Nyt fra bestyrelsen  

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen, den 22. marts 2024 

Til sommer åbner Metroselskabet forlængelsen af M4 til Sydhavn og Valby. På mødet fik bestyrelsen en status på projektet og arbejdet med at planlægge åbningen, hvor åbningsaktiviteterne bl.a. omfatter en folkelig fejring på Mozarts Plads. Projektet er i en vigtig fase, hvor færdiggørelse af arkitektarbejder og test af delsystemer fylder meget - bl.a. arbejdet med det fælles omstigningsområde på København Syd, sikkerhedsdokumentation og færdiggørelse af stationspladser. 

Kunsten på hver af de fem stationer på M4 Sydhavn er ved at være på plads. De integrerede værker er udført af fem forskellige danske kunstnere og er skabt til de konkrete stationer med økonomiske og kompetencemæssige støtte fra Statens Kunstfond, samt fondsstøtte fra Villum Fonden og Det Obelske Familiefond. 

”Arbejdet med metroforlængelsen til Sydhavn og Valby gik i gang for fem et halvt år siden, og bestyrelsen kan med tilfredshed konstatere, at selskabet har fulgt den plan, som blev lagt, og derfor kan åbne til sommer. Selskabet ser således frem til snart at byde vores passagerer velkommen på fem stationer, som bl.a. via gode skiftemuligheder mellem regional, national og international bus- og togdrift vil skabe nye forbindelser mellem hovedstadens bydele samt resten af landet,” siger bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen. 

På mødet blev bestyrelsen præsenteret for de seneste tal for driften af Metroen, der i februar måned havde 8,1 mio. passagerer og fortsat oplever en vækst i antallet af passagerer.   

Bestyrelsen fik også en status på Københavns Syd byudviklingsprojekt, hvor Metroselskabet har til opgave at udarbejde en helhedsplan og efterfølgende byudvikle arealer ved København Syd i Valby. I 2023 gennemførte selskabet en helhedsplanskonkurrence for byudviklingen, der sidenhen er blevet videre bearbejdet.  

Nyt fra Bestyrelsen, den 29. februar 2024

På mødet fik bestyrelsen en status på forlængelsen af M4 til København Syd, som åbner i sommer 2024. Projektet er i en fase, hvor færdiggørelse af arkitektarbejder og test af tog og styresystemer fylder meget. Testresultaterne er en vigtig del af den dokumentation, som danner grundlag for sikkerhedsgodkendelserne. 

I uge 7 og 8 2024 var M3 Cityringen lukket for at der kunne gennemføres integrationstest mellem M3- og M4-linjerne. I lukningsperioden havde selskabet indsat metrobusser langs M3 og M4 i begge retninger. Selskabets overordnede billede af lukningen har været, at kunderne generelt set kunne navigere i den alternative drift.

På mødet fik bestyrelsen en status for arbejdet med en fælles stormflodssikring af København. Et arbejde som Metroselskabet bidrager til sammen med andre sammen med andre infrastrukturejere, ministerier og øvrige myndigheder. Den 21. februar 2024 offentliggjorde Kystdirektoratet første delrapport af en forundersøgelse med nye beregninger for vandstigning ved en stormflod.

”Metroen har et generelt højt sikringsniveau, og selskabet har fokus på løbende at analysere sikringsniveauet og eftersikre udsatte stationer i takt med, at eksperter og myndigheder opdaterer deres vurderinger for stormflod. Selskabet vil nu sammenligne myndighedernes stormflodsanalyser med tidligere beregninger fra rådgivere for at afklare, om der er ændringer ift. hvilke dele af metrosystemet, som vil være udsat ved stormflod,” siger bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

På mødet godkendte bestyrelsen, at selskabets ledelsesdokumenter er i overensstemmelse med anbefalinger om god selskabsledelse. Derudover blev selskabets årsregnskab for 2023 gennemgået og bestyrelsen godkendte årsrapport 2023 og indstiller den til godkendelse på selskabets interessentskabsmøde i april 2024.

***

Nyt fra Bestyrelsen, den 15. december 2023

På mødet blev bestyrelsen orienteret om, at Metroen i november har haft 11,2 mio. passagerer, hvilket er rekord. Samlet set har i alt 110 mio. passagerer rejst med Metroen i årets første 11 måneder, hvilket overstiger det samlede antal for hele sidste år, som var 108 mio. passagerer.

Udviklingen i antallet af passagerer viser, at flere og flere vælger at tage Metroen. I andet halvår af 2023 har der indtil nu været tre uge-rekorder og en månedsrekord. Dertil har Metroen en måned før årets afslutning haft flere rejsende, end der var i hele 2022, som var det hidtil bedste år. Sideløbende med den positive passagerudvikling er der indsat to ekstra tog i driften på M1/M2, og sammen med indsættelsen af endnu et tog i 2024 skal det øge kapaciteten i Metroen med ti pct. og dermed afhjælpe trængsel i myldretiden og understøtte en fortsat god passageroplevelse. Selskabet har fokus på at sikre endnu flere passagerer i Metroen, særligt i M3/M4 og forventer, at den positive udvikling i passagertallet fortsætter ind i 2024, hvor forlængelsen af M4 til København Syd åbner,” siger Metroselskabets bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Metroens driftsstabiliteten var i november 98,7 pct. samlet set for alle linjer. Driftsstabiliteten for måneden er lavere end de tidligere måneder, og det skyldes primært hændelsen på M1/M2 den 16. november. Her resulterede kraftig regn, kombineret med samtidigt drifts- og vedligeholdelsesarbejde i skakten ved Havnegade på strækningen, i vand i tunnelen. Driften var derfor indstillet mellem Nørreport og Christianshavn en stor del af dagen.

Bestyrelsen fik præsenteret planerne for at integrere selskabets bæredygtighed som en del af årsrapporten for 2023. Formålet er at afspejle, at de finansielle og bæredygtighedsmæssige forhold ligestilles. Det betyder også, at rapporten lever op til EU's kommende direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD), der for Metroselskabet træder i kraft fra regnskabsåret 2025. Bestyrelsen fik samtidig præsenteret den væsentlighedsanalyse for selskabets bæredygtighed, som vil indgå i rapporten.

Bestyrelsen fik en status på arbejdsmiljøet for M4 Sydhavnsprojektet. Projektet er i sin afsluttende fase og selskabet har sammen med entreprenøren TUNN3L introduceret kampagnen Finish Safely, der tager afsæt i erfaringerne fra M3 Cityringen, hvor selskabet i samarbejde med entreprenørerne lykkedes med at nedbringe antallet af ulykker trods korte deadlines og skiftende bemanding på projektet. Projektets ulykkesfrekvens i årets første 10 måneder af 2023 er 4,7 (antal ulykker med fravær pr. mio. arbejdstimer), hvilket er markant under gennemsnittet på de danske byggepladser.

På mødet godkendte bestyrelsen derudover selskabets budget for 2024 samt langtidsbudgettet, som følger planen med uændret tilbagebetalingstid, så selskabets gæld fortsat forventes afviklet i 2066.

***

Nyt fra Bestyrelsen, den 24. november 2023

På mødet fik bestyrelsen en status på driften. Metroen har oplevet en vækst i antallet af passagerer, og i årets første 10 måneder har der været 14 pct. flere rejser i Metroen end i samme periode sidste år. Selskabet har estimeret 122 mio. rejser i 2023 mod 108 mio. rejser i 2022. Driftsstabiliteten i samme periode var 99,4 pct. for linjerne samlet set.

Bestyrelsen fik også en status på selskabets arbejde med klimasikring mod oversvømmelser, idet disse bl.a. kan påvirke Metroens infrastruktur og drift. Metroen har et generelt højt sikringsniveau, så Metroen i udgangspunktet kan modstå såkaldte 2000-års hændelser i 100 år fra ibrugtagningen. Klimaforandringer betyder dog, at forventningerne til ekstremregn og stormflod har ændret sig de seneste år. 

Arbejdet med klimasikring prioriteres højt i Metroselskabet, som bl.a. deltager i en forundersøgelse af en fælles stormflodsplan for København koordineret af Transportministeriet.

Klimaforandringerne har stor indflydelse på Metroens sikringsniveau. De globale forandringer gør dog, at det ikke alene giver mening at fokusere på Metroen isoleret set. Metroen er en del af Hovedstaden, og klimasikring af København er også klimasikring af Metroen. Derfor bidrager selskabet aktivt til arbejdet med at sikre København mod oversvømmelser sammen med andre infrastrukturejere, ministerier og øvrige myndigheder. Dertil har selskabet fokus på løbende at analysere sikringsniveauet og eftersikre udsatte stationer i takt med, at eksperter og myndigheder opdaterer deres vurderinger for ekstremregn og stormflod,” siger Metroselskabets bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Metroselskabet er ved at gøre forlængelsen af M4 til København Syd klar til åbning i 2024. Projektet er på vej ind i den sidste vigtige fase med at færdiggøre arkitektarbejde samt gennemføre test af tog og styresystemer.

Bestyrelsen blev på mødet også præsenteret for resultatet af den markedsdialog, som selskabet har gennemført ifm. udbud af ny drifts- og vedligeholdelseskontrakt. De nuværende drifts- og vedligeholdelseskontrakter udløber i 2027.

Herudover blev bestyrelsen orienteret om, at Metroselskabet sammen med 13 andre offentlige bygherrer på konferencen Grønt Gearskifte har underskrevet en aftale om fremover at stille krav om at entreprenører bruger emissionsfrie arbejdsmaskiner.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde, den 27. oktober 2023

På mødet blev bestyrelsen orienteret om, at kapaciteten på M1/M2 siden september er blevet øget med et ekstra tog, så der nu er 32 tog i alt på linjerne. I løbet af november og i første kvartal 2024 indsættes der yderligere to tog, så der i alt vil være 34 tog indsat. Samlet set forventes de ekstra tog at øge M1/M2’s kapacitet med ti procent. Den øgede kapacitet skal bl.a. afhjælpe den trængsel som passagererne i dag oplever i myldretiden og imødekomme væksten i antallet af passagerer.

M1/M2 begynder efter 20 år i drift at have et større behov for investeringer, og bestyrelsen godkendte blandt andet, at der igangsættes nye prioriterede reinvesteringsprojekter. Bæredygtighed er indført som parameter i analyserne og en række af allerede besluttede investeringer forventes at bidrage med CO2-reduktion - blandt andet udskiftning af køl og ventilation, energioptimering af fjernvarme på kontrol- og vedligeholdelsescenter samt udskiftning af belysningskilder til LED.

Bestyrelsen blev ligeledes orienteret om et investeringsprojekt, som skal opgradere omstigningsområdet på Frederiksberg Station ved at binde de to metrosystemer bedre sammen via niveaufrit skifte under jorden.
På mødet besluttede bestyrelsen at indkøbe et nyt vedligeholdelsessystem, der giver grundlag for bedre styring og opfølgning af Metroselskabets samlede aktiver. Dermed sikres det, at opgraderinger og udskiftning af materiel og tekniske løsninger ikke blot sker en-til-en, men til den på det pågældende tidspunkt bedste og mest bæredygtige løsning.

