejdsmiljøstatistikker, hvilket bl.a. resulterer i skærpet bygherretilsyn på udvalgte byggepladser.

Tæt samarbejde med Arbejdstilsynet
Metroselskabet har et fast samarbejde med Arbejdstilsynet, og parterne holder jævnlige møder, ligesom Arbejdstilsynet gør en ekstra indsats for at føre tilsyn med metrobyggeriets byggepladser. Metroselskabet anvender Arbejdstilsynets påbud som et redskab til at sikre et konstant fokus på sikkerheden.

Et fælles ansvar
Selvom der gøres en stor indsats for at skabe sikkerhed på metrobyggerierne, vil der alligevel løbende opstå farlige situationer. Alle på byggepladserne har et ansvar for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. Derfor er det helt afgørende, at medarbejdere går til lederne af byggepladsen, hvis de observerer noget, der ikke lever op til sikkerhedskravene.

Ønsker en medarbejder at være anonym, er det også muligt at skrive til os på safety@m.dk – det er dog vigtigt, at vi får at vide, hvilken byggeplads, det drejer sig om, og hvornår episoden er sket eller observationen er blev gjort. Det skyldes, at der er mange forskellige byggepladser, og deres indretning ændrer sig løbende i takt med, at byggeriet skrider frem. Når vi modtager en mail, sender Metroselskabet hurtigst muligt, og altid inden for 24 timer, en medarbejder ud for at se på sagen.