Med vores beslutning i oktober sidste år om at styrke Metroselskabets arbejde med reinvesteringer samt etableringen af en selvstændig enhed i organisation til formålet, er vi allerede nået langt i forhold til at have de rigtige ressourcer til at undgå flaskehalse i de forestående reinvesteringer, så kunderne også i fremtiden vil opleve en rejse af høj kvalitet og en høj driftsstabilitet,” siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

I 2024 åbner udvidelsen af metrolinjen M4 mod Sydhavn og Valby. På mødet fik bestyrelsen præsenteret indretningen for området ved Ny Ellebjerg Station, som i 2024 skifter navn til København Syd. Datoen for åbning af den nye linje offentliggøres tre måneder før den forventede åbning. Dog forventer selskabet i januar 2024 at kunne fortælle, hvilken årstid i 2024 åbningen forventes at ske. 

Derudover fik bestyrelsen en status på kundetilfredshed fra tredje kvartal 2023, hvor der det seneste år har været arbejdet på at forbedre tilfredsheden med bl.a. trafikinformation og rengøring i tog. Initiativerne har vist sig at have en positiv effekt på tilfredsheden.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde, den 25. august 2023

På mødet godkendte bestyrelsen selskabets halvårsregnskab for 1. halvår 2023. Af regnskabet fremgår det, at 59,5 mio. passagerer i perioden kørte med Metroen, hvilket er en stigning på 15 pct. ift. samme periode sidste år. Selskabet havde forventet en stigning på 20 pct., men passagertallet for M3/M4 ligger under det forventede i første halvår 2023. Bestyrelsen tog til efterretning, at det samlede passagertal for hele 2023 ved halvårsregnskabet for 1. halvår 2023 estimeres til 122 mio passagerer. Til sammenligning realiserede selskabet et passagertal på 108 mio. i 2022.

Siden åbningen af Cityringen er det samlede passagertal i Metroen næsten fordoblet fra 65 mio. årlige passagerer i 2018 til forventeligt 122 mio. årlige passagerer i 2023. Langtidsbudgettet antager en vækst i passagertal baseret på et 5-årigt indsving af Cityringen i perioden efter COVID-19. Hvor hurtig og hvor stejl stigningen i antal passagerer bliver, er imidlertid behæftet med usikkerhed på kort sigt. Metroselskabet forventer at nå det fulde passagerpotentiale i Metroen på 180 mio. årlige passagerer i 2028,” siger Metroselskabets bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

I 2024 åbner forlængelsen af M4 til København Syd (Ny Ellebjerg i dag) med fem nye stationer, og bestyrelsen fik en status på anlægsarbejdet. Forud for åbningen skal der gennemføres en række test- og sikkerhedsaktiviteter for at opgradere styresystemet, hvilket vil påvirke M3 og M4 med bl.a. periodevise lukninger. Bestyrelsen blev orienteret om, at selskabet pt. arbejder med at afklare perioden for test- og sikkerhedsaktiviteter, der optimeres så færrest mulige passagerer påvirkes ligesom der tages hensyn til andet kritisk vedligeholdelsesarbejde samt store events i byen.

Bestyrelsen fik herudover en status på driften af Metroen, der i juli har kørt med en rettidighed på 99,5 pct. Bestyrelsen blev også orienteret om, at selskabet har indgået en aftale med operatøren om at indsætte flere tog i drift i myldretiden på M1/M2 fra efteråret 2023. Flere tog i drift betyder, at kunderne i den kommende vintersæson vil opleve en øget kapacitet i Metroen og kortere tid mellem afgangene.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 22. juni 2023

På mødet blev bestyrelsen orienteret om Metroens passagertal og driftsstabilitet. I maj havde Metroen et passagertal på 10,1 mio. passagerer, hvilket er ca. 1 mio. flere end i maj 2022. År til måned har Metroen haft ca. 20 pct. flere passagerer end i den tilsvarende periode i 2022. For år til måned ligger passagertallet ca. 4 pct. under det forventede. Der kan være flere grunde til at passagertallet er under budget i maj, herunder, at måneden var en meget tør måned sammenlignet med foregående år. I maj var driftsstabiliteten samlet set på 99,7 pct., og i myldretiden på 99,6 pct., hvilket er meget tilfredsstillende.

Bestyrelsen godkendte selskabets kommercielle strategi, der skal understøtte selskabets vækstmål for passagerantallet og indtægter i forretningsstrategiperioden 2023-2026. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at selskabet skal igangsætte kommercielle tiltag inden for blandt andet billetløsninger, prissætning, salgskanaler og partnerskaber med henblik på at tilbyde kunderne en kvalitetsoplevelse og dermed understøtte selskabets vækstmål om 176 mio. passagerer i 2026.

”Metroen skal også i fremtiden være det mest eftertragtede bæredygtige mobilitetstilbud i hovedstaden – og allerede i 2023 har vi et mål om 130 mio. passagerer, hvilket er en stigning på ca. 22 mio. i forhold til sidste år. Derfor skal vi ikke blot have fokus på at sikre passagererne en god oplevelse, når det gælder kerneproduktet ift. frekvens, hastighed og driftsstabilitet, men også i forhold til den samlede kundeoplevelse, herunder tilhørende services, prissætning, kommunikation mm. Passagervæksten skal komme fra både udvidelsen af Metroen og nye kunder, men også de eksisterende kunder, som forventes at rejse mere med Metroen fremover. Det skal ske, ved at de bruger Metroen i flere sammenhæng kombineret med at de bliver længere som kunder ved hjælp af målrettet arbejde med at øge deres kendskab og loyalitet”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard. 

Bestyrelsen fik også en status på arbejdet med støvpartikler i Metroen. Siden bestyrelsen blev orienteret om sagen i februar 2023, har selskabet udarbejdet et måleprogram for måling af partikler i Metroen rettet mod kunderne samt modtaget foreløbige måleresultater fra operatøren Metro Service ift. arbejdsmiljøet. Alle målinger ligger under Arbejdstilsynets grænseværdier, og de målte koncentrationsniveauer giver ikke anledning til en uacceptabel påvirkning af arbejdsmiljøet.

Selskabet har desuden gennemført øget rengøring på stationer og tunneler, for at fjerne partikler i Metroen. Derudover undersøges muligheden for at udvikle et forbedret filter til togene samt øget tunnelventilation på M1/M2 og M3/M4. Fælles for alle tiltag er, at der tages afsæt i internationale erfaringer. En ekspertgruppe bestående af 12 nationale eksperter inden for miljø og sundhed følger selskabets igangsatte forbedringstiltag og selskabets måleprogram for partikelkoncentration på perroner i Metroen.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 26. maj 2023

På mødet godkendte bestyrelsen Metroselskabets investeringsaktiviteter for Metroen i drift samt fokusområderne for arbejdet de kommende fire år. Selskabet har siden 2017 arbejdet strategisk og målrettet med investeringer i Metroen i drift, herunder særligt udvidelser af kapaciteten og reinvesteringer i øvrigt. Indsatsen løber frem til 2035, og bestyrelsen gives årligt en status på de igangsatte initiativer.

”En af vores vigtigste opgaver er at sikre, at Metroen også i fremtiden møder kundernes behov. Derfor er vedligehold af og investeringer i Metroen i drift afgørende for at sikre, at vi kan opretholde den høje kundetilfredshed og driftsstabilitet, som er en forudsætning for at møde kapacitetsbehovet og selskabets mål om 126 mio. passagerer årligt i 2023. Selskabet arbejder bl.a. målrettet på at øge kapaciteten i M1/M2 med samlet 35 pct. Det sker med en trinvis forøgelse af antallet af tog i myldretiden fra årsskiftet 2023/2024 og trinvist op til det maksimale niveau over de kommende år”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.    

Det blev også besluttet at reducere klimapåvirkningen fra selskabets reinvesteringer.

På mødet blev bestyrelsen desuden orienteret om, at vinderen af konkurrencen om et forslag til helhedsplan for byudvikling ved København Syd forventes udpeget senest medio juli 2023. Bestyrelsen godkendte desuden, at der afsættes de nødvendige midler til rådgivning i forbindelse med helhedsplan, startredegørelse og lokalplan, som det vindende team får ansvaret for at videreudvikle og færdiggøre.

København Syd bliver én af Danmarks største stationer og hovedstadens nye trafikknudepunkt med både metro og S-togslinjer samt nationale, regionale og på sigt internationale togforbindelser. Som en del af udviklingen af København Syd har Metroselskabet fået til opgave at udvikle området på den nordlige side af baneterrænet med mulighed for boliger, erhverv, butikker og andre bylivsfunktioner.

På mødet fik bestyrelsen også en orientering om Metroens passagertal og driftsstabilitet. I april havde Metroen et passagertal på 9,8 mio. passagerer, hvilket svarer til det forventede for måneden. I perioden 1. januar til 30. april 2023 har 39,8 mio. mennesker rejst med Metroen, hvilket er ca. 3,5 pct. under det forventede. I april var driftsstabiliteten samlet set på 99,6 pct., og i myldretiden på 99,6 pct., hvilket er meget tilfredsstillende.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 31. marts 2023

På mødet fik bestyrelsen en status på byggeriet af M4 Sydhavn. Arbejdet bærer fortsat præg af den generelle mangel på ressourcer og leverancer af materiel og materialer, hvorfor selskabet er i tæt dialog med entreprenørerne med henblik på løbende at optimere og prioritere arbejdet. Trods disse udfordringer er det forventningen, at den nye metrolinje Københavns Sydhavn kobles på metronettet med fem stationer som planlagt i 2024.

På mødet godkendte Metroselskabets bestyrelse desuden den nye kommercielle strategi, der understøtter forretningsstrategien for 2023-2026 og skal være med til at realisere den planlagte passagervækst i strategiperioden og arbejdet med at få flere kunder til at bruge Metroen.

Der ligger en stor opgave foran os ift. at få flere passagerer til at vælge Metroen i de kommende år. Metroen skal også i fremtiden være det mest eftertragtede bæredygtige mobilitetstilbud i hovedstaden. Nye kunder skal tiltrækkes ved hjælp af målrettet arbejde med at øge deres kendskab til de muligheder, som Metroen giver i form af effektiv og pålidelig transport i hovedstaden. Selskabet arbejder her med målrettede tiltag, tilbud og services til relevante målgrupper på de rigtige tidspunkter. Dette sker ved kampagner ved bl.a. studiestart, boligskifte etc. Derudover arbejder selskabet målrettet med at øge antallet af passagerer ved bl.a. at få eksisterende kunder til at rejse mere med Metroen fremover”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

På mødet fik bestyrelsen også en orientering om Metroens passagertal og driftsstabilitet. I februar havde Metroen et passagertal på 9,4 mio. passagerer, hvilket er ca. 2,5 pct. under det gældende passagerbudget for måneden og ca. 20 pct. over tallet i februar 2022. I februar var driftsstabiliteten samlet set på 99,5 pct., og i myldretiden på 99,1 pct., hvilket er meget tilfredsstillende.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2023

På mødet godkendte Metroselskabets bestyrelse årsrapporten for 2022. Af rapporten fremgår det, at 17 millioner flere passagerer end forventet lagde vejen forbi Metroen i 2022, og det resulterede i et samlet passagertal på i alt 108 millioner. Det betyder også, at årets økonomiske resultat er bedre end forventet. Før af- og nedskrivninger blev resultatet således på 41 mio. kr., hvilket er 220 mio. kr. bedre end forventet i budget 2022.

”Det er meget tilfredsstillende at se væksten i antallet af passagerer i Metroen. Det vidner om, at vi løfter opgaven ansvarligt og leverer den grønne, kollektive transport til hovedstadens borgere, vi er sat i verden for. Samtidig har vi blikket fast rettet mod fremtiden, hvor Metroselskabet fortsat skal være det mest eftertragtede bæredygtige mobilitetstilbud i hovedstaden. Derfor har vi bl.a. vedtaget en ny forretningsstrategi, hvor ambitionen er at levere størst mulig samfundsværdi med det mindst mulige klimaaftryk”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen. 

Bestyrelsen godkendte desuden selskabets bæredygtighedsrapport for 2022. Både årsrapporten og bæredygtighedsrapporten skal derefter godkendes af Metroselskabets ejere på det kommende interessentskabsmøde.

Bestyrelsen fik også en status på selskabets arbejde med at undersøge muligheder og tiltag på baggrund af de luftmålinger, der er foretaget i Metroen af forskere ved Aarhus og Københavns Universiteter. Som bestyrelsen tidligere er orienteret om, har målingerne vist en efter forskernes vurdering høj koncentration af fine partikler (PM2.5) på stationer og i tog – særligt på linjerne M3 og M4.

Metroselskabet ønsker at blive klogere på situationen ved at understøtte den eksterne dialog med forskerne. I samarbejde med driftsoperatøren arbejder selskabet desuden på en række initiativer, der skal være med til at reducere mængden af partikler. Det drejer sig bl.a. om vask af stationer og tunneler, øget udluftning, mulig montering af filtre samt målinger af luftkvaliteten i Metroen.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 16.december 2022

Bestyrelsen besluttede på mødet et scenarie for indkøb og implementering af et nyt førerløst styresystem på M1/M2. Udskiftningen af styresystemet er planlagt og sker som led i Metroselskabets Investeringsprogram, og skal sørge for en fortsat sikker og stabil drift, så systemet også i fremtiden kan levere et tilstrækkeligt serviceniveau. Samtidig holdes anskaffelsesomkostningerne på det lavest mulige niveau.

”Metroen er populær, og flere og flere passagerer vælger at rejse med os. Det betyder, at antallet af rejser i M1/M2 fortsat vil stige – både på kort og lang sigt. Et nyt styresystem forventes at kunne sikre en fortsat stabil drift til gavn for de over 100 mio. passagerer, der årligt rejser med Metroen. Det er stadig vores vigtigste kerneopgave at sørge for, at togene kører til tiden døgnet rundt, så passagererne får en nem og effektiv rejseoplevelse af høj kvalitet. Det vil det nye styresystem kunne medvirke til at sikre”, udtaler Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

På mødet fik bestyrelsen også en orientering om Metroens passagertal og driftsstabilitet. Metroen har på nuværende tidspunkt rundet 100 mio. passagerer i 2022, hvilket er det højeste årlige passagertal nogensinde. I november var driftsstabiliteten på 99,3 pct., hvilket er meget tilfredsstillende – også i myldretiden, hvor 99,1 pct. af afgangene blev afviklet til tiden.

Endelig fik bestyrelsen en status på arbejdet med Metroselskabets digitaliseringsprogram, hvor strategien for projekterne er at sikre en optimal it- og digitaliseringsunderstøttelse af selskabets nuværende og fremtidige forretningsbehov. Målene er ambitiøse og skal bidrage til at etablere et grundlæggende digitalt fundament af selskabet. I 2022 har der været god fremdrift på stort set samtlige projekter med fokus på test og implementering af de nye systemer.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 25. november 2022

Bestyrelsen godkendte på mødet den udbudsproces, der har været ift. at levetidsforlænge den første generation af tog på M1/M2 med 10 år frem til 2035. Dette sker som en del af Metroselskabets investeringsprogram, der har til formål at øge kapaciteten i Metroen med 35 pct. frem mod 2035.

Bestyrelsen har tidligere besluttet at forlænge levetiden på de 34 tog fremfor at udskifte dem med nye. I beslutningen indgik bl.a. en vurdering af togenes tilstand og forventede tekniske levealder på daværende tidspunkt. Desuden ville en udskiftning af togene medføre en betydeligt større gene for kunderne, da det ville kræve længere perioder med lukninger og reduceret service.

”Beslutningen om at forlænge levetiden sætter også streg under Metroselskabets vedvarende fokus på bæredygtighed. Fremfor for at indkøbe nye tog og skrotte de eksisterende får vi mulighed for at genbruge og dermed reducere CO2-aftrykket, hvilket i sig selv er en gevinst. Samtidig ændrer vi sædeopsætningen, så kapaciteten øges i togene med plads til flere passagerer og en hurtigere udveksling af passagerer ind og ud af togene”, udtaler Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Opgaven med at levetidsforlænge togene på M1/M2 har været sendt i udbud, og vinderen blandt i alt fem kvalificerede tilbudsgivere vil inden længe blive offentliggjort og derefter indgås kontrakt.

På mødet fik bestyrelsen også en orientering om Metroens passagertal og driftsstabilitet. I oktober rejste 9,7 mio. passagerer med Metroen, svarende til 0,3 mio. over det gældende passagerbudget for måneden. Bestyrelsen følger udviklingen i passagertallet og har fortsat fokus på at få flere passagerer i Metroen. Driftsstabiliteten i oktober har været meget tilfredsstillende med en samlet driftsstabilitet på 99,5 pct. Der er generelt blevet kørt meget stabilt på alle linjer – også i myldretiden, hvor Metroens samlede driftsstabilitet har ligget på 99,3 pct.

Endelig fik bestyrelsen også en status på byggeriet af M4 Sydhavn. Trods udfordringer ift. de globale forsyningskæder er der en god fremdrift på projektet, og det er selskabets vurdering, at den overordnede økonomi og anlægsbudgettet i al væsentlighed følger planen. Projektet er dog fortsat presset ift. den generelle mangel på ressourcer og leverancer af materiel og materialer. Selskabet har derfor et løbende og tæt samarbejde med entreprenøren for at sikre den fortsatte fremdrift trods de vedvarende udfordringer.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2022

Bestyrelsen godkendte på mødet Metroselskabets forretningsstrategi for 2023-2026. Forretningsstrategien er et vigtigt styringsredskab for bestyrelsen i forhold til at indfri ambitioner og sætte rammen for, hvordan selskabet arbejder i strategiperioden. Strategien rettes nu endeligt til, hvorefter den fremsendes til godkendelse hos ejerne.

Forretningsstrategien består af 4 spor, der er tæt forbundet og tilsammen gør selskabet i stand til at indfri løftet om at sikre en metro, der leverer størst mulig samfundsværdi med mindst muligt klimaaftryk. De fire spor indeholder indsatser inden for områderne Kunderne, Klimaaftrykket, Bygherrerollen og Sikkerheden. Som fundament for at strategien kan opfyldes, indeholder forretningsstrategien også et fokus på udvikling af organisationen og de nødvendige kompetencer i selskabet.

”I strategiperioden er det Metroselskabets ambition at levere en metro, der leverer størst mulig samfundsværdi med mindst muligt klimaaftryk. Det indebærer, at positionen skal styrkes og udbygges, så Metroen bliver ved med at være det mest eftertragtede bæredygtige mobilitetstilbud i hovedstaden”, udtaler Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

På mødet fik bestyrelsen også en orientering om Metroens passagertal og driftsstabilitet. I september rejste 9,8 mio. passagerer med Metroen, svarende til det gældende passagerbudget for måneden. Samtidig har driftsstabiliteten i september været meget tilfredsstillende, og der er generelt blevet kørt meget stabilt – også i myldretiden. Driftsstabiliteten var i september 99,7 pct.

Bestyrelsen blev også orienteret om, at Metroselskabet har fokus på at kunne reagere bedst muligt på den nuværende energisituation og eventuelle knaphed på strømforsyning. Det er selskabets mål så vidt muligt at opretholde driften og service over for kunderne.

Bestyrelsen er optaget af, at Metroen - efter 20 år – fortsat kører stabilt, og at kunderne har en god oplevelse på turen. For at sikre det godkendte bestyrelsen, at der skal igangsættes nye prioriterede projekter til vedligehold i Metroen i drift. Det sker som led i behandlingen af det 4-årige rullende budget til nye investeringer, der altid besluttes på bestyrelsens møde i oktober. Budgettet indeholder bl.a. initiativer, der skal imødekomme et forventet, stigende reinvesteringsbehov knyttet til det 20-årige anlæg på linjerne M1 og M2, forbedringsaktiviteter knyttet til de nye linjer M3 og M4, samt et generelt styrket fokus på at nedbringe CO2-udledninger – bl.a. ved hjælp af energioptimering.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 26. august 2022

Bestyrelsen fik på mødet en orientering om, at passagerne i stigende grad tilvælger Metroen. I juli havde Metroen et passagertal på 7,8 mio. passagerer, hvilket svarer til 26 pct. over det gældende passagerbudget. Samtidig har driftsstabiliteten i juli været meget tilfredsstillende, og der er generelt blevet kørt meget stabilt. Den samlede driftsstabilitet på M1/M2 var på 99,5 pct., mens den lå på 99,2 pct. på M3/M4.

I løbet af sommeren er Metroen desuden blevet udfordret på flere områder – bl.a. i forbindelse med den historiske afvikling af Tour de France i København, hvor der blev sat ny passagerrekord med knap 570.000 passagerer i det samlede metrosystem. Det er flere passagerer end nogensinde på et enkelt døgn. Med lukningen af store dele af Københavns centrum, viste Metroen sig dermed som en attraktiv transportmulighed i den feststemte hovedstad.

Også under skyderiet i Fields den 3. juli viste det sig, at både systemet og beredskabet fungerede som planlagt. De mange koncertgæster, der opholdt sig i Royal Arena, blev f.eks. evakueret med Metroen i tæt samarbejde med politi og beredskab. Endelig blev systemets kapacitet testet godt og grundigt i forbindelse Ed Sheeran-koncerterne ved Femøren station i begyndelsen af august, hvor der blev arbejdet på højtryk for at sikre så godt et passagerflow som muligt trods ekstraordinært mange mennesker i Metroen.

Bestyrelsen drøftede også status på Metroselskabets arbejdsmiljøindsats. Siden 2018 har selskabet arbejdet ambitiøst med sikkerhed og arbejdsmiljø – og siden seneste afrapportering i august 2021 er der sket et betydeligt fald i antallet af ulykker med fravær på M4 Sydhavn. Fra august 2020 til juli 2021 skete 14 ulykker med fravær, mens der frem til juli 2022 har været 4 ulykker med fravær.

”Vi har fortsat en klar ambition om, at ingen på vores projekter kommer til skade. Det stiller ekstremt høje krav både til os som bygherre og til entreprenørerne. Arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø kræver derfor en konstant og vedvarende indsats – ikke mindst på grund af metroprojekternes enorme størrelse og kompleksitet”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Som led i Metroselskabets arbejdsmiljøindsats er der fra sommeren 2021 bl.a. afholdt 34 kurser, hvor 320 medarbejdere hos entreprenørerne på M4 Sydhavn har deltaget. Andelen af medarbejdere på projektet, som har gennemført kurset, er således steget fra ca. 54 pct. i juli sidste år til knap 69 pct. i august 2022.

Endelig fik bestyrelsen en orientering om konkurrencestrategien for en helhedsplan ved København Syd (Ny Ellebjerg). Konkurrencen omfatter forslag til en helhedsplan ved København Syd (Ny Ellebjerg), som forventes både at indeholde en vision, et bud på fremtidig bebyggelse og løsninger til, hvordan projektet kan understøtte vigtige temaer som bæredygtighed, tryghed og det gode byliv, herunder at København Syd kan blive Danmarks tredjestørste station og dermed et nyt trafikalt knudepunkt. Konkurrenceforløbet bliver forholdsvist kort, så projektet rettidigt kan udvikles, og der ventes at være udpeget et vinderteam i juni 2023.

*** 

Nyt fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2022

Bestyrelsen blev på mødet orienteret om, at trusselsniveauet fra cyberkriminalitet i Danmark fortsat er højt, og at myndighederne derfor opfordrer alle virksomheder til at have fokus på dette på samtlige ledelsesniveauer. Bestyrelsen blev forelagt en status for selskabets arbejde med at sikre et passende sikkerhedsniveau, herunder hvordan selskabet over for bestyrelsen årligt vil give status for de løbende tilpasninger at sikkerhedsniveauet, som er nødvendigt.

På mødet fik bestyrelsen også en orientering om, at kunderne fortsat ser ud til at vende tilbage til Metroen og tage de nye metrolinjer i brug lidt hurtigere end hidtil forventet. I maj havde Metroen et passagertal på 9,2 mio. passagerer, hvilket svarer til mere end 300.000 passagerer på en almindelig hverdag. Samtidig har driftsstabiliteten i maj været meget tilfredsstillende, og der er generelt blevet kørt meget stabilt. Den samlede driftsstabilitet på M1/M2 var på 99,5 pct., mens den lå på 99,7 pct. på M3/M4.

***

Fra bestyrelsesmøde den 31. maj 2022

På mødet godkendte Metroselskabets bestyrelse ansættelsen af ny administrerende direktør. Det bliver Carsten Riis, der kommer fra en stilling som kommunaldirektør i Faxe Kommune og tiltræder den 1. august 2022.

”Med Carsten Riis får vi en administrerende direktør med en stærk profil og mangeårig erfaring med topledelse. Han har solid indsigt i vigtige områder som udvikling af hovedstaden, digitalisering og økonomi og er vant til at begå sig i større organisationer med mange forskellige interessenter og samarbejdspartnere. Jeg ser frem til samarbejdet med Carsten Riis, og jeg er sikker på, at vi med ham får en administrerende direktør ved roret, der både kan lede, drive og udvikle de vigtige projekter, som organisationen er ansvarlig for”, siger Jørn Neergaard Larsen, bestyrelsesformand i Metroselskabet.

På mødet fik bestyrelsen en status på selskabets bidrag til ejernes analyser af en mulig ny metrolinje, M5, hvor der både undersøges en linje i den vestlige del af det centrale København og en sydøstlig linje. Analysen har blandt andet til formål at sikre en bæredygtig kollektiv trafikbetjening af nye byområder og sikre mere metrokapacitet på tværs af havnen. Det forventes, at VVM-processen for en kommende metro med en idéfasehøring kan igangsættes efter sommer. Metroselskabet samarbejder med ejerne med henblik på at tilrettelægge en god proces for borgerinddragelse i den kommende VVM.

Bestyrelsen fik også en orientering om, at både nye og gamle kunder ser ud til at vende tilbage til Metroen lidt hurtigere end hidtil forventet efter COVID og tager det nye udvidede metrosystem i brug. I april havde Metroen et passagertal på 9,0 mio. passagerer, hvilket ligger over passagerbudgettet for måneden. I Metroen møder også passagererne en meget høj driftsstabilitet, der i april lå på 99,2 pct. for linjerne M1/M2 og 99,8 pct. for M3/M4. Samtidig er den samlede kundetilfredshed i Metroen på 98 pct., hvilket er samme niveau som i 4. kvartal 2021.

Endelig fik bestyrelsen en kort orientering om, at Metroselskabet sammen med Københavns Kommune og Ålborg Kommune har startet initiativet ”Sammen om emissionsfri arbejdsmaskiner”. Formålet er at nedbringe klimapåvirkning, støj og partikelforurening fra byggepladser, og initiativet faciliteres af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI). Initiativet samler offentlige indkøbere om at definere ensartede krav til markedet, så det bliver mere attraktivt at tilbyde nye løsninger. Samarbejdet indeholder en invitation til andre offentlige og private aktører om også at tilslutte sig.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2022

 Adm. direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane Henrik Plougmann Olsen fratræder sin stilling den 30. april 2022. På mødet har Metroselskabets bestyrelse konstitueret direktør Rebekka Nymark som adm. direktør for perioden 1. maj 2022 og frem til ny adm. direktør tiltræder. I henhold til lov om Letbanen på Ring 3 betyder dette også, at Rebekka Nymark i perioden indtræder som konstitueret adm. direktør for Hovedstadens Letbane. I forlængelse af ovenstående er det ligeledes besluttet, at chef for Naboer og Ejendomme/Direktionssekretariatet Hanne Tærsbøl Schmidt konstitueres som direktør i Rebekka Nymarks stilling i tilsvarende periode.

”På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Rebekka for at påtage sig den vigtige opgave. Hun har et indgående kendskab til organisationen og forretningen fra sine 12 år i selskabet. Vi er overbeviste om, at hun sammen med ledelse og medarbejdere vil fortsætte den gode drift af selskabet i perioden, frem til den nye administrerende direktør er fundet og tiltræder,” siger bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

På mødet fik bestyrelsen en status for arbejdet med selskabets digitaliseringsprogram. Programmet indeholder en række tiltag, som mere effektivt skal sikre optimal IT- og digitaliseringsunderstøttelse af de nuværende og fremtidige forretningsbehov – både i forhold til anlæg, drift og administration. Alle projekter er godt i gang, og der er bl.a. indkøbt flere nye IT-systemer og etableret et fælles datamiljø til 3D-modeller.

På mødet fik bestyrelsen desuden en introduktion til arbejdet med den kommende forretningsstrategi 2022-2026. Den samlede strategi forventes at blive godkendt af bestyrelsen til oktober og af ejerne inden årsskiftet.

Bestyrelsen drøftede på mødet også håndteringen af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommunes opfordring til at reklamer for pengespil i Metroen ophører, og der var enighed om at søge ændringen indarbejdet i det kommende driftsudbud.

Endelig fik bestyrelsen en status på byggeriet af M4 Sydhavn, hvor anlægsentreprenøren nu har fået selskab af entreprenørkonsortiet Rhomberg/Efacec og Hitachi Rail, der er i opstartsfasen af deres arbejder med bl.a. sporlægning, strøm og kørestrøm samt teknisk udstyr. Bestyrelsen blev også orienteret om, at der generelt er tiltagende udfordringer med globale forsyningskæder på projektet bl.a. ift. stålleverancerne, da Ukraine er Europas største leverandør af både forarbejdet stål og råmateriale til stålproduktion. Herudover blev bestyrelsen orienteret om, at selskabet ikke på nuværende tidspunkt har kunnet identificere leverancer fra Rusland/oligarker, der er sanktionsbelagte, men at selskabet forsætter med at overvåge kommende leverancer.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 25. februar 2022

På mødet godkendte Metroselskabets bestyrelse årsrapporten for 2021. Af rapporten fremgår det, at selskabet under pandemien lykkedes med at holde samfundet i gang og sørge for tryg transport af metroens ca. 200.000 daglige passagerer. Desuden kompenserede staten Metroselskabet for følgerne af restriktionerne, så resultatet blev som forventet.

”Det er klart, at både nedlukning og restriktioner har sat sit præg på vores aktiviteter og resultater. Passagertallet var sidste år på 73,4 mio., hvilket er ca. halvdelen af det forventede. Men det er trods alt 10 mio. flere passagerer end i 2020. Vi er derfor fortrøstningsfulde i forhold til at få passagererne retur, for vi nyder fortsat godt af en meget høj passagertilfredshed og driftsstabilitet,” siger Jørn Neergaard Larsen, bestyrelsesformand i Metroselskabet.

Bestyrelsen godkendte desuden selskabets CSR-rapport for 2021, hvor årets indsatser og opfyldelse af mål inden for de konkrete fokusområder vurderes. Både årsrapporten og CSR-rapporten skal derefter godkendes af Metroselskabets ejere på det kommende interessentskabsmøde.

I sommeren 2021 blev der i statens Infrastrukturplan 2035, som alle Folketingets partier har tilsluttet sig, afsat 100 mio. kr. til gennemførelse af en VVM-undersøgelse af Metro til Lynetteholm. På mødet godkendte bestyrelsen, at der sættes gang i det forberedende arbejde frem mod den kommende miljøvurdering. Det drejer sig bl.a. om projektforberedelse af rådgiverydelser og tilpasning af intern organisation. I forbindelse med VVM-processen har ejerne desuden ønsket, at der gennemføres en bred idéfasehøring, hvor borgere og interessenter inviteres til at komme med input til linjeføringer og varianter.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2022

På årets første møde konstituerede Metroselskabets bestyrelse sig for en ny 4-årig periode. Bestyrelsen består af ni medlemmer, hvoraf Københavns Kommune og staten hver udpeger tre medlemmer, mens Frederiksberg Kommune udpeger ét medlem samt en suppleant. Ud over de ejervalgte medlemmer vælger selskabets medarbejdere to medlemmer til bestyrelsen.

Forud for mødet havde staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i enighed udpeget hhv. tidligere overborgmester og medlem af borgerrepræsentationen i København Lars Weiss og Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfeldt, som næstformænd. Desuden udpegede Københavns Kommune Helle Bonnesen som nyt bestyrelsesmedlem og genudpegede Troels Christian Jakobsen, der har siddet i bestyrelsen siden april 2021. Metroselskabets medarbejdere har valgt Anette Alm og genvalgt Kirsten Eljena Thomsen som medlemmer af bestyrelsen.

For at sikre en kontinuerlig overgang i bestyrelsens arbejde udpeges to af de statsligt udpegede bestyrelsesmedlemmer senest i forbindelse med afholdelsen af interessentskabsmøde den 31. marts 2022. Bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen blev i april 2021 genudpeget for endnu en periode.

”Det er glædeligt, at Metroselskabets bestyrelse nu er konstitueret med nye medlemmer, der er klar til at tage fat på opgaverne og arbejde for at styrke og udvikle selskabets interesser i de kommende 4 år. Bestyrelsen vil fortsat bidrage til at styrke Metroselskabets vigtige samfundsmæssige opgave med at bygge og drive effektiv, bæredygtig og sammenhængende infrastruktur med respekt for naboer, miljøet og byen”, siger bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

På mødet besluttede bestyrelsen desuden at nedsætte et ansættelsesudvalg, der kan udpege en afløser for Metroselskabets adm. direktør, Henrik Plougmann Olsen. Han har efter 12 års ansættelse valgt at skifte job til adm. direktør i HOFOR og fratræder sin stilling med udgangen af april 2022. Hvis der ikke er fundet en kandidat inden denne dato, vil der blive konstitueret en adm. direktør i stillingen, indtil en afløser er fundet.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 17. december 2021

På mødet fik bestyrelsen en status på konsekvenserne af de nye krav fra myndighederne om

mundbind i den kollektive transport, der blev genindført den 29. november 2021. Generelt har passagererne taget godt imod genindførelsen af kravet, og det er et fåtal, som ikke benytter mundbind.

Bestyrelsen fik desuden en orientering om udviklingen i Metroens passagertal. I november 2021 var passagertallet på 8,9 mio. Metroen mangler fortsat ca. 20 pct. af det forventede antal passagerer efter nedlukningen ifm. COVID-19.

”Passagertallet i Metroen ligger fortsat under det forventede i forhold til langtidsbudgettet, og vi ser her ved årets udgang ind i en tid, hvor restriktioner og begrænsninger formentlig vil fortsætte. For vores passagerer er det fortsat afgørende, at de kan komme trygt på arbejde og rundt i byen med Metroen. Jeg er stolt af medarbejdernes håndtering af situationen og passagerernes gode adfærd. Det hjælper os i vores bestræbelser på at få kunderne tilbage og få genskabt væksten”, siger Metroselskabets formand, Jørn Neergaard Larsen. 

Bestyrelsen godkendte desuden Metroselskabets strategi for arbejdsmiljøindsatsen i 2022 og 2023. Indsatsen er en videreudvikling af den nuværende arbejdsmiljøindsats og tager afsæt i visionen om Sikkerhed på rette spor, som blev vedtaget i oktober 2017. Visionen

er siden januar 2018 effektueret gennem toårige strategiperioder.

”Der er i de seneste år sket betydelige fremskridt i forhold til, hvordan sikkerhedsopgaven varetages i Metroselskabet. Disse fremskridt omfatter blandt andet øget bevidsthed blandt nøglemedarbejdere, tættere samarbejde med entreprenørerne og styrkede kompetencer i forhold til håndtering af risici og forebyggelse af ulykker. Det fremgår desuden tydeligt af den seneste sikkerhedskulturmåling i Metroselskabet fra juni 2021. Her svarede medarbejderne over en bred kam, at de enten i meget høj grad eller i høj grad oplever, at deres og deres kollegers sikkerhed bliver taget alvorligt”, siger Jørn Neergaard Larsen.

Endelig godkendte bestyrelsen Metroselskabets udvalgte CSR-fokusområder for 2022, som omfatter henholdsvis arbejdsmiljø, sikkerhed og læring samt klimaindsats, samt rapporteringen for målopfyldelsen for 2021.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde 26. november 2021

På mødet fik bestyrelsen en status på konsekvenserne af de seneste COVID-19-restriktioner, der er blevet meldt ud af myndighederne. De nye retningslinjer indebærer bl.a. krav om, at alle passagerer i den kollektive transport skal bære mundbind fra mandag den 29. november.

”Vi ser nu ind i en tid, hvor restriktioner og øgede begrænsninger atter bliver en del af hverdagen, og hvor de også vil kunne ændre sig med kort varsel. Som det har været tilfældet under hele perioden med COVID-19 følger vi fortsat myndighedernes udmeldinger og anbefalinger tæt. Det stiller store krav til vores håndtering af situationen og bestræbelserne på at få kunderne tilbage og få genskabt væksten. For Metroselskabet er det afgørende, at vores passagerer med rette kan føle sig trygge, når de rejser med metroen”, siger Metroselskabets formand, Jørn Neergaard Larsen. 

Bestyrelsen fik desuden en status på udviklingen i metroens passagertal, der i oktober 2021 var på 8,9 mio. Metroen mangler fortsat ca. 30 pct. af sine passagerer efter nedlukningen ifm. COVID-19.

Endelig fik bestyrelsen en orientering om arbejdet med Metroselskabets digitaliseringsstrategi. Særligt fokusområde på tværs af projekterne har været klargøring til at kunne håndtere en kommende M5 metrolinje i forhold til GIS (Geografisk Informations System). Projektet har i løbet af 2021 digitaliseret hovedparten af eksisterende ledningsoplysninger, så de nu er tilgængelige i et nyt system. I BIM-projektet (3D modellering) har fokus i 2021 først og fremmest været på modning af organisationen og udbredelse af kendskab til 3D modeller.

 

***

Nyt fra bestyrelsesmøde 29. oktober 2021

På mødet fik bestyrelsen en status på udviklingen i Metroens passagertal. I september 2021 var passagertallet på 8,4 mio. kr., hvilket svarer til at Metroen har fået 80 pct. af sine passagerer tilbage efter nedlukningen ifm. COVID-19.

”Metroselskabet følger løbende med i, hvor hurtigt og i hvor høj grad Metroens kunder kommer tilbage efter COVID-19. Selv om der generelt ses en positiv udvikling, så er f.eks. pendlingen i samfundet fortsat lavere end før COVID-19, og der er f.eks. ca. 10 pct. færre pendlere. Det har naturligvis en betydning for passagertallet, selv om det endnu er for tidligt at konkludere på de langsigtede effekter af nedlukningen”, siger Metroselskabets formand, Jørn Neergaard Larsen.    

Bestyrelsen godkendte desuden, at der igangsættes nye reinvesteringsprojekter i 2022-2025.

En betydelig del af Metroselskabets reinvesteringer vedrører bl.a. renovering af den eksisterende togflåde og udskiftning af det førerløse styresystem. Selskabet har bl.a. indkøbt 8 nye tog, som skal bidrage til at øge kapaciteten i metroen, så fremtidens efterspørgsel efter at køre med metro kan imødekommes. De nye tog forventes klar til drift med passagerer ultimo 2021. Herefter kan kapaciteten i systemet øges ved at indsætte ekstra tog i myldretiden udover de nuværende maksimalt 31 tog.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 27. august 2021

På mødet drøftede bestyrelsen Metroselskabets arbejde med at reducere generne fra de hørbare tog og udviklingen over sommeren. I april 2021 iværksatte selskabet med bistand fra eksterne specialister en række initiativer, der bragte vibrationsniveauet ned på et lavere niveau. Siden har situationen været overvåget tæt, og det lavere vibrationsniveau er fortsat stabilt. Derudover er der i samarbejde med leverandøren og driftsoperatøren for M3/M4, Hitachi Rail, i sommerens løb udført tre test, hvor det igangværende analysearbejde skal vise, om vibrationsniveauet kan bringes yderligere ned og resultaterne af de nuværende tiltag forventes at foreligge i september. Ca. 15.000 husstande er beliggende i tæt nærhed til M3 Cityringen. Samlet set har 448 husstande henvendt sig til Metroselskabet angående støj fra driften siden december 2019.

Bestyrelsen drøftede også konklusionerne af den dybdegående undersøgelse, der blev iværksat umiddelbart efter den tragiske dødsulykke på metrobyggepladsen Ny Ellebjerg den 4. maj 2021. Formålet med undersøgelsen var at klarlægge de bagvedliggende omstændigheder ved ulykken og at identificere forebyggende tiltag for det videre arbejde på M4 Sydhavn og selskabets øvrige anlægsarbejder.

Den tragiske dødsulykke har været et hårdt slag for Metroselskabets arbejde med at fremme en god sikkerhedskultur på byggeprojekterne. Vi har dog fortsat en meget klar målsætning om, at ingen skal komme til skade på projekterne. Derfor har Metroselskabet sammen med hovedentreprenøren, TUNN3L, igangsat en grundig undersøgelse ledet af eksterne specialister. Dette arbejde er nu tilendebragt, og med udgangspunkt i undersøgelsens konklusioner er der iværksat en række tiltag, som skal styrke sikkerheden på byggepladserne og medvirke til, at lignende ulykker ikke kan ske igen”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Undersøgelsens resultater og en beskrivelse af de konkrete tiltag er offentliggjort på Metroselskabets hjemmeside her

De nye tiltag – hvoraf flere allerede er implementeret – omfatter både organisering, teknik og uddannelse og drejer sig bl.a. om opsætning af kameraer på alle tårnkraner, en opdateret procedure for kranløft samt en styrket og udvidet oplæring og uddannelse af de relevante medarbejdere.

Endelig drøftede bestyrelsen også de opgaver, som Metroselskabet skal løse i forlængelse af den politiske aftale om at iværksætte miljøudredningerne om metro til Lynetteholm set i sammenhæng med de øvrige projekter på Lynetteholm. Det drejer sig bl.a. om selskabets input til den strategiske miljøvurdering (SMV), der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af anlægsloven. SMV’en vil ikke blot omfatte anlæg af øen Lynetteholm, men også de efterfølgende og tilknyttede projekter, herunder metro til Lynetteholm og Østlig Ringvej.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2021


På mødet fik bestyrelsen en status på Metroens drift og de seneste tiltag fra myndighederne, der har betydning for den kollektive transport. Med samfundets større genåbning den 14. juni blev mundbindskravet i samfundet ophævet – på nær i den kollektive transport. Her er kravet lempet til, at siddende passagerer og passagerer, der opholder sig på stationer og perroner, er fritaget fra brug af mundbind. Ifølge Transportministeriet vil mundbindskravet senest pr. 1. september blive fjernet helt, mens afstandskravet ophæves den 1. august 2021.

”Med myndighedernes seneste udmeldinger vil det efter sommerferien atter blive muligt at køre med fulde tog i Metroen. I øjeblikket ligger passagertallet på ca. 70 pct. af det normale. Til august forventes pendlere og andre højfrekvente passagerer igen at skulle møde fysisk på arbejde eller studie – og en kommerciel indsats vil således have til formål at vinde kunderne tilbage til den kollektive transport og få flere rejser i Metroen”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen. 

På mødet fik bestyrelsen også en orientering om Metroselskabets arbejde med at reducere støjgener fra metrotogene. Selskabet har det seneste halve år desværre kunne konstatere en stigning i det målte vibrationsniveau fra driften af Metroen, samt et stigende antal naboer, som er generet af støj. Med ekstern rådgivningsbistand mener selskabet nu at have fundet en betydelig årsag til stigningen i vibrationsniveau og har iværksat initiativer, der de seneste uger har bragt niveauet ned.

Situationen overvåges fortsat tæt med henblik på at kunne vurdere, om det lavere vibrationsniveau er stabilt. Endvidere pågår en række test og analyser, som muligvis kan bringe niveauet yderligere ned. Hen over sommeren gennemføres i alt tre tests af ændring i hhv. skinneslibning, skinnehældning og skinnesmøring, som i et mindre omfang vil påvirke driften på M3 Cityringen om natten. Resultatet af disse tests analyseres og fremlægges til september.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 28. maj 2021

Bestyrelsen indledte mødet med 1 minuts stilhed til ære for den 40-årige mand, der den 4. maj 2021 mistede livet i forbindelse med et kranløft på metrobyggepladsen Ny Ellebjerg. Metroselskabets bestyrelse udtrykker dens dybeste medfølelse til den omkomne medarbejder og hans pårørende. Bestyrelsen fik herefter en gennemgang af de forhold vedrørende ulykken, som på nuværende tidspunkt er belyst, samt en orientering om Arbejdstilsynets tilbagemelding. Metroselskabet har sammen med hovedentreprenøren, TUNN3L, igangsat en undersøgelse med bistand fra eksterne specialister, som skal kortlægge den præcise årsag til den tragiske ulykke og sikre, at der sker læring, så lignende ulykker kan forebygges.

Der er fortsat usikkerhed om samfundets genåbning efter COVID-19. Men det er Metroselskabets vurdering, at der med den nuværende plan for vaccinationer og lempelse af restriktioner er sandsynlighed for, at selskabet kan vende tilbage til normal drift af Metroen til august. Til den tid forventes pendlere og andre højfrekvente passagerer igen at skulle møde fysisk på arbejde eller studie. Bestyrelsen godkendte derfor markedsføringsplanen for næste fase, der har til formål at få kunderne hurtigt tilbage med markedsførings- og produkttiltag og få flere rejser. Derudover blev bestyrelsen præsenteret for, hvordan selskabet måler effekten af handlingsplanens tiltag.

”Selskabet står over for en stor opgave de kommende år med at få kunderne tilbage og genskabe væksten. I det arbejde skal Metroselskabet sikre, at alle vores passagerer vil vælge metroen til igen. Det primære indsatsområde bliver at få kunderne tilbage, så passagertallet kan bringes i overensstemmelse med passagerprognosen. Ændringerne vil naturligvis blive foretaget med udgangspunkt i og i overensstemmelse med myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

I oktober 2020 besluttede bestyrelsen at igangsætte en markedsdialog, der skulle styrke forudsætningerne for, at fremtidige metrolinjer planlægges og projekteres, så de er miljømæssigt og socialt bæredygtige. På mødet fik bestyrelsen en status på analyser af nye linjer samt en orientering om arbejdet med markedsdialogen, hvor Metroselskabet bl.a. har undersøgt muligheder for at anvende andre metoder og udnytte ny teknologi. Bl.a. er der afholdt en møderække med både danske og internationale firmaer, som vurderes at være førende indenfor bæredygtig projektudvikling og byggeri.

Endelig fik bestyrelsen en orientering om Metroselskabets arbejde med at reducere generne fra de hørbare tog. Selskabet har det seneste halve år desværre kunne konstatere en stigning i det målte vibrationsniveau fra driften af Metroen, samt et stigende antal naboer, som er generet af støj. Derfor er der nu indhentet ekstern rådgivningsbistand, der skal afdække årsagerne til stigningerne. Dette analysearbejde forventes afsluttet til sommer.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2021

På mødet fik bestyrelsen et oplæg til, hvordan Metroselskabet vil arbejde med at få kunderne tilbage efter genåbningen af samfundet. Bestyrelsen besluttede en indsats, der skal sikre, at kunderne får mulighed for at vende tilbage til Metroen - hurtigt og trygt – på en måde, der passer med genåbningen af samfundet og kundernes behov.

”Det er glædeligt, at vi nu står i en situation, hvor hovedstaden åbner op igen, og hverdagen så småt vender tilbage. Vi står med en meget afgørende opgave med at sikre, at Metroens kunder vender tilbage igen. Her har vi blandt andet en særlig opgave med at sikre, at kunderne er trygge ved at færdes i Metroen, så de vælger Metroen som en hurtig og bæredygtig transportform i hverdagen”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Bestyrelsen fik på mødet også en gennemgang af, hvordan COVID-19-situationen påvirker driften af Metroen. Den gradvise åbning af samfundet kan også mærkes i Metroen, hvor der er et øget passagertal. Da der fortsat er restriktioner for, hvor mange der kan rejse med Metroen, er det ikke uden udfordringer. Særligt i myldretiden på Lergravsparken, Amagerbro Station samt Kongens Nytorv, Nørreport og Christianshavn kan der i myldretiden opstå kø, før kunderne kan komme med Metroen. Ekstra personale og tæt daglig opfølgning skal sikre, at situationen håndteres kontrolleret og sikkert.

Herudover blev bestyrelsen orienteret om fremdriften på Sydhavn, der også har været udfordret af en række ekstra krav og restriktioner som følge af COVID-19 med blandt andet karantæneregler og hyppige tests. Trods de ekstra udfordringer, det giver i planlægningen og afviklingen af det daglige arbejde, er det lykkedes at holde byggeriet i gang, men der er en risiko for, at der vil være ekstraomkostninger forbundet hermed. Projektet nærmer sig en afgørende milepæl, hvor tunnelboringerne er afsluttede. Den ene tunnelboremaskine er færdig, så der nu er forbindelse mellem M4 Sydhavn og M3 Cityringen. Tunnelarbejdet ventes færdiggjort i begge tunneler i slutningen af april.

***   

Nyt fra bestyrelsesmøde den 18. december 2020

På mødet godkendte bestyrelsen de overordnede rammer for Metroselskabets budget 2021. I relation til COVID-19 har selskabet budgetmæssigt taget udgangspunkt i, at der ikke vil kunne ses bort fra direkte konsekvenser af den igangværende pandemi før ved udgangen af 2021. Som følge af denne usikkerhed har selskabet i forslaget til budget derfor valgt at udelade nye initiativer, og der må ligeledes forventes løbende justeringer i budgettet.

Bestyrelsen drøftede også udkast til Metroselskabets CSR-rapport for 2020 og godkendte de to overordnede fokusområder for 2021: Sikkerhed på rette spor (tidligere arbejdsmiljø) og Bæredygtig drift og anlæg (tidligere det grønne område).

”Fokusområderne er en videreudvikling af sidste års målsætninger, hvilket er i overensstemmelse med FN’s Global Compact, som anbefaler, at man som selskab udvælger nogle få fokusområder årligt for at fokusere sin CSR-indsats. Det sikrer bl.a. en vigtig kontinuitet i det opfølgende arbejde med de beslutninger, bestyrelsen har truffet i henhold til arbejdsmiljøstrategi og strategien for selskabets grønne udviklingsteam”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen

Bestyrelsen fik desuden en orientering om Metroselskabets arbejde med at reducere støjgener fra metrotogene. Ekspropriationskommissionen behandler i øjeblikket en række prøvesager og skal på den baggrund afgøre, om støjgenerne overskrider den såkaldte naboretlige tålegrænse. Metroselskabet er gået i dialog med en gruppe af borgere, der oplever støj af tog på M3 Cityringen. Selskabet har desuden fortsat fokus på at arbejde med at reducere de oplevede gener, herunder ift. vedligehold af skinner og tog.

Endelig fik bestyrelsen en status med gennemgang af selskabets kommunikationsstrategi for perioden 2018-2022.

 

Note: Ekspropriationskommissionen har efter bestyrelsesmødet offentliggjort sin afgørelse i sagerne og fundet, at der i ingen af prøvesagerne er tale om, at støjgenerne overskrider den såkaldte naboretlige tålegrænse. Metroselskabet pålægges derfor ikke at overtage boliger eller give erstatning i nogen af sagerne.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 27. november 2020

På mødet drøftede bestyrelsen de overordnede rammer for Metroselskabets budget 2021 med henblik på andenbehandling på bestyrelsesmødet i december 2020. I forslaget til budget har selskabet valgt at udelade nye initiativer på grund af usikkerheden forbundet med den nuværende situation med COVID-19. Budgetmæssigt er der derfor taget udgangspunkt i, at der ikke vil kunne ses bort fra direkte konsekvenser af COVID-19 før ved udgangen af 2021. Som følge af den usikkerhed, der er forbundet med den igangværende pandemi, må der således forventes efterfølgende justeringer i budgettet.

Metroen skal også fortsat drives med fokus på de begrænsninger, det medfører, og med stor opmærksomhed på kundernes sikkerhed og tryghed. Kunderne opfordres fortsat til at holde afstand, huske at bruge mundbind og overholde myndighedernes krav og anbefalinger i øvrigt. Derudover opfordres kunderne til at rejse uden for myldretiden, hvis de kan. Passagertallet i Metroen ligger fortsat markant under det normale for årstiden.

Bestyrelsen fik desuden en opfølgende orientering om, at der i øjeblikket bliver gennemført en betydelig række forbedringer, test og opdateringer på M1-M4, der desværre har negativ påvirkning på driften og skaber gener for kunderne. I uge 47 og 49 var der flere dage, hvor hele M3 Cityringen og M4 Nordhavn var lukket ned om aftenen og om natten. I den forbindelse blev der indsat metrobusser, og Metroselskabet sikrede løbende information til kunderne med henblik på at skabe forståelse for de gener, som de måtte opleve.

”De problemer, der er opstået i forbindelse med det nødvendige forbedrings- og vedligeholdelsesarbejde i metroen, er blevet håndteret planmæssigt og med stort fokus på at skabe færrest mulige gener for passagererne. Nu er skinnerne slebet på M3 Cityringen, og der er sikret mobildækning på strækningen fra Orientkaj til og med Marmorkirken. I den kommende periode vil der blive arbejdet på at få rullet mobildækning ud på hele Cityringen”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Der resterer yderligere nogle få test af de nye tog til M1/M2, som skal afvikles inden årsskiftet. Her er det lykkedes at forkorte perioden i de dage, hvor testen finder sted, så den først starter kl. 24 – fremfor kl. 20.00, som oprindelig planlagt. Dermed vil kundepåvirkningen være begrænset.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 30. oktober 2020

På mødet fik bestyrelsen en status på test af de 8 nye tog, der er indkøbt til metrolinjerne M1/M2. Togene, som skal sikre større kapacitet og plads til alle i Metroen, er i de seneste uger blevet testet på en del af strækningen. De gennemførte test har påvirket driften og dermed servicen til kunderne, som løbende har fået information om, hvordan de kan planlægge deres rejse, og så vidt muligt skabe forståelse for de gener, som de måtte opleve. Fra februar 2021 vil der igen være test, som påvirker driften. Disse vil løbe frem til juni 2021.

”I Metroselskabet arbejder vi hele tiden med at optimere kapaciteten i Metroen, så vi kan sikre vores kunder en god rejseoplevelse og tog, der kører til tiden. Den planlagte test af de nye tog til M1/M2 er heldigvis gået bedre end forventet, og antallet af testdage for resten af året har derfor kunnet reduceres, hvilket er en stor fordel for kunderne. I det nye år udvider vi til andre dele af linjerne, hvor flere tog skal testes, så vi i løbet af efteråret kan blive klar til at lade kunderne få glæde af de nye tog”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Bestyrelsen fik desuden en orientering om den nuværende situation, hvor COVID-19 fortsat lægger restriktioner på Metroen, kunderne og samfundet i øvrigt. Med myndighedernes seneste anbefalinger og retningslinjer skal Metroen fortsat drives med fokus på de begrænsninger, det medfører, og med stor opmærksomhed på kundernes sikkerhed og tryghed.

Kunderne opfordres således fortsat med højttalerudkald, plakater ved stationerne, samt på informations- og reklameskærme til at holde afstand, huske at bruge mundbind og overholde myndighedernes krav og anbefalinger i øvrigt. Derudover opfordres kunderne til at rejse uden for myldretiden, hvis de kan.

Passagertallet i Metroen ligger fortsat markant under det normale for årstiden. I uge 42 var passagertallet på ca. 60 pct. af niveauet før COVID-19, når der tages højde for årstiden. Metroen mangler dermed ca. 40 pct. af sine passagerer.

På byggeriet af M4 Sydhavn er der fokus på at skabe fremdrift og nå de vigtige milepæle undervejs. De to tunnelboremaskiner nærmer sig Ny Ellebjerg, hvor de ventes at bryde igennem i løbet af den næste måneds tid. Når maskinerne er brudt igennem til Ny Ellebjerg, vil de have forvandlet godt 3 kilometer af hovedstadens undergrund til ny metrotunnel.

Bestyrelsen godkendte på mødet at lukke anlægsbudgetterne for hhv. M3 Cityringen og M4 Nordhavn og at orientere ejerne herom. Selskabet vil desuden orientere ejerne om, at der ikke vil være brug for de 513 mio. kr., som ejerne har afsat i den centrale korrektionsreserve for M4 Nordhavn.

Bestyrelsens formand Jørn Neergaard Larsen bød velkommen til selskabets nye næstformand Andreas Keil, udpeget af Københavns Kommune, der er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Lars Weiss. Lars Weiss er udtrådt af selskabets bestyrelse, da han er blevet udpeget til overborgmester.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 28. august 2020

På mødet fik bestyrelsen den årlige status på Metroselskabets arbejdsmiljøindsats ift. arbejdet på byggepladserne. Der er i første halvår 2020 sket en stigning i antallet af ulykker med fravær på Sydhavnsprojektet sideløbende med et øget aktivitetsniveau på projektet. Der ses dog samtidig et fald i andelen af alvorlige ulykker. De 10 ulykker med fravær i 2020 kan således kategoriseres som mindre alvorlige, f.eks. snubleulykker. Med en gennemsnitlig ulykkesfrekvens for de seneste 12 måneder på 13,4 ligger Sydhavnsprojektet væsentligt under landsgennemsnittet på hhv. 24,4 for alle i byggebranchen og 30,9 for arbejdere på byggepladser. Sydhavnsprojektet præsterer fortsat væsentligt bedre, end det var tilfældet på Cityringen på tilsvarende stadie i projektet.

”Metroselskabet har en klar målsætning om, at ingen skal komme til skade på projekterne. Det er meget ambitiøst. Men indsatsen prioriteres højt, og vi er kommet langt bedre fra start på Sydhavn, end på Cityringen, hvor vi trods alt endte et bedre sted, end vi gjorde på M1/M2. Arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø kræver en konstant og vedvarende indsats – ikke mindst på grund af metroprojekternes enorme størrelse og kompleksitet. Derfor skal arbejdet med sikkerhed fortsat være en meget central del af det, vi alle sammen forholder os til. Hver dag”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Endelig fik bestyrelsen også en orientering om status på udskiftning af hånddesinfektion og brug af mundbind i metroen.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2020

På mødet fik bestyrelsen en orientering om passagertallets udvikling i Metroen i kølvandet på COVID-19-krisen. Bestyrelsen blev også orienteret om at den nuværende restriktion, der betyder at den maksimale kapacitet pr. metrotog ikke må overstige 50 pct., forventes at blive stærkt udfordret i takt med at Danmark genåbner, særligt når f.eks. skoler og uddannelsesinstitutioner efter sommeren igen åbner for undervisning.

”Metroselskabet arbejder med information, der har fokus på at skabe tryghed for passagererne og anvise hensigtsmæssig adfærd i Metroen. Selskabet følger udviklingen i passagertallet nøje og foretager løbende justeringer, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Selskabet har siden opsætning af håndsprit i Københavns Lufthavn evalueret indsatsen, og det er nu muligt for driftsoperatøren at garantere den nødvendige forsyningssikkerhed af sprit, så der i løbet af juli 2020 kan opsættes håndsprit på samtlige metrostationer.

På mødet fik bestyrelsen en redegørelse om lyd fra tog langs M3 Cityringen og M4 Nordhavn og de gennemførte målinger og arbejdet med at nedbringe generne for naboerne. På baggrund heraf besluttede bestyrelsen at anlægget af M3 Cityringen og M4 Nordhavn færdigmeldes overfor Ekspropriationskommissionen.

Endelig fik bestyrelsen en orientering om udviklingen af en ny klimaaftryksmodel for Metroen. Bestyrelsen besluttede i 2019, som led i CSR-strategien, at der skulle etableres et vidensgrundlag i form af en analyse af Metroens samlede klimapåvirkning med fokus på anlæg og drift, så der på den baggrund kan ske en målrettet indsats, hvor det giver størst effekt. Selskabet vil således bl.a. arbejde videre med – i det forberedende arbejde - at afdække mulighederne for at klimaoptimere metrobetjeningen til Lynetteholm.

Afslutningsvist kan det nævnes, at bestyrelsen blev orienteret om at ejerne på kvartalsmødet den 22. juni fik oplyst at arbejdet med at etablere mobildækning i M3 og M4 har vist sig at være mere udfordrende end forventet. Metroselskabet og mobiloperatørerne har i en fælles pressemeddelelse meddelt, at parterne samarbejder om løsningen af hver enkelt af de konkrete udfordringer, der opstår og at det er aftalt, at åbningen for passagerernes brug af mobilnettet kan ske etapevis, efterhånden som de enkelte strækninger færdiggøres. Det forventes derfor, at mobilnettet på strækningen til Nordhavnen kan tages i brug i løbet af sommeren og på de øvrige strækninger i løbet af efteråret.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 29. maj 2020

På mødet fik bestyrelsen en status på COVID-19-krisen og dens økonomiske og passagermæssige konsekvenser for Metroen. Bestyrelsen drøftede på den baggrund, hvorledes Metroselskabet bedst muligt fremadrettet kan arbejde for at genskabe væksten og få passagererne tilbage i metroen inden for den givne ramme, som COVID-19 restriktionerne sætter for selskabets drift.

”Vi ser ind i en tid, hvor restriktioner og begrænsninger formentlig vil fortsætte, og hvor de vil kunne ændre sig i ukendt retning og tempo. Det stiller store krav til vores håndtering af situationen og bestræbelserne på at få kunderne tilbage og få genskabt væksten. I det arbejde skal Metroselskabet sikre, at alle vores passagerer med rette kan føle sig trygge”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Bestyrelsen besluttede, at selskabets kommercielle handlingsplan ændres for resten af strategiperioden (som går fra 2018-2022), så det primære indsatsområde bliver at få passagererne tilbage og genskabe væksten, så passagertallet bringes i overensstemmelse med passagerprognosen. Ændringerne vil blive foretaget med udgangspunkt i og i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

Bestyrelsen fik også en orientering om forundersøgelsen af metrobetjening af Lynetteholmen med gennemgang af de tre hovedforslag med status på linjeføringer, banetype, stationsplaceringer samt en række andre centrale resultater. Orienteringen var en opfølgning på den seneste status, som blev givet på bestyrelsesmødet i januar.

Parterne bag forundersøgelsen er Københavns Kommune, Transportministeriet og Frederiksberg Kommune. Derudover deltager By og Havn og Vejdirektoratet i projektets styregruppe. Resultaterne afrapporteres til projektets styregruppe med udgangen af maj. Offentliggørelse af forundersøgelsen og politisk behandling ventes efter sommerferien.

Endelig fik bestyrelsen en status på metrobyggeriet i Sydhavn. Bestyrelsen noterede sig, at den anden tunnelboremaskine (Olivia) brød igennem til Sluseholmen den 27. maj. Den første maskine (Inge) ankom til Sluseholmen den 8. april og borer nu videre med kurs mod Mozarts Plads.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 27. marts 2020

På mødet drøftede bestyrelsen COVID-19-krisen og dens meget store konsekvenser for Metroen. Bestyrelsen har i de seneste uger løbende modtaget rapporter fra Metroselskabet om de indsatser og den håndtering, der er sat i gang som følge af regeringens og myndighedernes klare opfordringer.

Selskabet har bl.a. iværksat en meget bred og synlig passagerinformationskampagne, sat hurtigt gang i ekstra rengøring i hele systemet og forsøgt at få kunderne til at rejse uden for myldretid eller finde andre transportmidler.

”Som følge af Metroselskabets bestræbelser er antallet af passagerer faldet med ca. 80 pct. Det viser, at tiltagene over for kunderne har virket, og at passagererne har fulgt anbefalingerne, så Metroen kan køre til gavn for dem, der har brug for den. Det er det allervigtigste lige nu. Men det er klart, at selskabet også ser ind i en tid, hvor både de kortsigtede og langsigtede konsekvenser i forhold til passagertal og økonomi forventes at blive meget store”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af en orientering de mulige risici og konsekvenser, som COVID-19-krisen forventeligt vil bringe med sig på både kort og lang sigt. Bl.a. skal der ske en revurdering af de hidtidige forudsætninger for passagerudviklingen, hvilket også betyder, at Metroselskabet står over for en stor og vigtig opgave i forhold til at få passagererne tilbage i systemet igen på den anden side af den nuværende krise.

Bestyrelsen fik også en orientering om den løbende overvågning af Metroselskabets anlægsaktiviteter. Produktionen er kraftigt udfordret, og dele af arbejdet er enten gået i stå eller kører med betydeligt nedsat kraft. Metroselskabet har sammen med entreprenørerne fokus på, at der bliver passet bedst muligt på medarbejderne, og at arbejdet sker under sikre vilkår.

Det forventes fortsat, at M4 Nordhavn åbner som planlagt den 28. marts for at sikre flere afgange på strækningen København H-Østerport [redaktionel bemærkning: M4 Nordhavn åbnede for passagerer den 28. marts]. Metroselskabet fastholder dog opfordringen til passagererne om at udvise stor forsigtighed og kun foretage nødvendige rejser med bus, tog og metro. På baggrund af det nuværende risikobillede er både fejringen af åbningen og den officielle indvielse af den nye metrolinje naturligvis aflyst.

Endelig drøftede bestyrelsen Metroselskabets løbende arbejde med klimatilpasning og beredskabet i forhold til stormflod og skybrud.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2020

På mødet fik bestyrelsen en status på de foreløbige passagertal for januar måned, der naturligt har været påvirket af de to ugers nedlukning af M3 i forbindelse med færdiggørelsen af M4 Nordhavn. Passagertallet ligger derfor på ca. 2,5 mio. passagerer i M3. Samtidig var driftsstabiliteten for de uger, hvor M3 var i drift, samlet set på 98,9 pct. og i myldretiden på 98,7 pct.

Bestyrelsen blev også informeret om, hvordan den midlertidige nedlukning af Cityringen er forløbet. Helt overordnet har metrobusserne leveret en tilfredsstillende driftsstabilitet i hele perioden, og der har også været tilstrækkelig kapacitet af busser indsat. Der har desuden generelt været få kundehenvendelser om lukningen.

 ”Vi er naturligvis glade for, at nedlukningen af Cityringen er forløbet så forholdsvist smertefrit. Når det er sagt, vil vi gerne takke vores kunder for tålmodigheden, og vi er glade for, at de er strømmet tilbage i systemet efter genåbningen den 27. januar. Det vidner om, at der er stor interesse for at rejse med Cityringen, og vi har derfor fokus på at få kunderne godt tilbage”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

På mødet godkendte bestyrelsen desuden Metroselskabets arbejdsmiljøstrategi for 2020 og 2021. Strategien er en fortsættelse af strategien for 2018 og 2019, der bl.a. tog afsæt i erfaringer fra den danske olie- og gasbranche og bygge- og anlægsbranchen i andre lande. Omdrejningspunktet for strategien var visionen om, at alle skal kunne arbejde uden at komme til skade.

Udviklingen i forhold til ulykkestal har være positiv på tværs af projekterne i strategiperioden. Med den nye strategi er det Metroselskabets mål at videreføre nogle af aktiviteterne fra den foregående strategiperiode samt supplere med en række nye aktiviteter i perioden 2020 og 2021.

Til sidst fik bestyrelsen en orientering om den kommende åbning af M4 Nordhavn, der er sat til den 28. marts 2020. Projektet skrider frem som planlagt, og det er Metroselskabets forventning, at den nye metrolinje åbner til tiden.

***

Nyt fra bestyrelsesmøde den 20. december 2019

På mødet fik bestyrelsen en status på de foreløbige passagertal for december måned. Tallene viser, at der fortsat er en vækst i passagertallet på M3 Cityringen, og at væksten har en positiv afsmitning på M1 og M2. Passagertallet ligger fortsat på ca. 1 mio. passagerer om ugen i M3. Samlet for metroen (M1, M2 og M3) har der i december været knap 10 mio. passagerer, heraf knap 4 mio. i M3 alene. 

”Passagertallet vidner om, at der er stor interesse for at rejse med Cityringen, og at der også på M1 og M2 har været en pæn vækst i antallet af kunder. Det er selvfølgelig meget positivt. I 2020 vil vi have stor opmærksomhed på, at pendlerne drager nytte af systemet”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Bestyrelsen fik også en orientering om Metroselskabets arbejde med at reducere støj fra togene på Cityringen. Der bor ca. 15.000 mennesker ovenpå Cityringen. Før slibningen af skinnerne var der ca. 300 klager over støj fra naboer på strækningen. Efter færdiggørelsen af skinneslibningen blev der sendt information ud til naboerne, og efterfølgende modtog selskabet 168 henvendelser om fortsatte gener. Antallet af klager bevæger sig dermed i den rigtige retning.

I den kommende tid vil selskabet foretage målinger hos nogle af de naboer, der fortsat føler sig generet af støj fra togene. Selskabet vil herefter se på, hvordan man med forskellige tiltag kan reducere støjen yderligere. Samtlige målinger, der er foretaget hidtil, ligger under grænseværdien.

Endelig fik bestyrelsen en status på proces og plan for åbningen af den nye metrolinje til Nordhavn. En åbningsdato vil blive meldt ud efter årsskiftet. Testfasen på M4 Nordhavnen kommer til at berøre Cityringens hovedlinje (M3) og vil nødvendiggøre, at M3 lukkes for passagerer i to uger fra midten af januar. Metroselskabet vil i denne periode indsætte metrobusser og have stort fokus på at informere og hjælpe kunderne bedst muligt.

------

Nyt fra bestyrelsesmøde den 29. november 2019

Bestyrelsen fik på mødet præsenteret de foreløbige passagertal for november måned. Tallene viser, at der fortsat er en vækst i passagertallet i hele metroen (M1, M2 og M3), og Cityringens passagertal ligger lige under 1 mio. passagerer om ugen. Særligt fredage og lørdage har været velbesøgte dage.

”Det er meget tilfredsstillende, at der fortsat er stor interesse for Cityringen, og at det bringer passagertallet op i hele metroen”, siger bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

På mødet blev bestyrelsen orienteret om status på slibningen af Cityringens skinner, der er afsluttet. Der vil i den kommende tid blive gennemført målinger hos naboer for at vurdere lydbilledet med henblik på at kunne arbejde videre med at mindske eventuelle gener.

Bestyrelsen fik herudover en status på færdiggørelsen af M4 til Nordhavn, hvor togene testkøres. I det nye år starter testkørslen af togene til M4 med at blive udvidet til strækningen fra København H frem mod Orientkaj. Det betyder, at togene skal testes på dele af strækningen, hvor fem stationer er sammenfaldende med Cityringen og kan således ikke undgå at påvirke driften. Bestyrelsen drøftede, hvordan den bedste balance opnås med på den ene side at sikre en hurtig færdiggørelse af M4 samt på den anden side at minimere generne for Cityringens passagerer mest muligt i testperioden.

------

Nyt fra bestyrelsesmøde den 31. oktober 2019

På mødet blev bestyrelsen orienteret om passagertallet for Cityringen i den første måned efter åbning.  Tallene viser, at der samlet for metroen (M1, M2 og M3) har været 10,4 mio. passagerer i perioden, heraf 4,1 mio. i M3 alene. Passagertallet vidner om, at Cityringen er kommet godt fra start, og at kunderne har taget meget positivt imod hovedstadens nye metrolinje.

Antallet af passagerer ligger inden for det forventede spænd for antal rejser pr. måned i de første måneder efter åbning og over det centrale estimat for åbningsmåneden (2,1 mio. passagerer), som er indarbejdet i selskabets passagerbudget. Samtidig har driftsstabiliteten for den første måned ligget på 97,5 pct., hvilket svarer til at ca. 333.200 af de i alt ca. 341.760 afgange i døgnet er sket til tiden.

”Det har været en god start for Cityringen – både driftsmæssigt og passagermæssigt. Der vil dog fortsat være driftsudfordringer – særligt, når man om kort tid går i gang med test af afgreningen fra Cityringen til Nordhavn (M4), som åbner i foråret 2020. Et højt passagertal i de første måneder behøver heller ikke at indikere, at Cityringen på længere sigt vil overstige passagerforventningerne – og omvendt. Først på et senere tidspunkt vil man således med nogenlunde sikkerhed kunne sige, om passagertallet for Cityringen overstiger forventningerne eller ej”, udtaler Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

En del af testningen af Nordhavnslinjen vil komme til at berøre Cityringens hovedlinje (M3) og vil nødvendiggøre ophold i driften. Dette vil dog blive søgt begrænset til lukning om natten og i enkelte weekender.

 ------

Nyt fra bestyrelsesmøde den 27. september 2019
På mødet blev bestyrelsen orienteret om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 25. september gav sin endelige godkendelse til, at Cityringen kan køre med passagerer. Tilladelsen kommer efter mange tusinde test af de førerløse tog og det nye system. Myndighederne har dermed på baggrund af en omfattende dokumentation – der bl.a. tæller udarbejdelse af 1,4 mio. dokumenter – vurderet, at grundlaget for en sikkerhedsgodkendelse er i orden.

”Myndighedernes sikkerhedsgodkendelse afslutter det mangeårige arbejde med at opnå dokumentation af et førerløst system. Der er meget høje standarder for at opnå en sikkerhedsgodkendelse, og vi vil gerne sige tak for det professionelle samarbejde, vi har haft med myndighederne og den uafhængige assessor. Tilladelsen er den sidste, vigtige milepæl, og vi kan nu åbne Cityringen som planlagt på søndag og byde alle de mange tusinde nye kunder velkommen i det nye system”, udtaler Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

 Tilladelsen bliver givet som det sidste umiddelbart inden åbning. Det er normal praksis, at udstedte godkendelser og tilladelser indeholder en række betingelser, som skal opfyldes henholdsvis inden passagerdrift og efter påbegyndt passagerdrift. Metroselskabet har fokus på at opfylde disse betingelser, og derfor vil der bl.a. i den første periode være ekstra bemanding på Cityringens stationer. 

På mødet fik bestyrelsen desuden en orientering om status på Cityringen, som er den næstsidste i rækken. Den afsluttende status på Cityringen vil blive givet på bestyrelsesmødet i oktober. Bestyrelsen vil efterfølgende blive holdt orienteret om færdiggørelsen af de sidste udeståender.

Herudover drøftede bestyrelsen de forstyrrelser på driften af M3 Cityringen, der forventes som følge af test af metroen til Nordhavnen og ”børnesygdomme” i Cityringen.

------

Nyt fra bestyrelsesmøde den 30. august 2019
På mødet blev bestyrelsen orienteret om status på færdiggørelsen af Cityringen herunder det afsluttende arbejde med test af systemet samt udbedring af fejl og mangler – og de resterende risici frem mod åbningen. Bestyrelsen fik også en gennemgang af planerne for åbningseventen søndag den 29. september. Bestyrelsen besluttede desuden, at der på åbningsdagen skal være fri transport for alle rejsende i metroen.

”Når vi åbner Cityringen efter otte års metrobyggeri er det naturligvis en stor og meget glædelig begivenhed. Vi ser frem til at byde alle de mange tusinde nye kunder velkommen i det nye system. På åbningsdagen vil der være fri transport for alle metroens kunder, og vi håber, at så mange som muligt vil komme og være med til at fejre, at hovedstaden får et helt nyt og samlet metronet”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen. 

Metroselskabet præsenterer i begyndelsen af september det endelige program for selve åbningsdagen.

På mødet blev bestyrelsen orienteret om driftsstabiliteten i metroen i juni og juli. Driftsstabiliteten indikerer andelen af, hvor mange af de planlagte afgange, der afgår til tiden. I juni var tallet på 99,8 pct. og i juli på 99,3 pct. Tallet i juni er det højeste i metroens historie og overgår derfor rekorden fra april 2017 på 99,7 pct. Det samlede tal for driftsstabiliteten til dato ligger på 99,3 pct.

------

Nyt fra bestyrelsesmøde den 27. juni 2019
Metroselskabet offentliggjorde i maj, at Cityringens åbningsdato måtte udsættes to måneder, fra ultimo juli til ultimo september. Selskabet meddelte samtidig, at en mere præcis åbningsdato ville blive meldt ud i juni måned. Bestyrelsen har i dag behandlet selskabets status for fremdriften på færdiggørelsen af Cityringen og risici knyttet hertil, og som følge heraf fastlagde bestyrelsen, at åbningsdatoen bliver søndag den 29. september 2019.

Bestyrelsen har fået forelagt status for færdiggørelsen af Cityringen og vi er nu meget tæt på at kunne slå dørene op for et helt nyt og samlet metronet i hovedstaden. I de kommende måneder skal de sidste tests og den endelige myndighedsgodkendelse på plads, så vi kan åbne for passagerer ”, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Datoen er imidlertid fastsat med forbehold for den endelige godkendelse fra myndighederne til at køre med passagerer. Selskabet vurderer, at denne tidsplan er realistisk. Det forudsætter dog, at alle parter leverer en effektiv og koordineret indsats. Til august vil Metroselskabet præsentere programmet for selve åbningsdagen.

På mødet fik bestyrelsen også en gennemgang af en analyse, som Metroselskabet har foretaget, af muligheden for at forlænge en højklasset kollektiv trafikløsning fra Ny Ellebjerg Station til Hvidovre og Bispebjerg hospitaler. Analysen blev sat i gang i forbindelse med aftalen om finansiering af en underjordisk metrostation ved Ny Ellebjerg i 2016.
Analysen er nu afsluttet, og der foreligger en rapport, der redegør for mulighederne og potentialerne ved at forlænge den højklassede kollektive transport fra Ny Ellebjerg. Rapporten er blevet politisk behandlet i kommunerne bag undersøgelsen, og der er givet mandat til videre drøftelser.

_____

Nyt fra bestyrelsen den 24. maj 2019

På mødet fik bestyrelsen en orientering om status på forundersøgelsen af metrobetjeningen af Lynetteholmen, hvor der nu arbejdes videre med tre linjeføringer i den tekniske udredning. Det er fortsat forventningen, at forundersøgelsen kan afleveres til projektets styregruppe primo 2020.

Bestyrelsen godkendte desuden, at der udføres en række ombygninger i Kontrol- og Vedligeholdelsescentret for M1/M2, så der gøres plads til de otte nyindkøbte tog, der skal medvirke til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne i metroen. Ombygningen skal bl.a. sikre, at der er plads til at vedligeholde alle 42 tog på M1/M2, når de otte ekstra tog er sat i drift.

Endelig drøftede bestyrelsen status på Cityringen i forlængelse af selskabets udmelding tidligere på ugen om ny tidsplan for åbning af hovedstadens nye metrolinje.

”I det store og hele handler det nu om at få afsluttet det sidste arbejde på projektet, så vi kan byde de mange kunder, der glæder sig til at kunne tage det nye metronet i brug, velkommen. Vi har sammen med entreprenørerne lavet en opdateret og realistisk tidsplan, der betyder, at Cityringen kan åbne i slutningen af september. Men det kræver fortsat en effektiv og fokuseret indsats fra alle parter, så vi kan sikre et kvalificeret grundlag til at opnå den endelige sikkerhedsgodkendelse”, udtaler Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

-----

Nyt fra bestyrelsen den 26. april 2019

På mødet fik bestyrelsen en status på arbejdet med at færdiggøre Cityringen. Efter entreprenøren CMT’s manglende opnåelse af den såkaldte RHO-milepæl, som skulle være opnået i slutningen af marts, forsøger selskabet nu i samarbejde med de to entreprenører, CMT og Hitachi Rail STS, at analysere muligheden for yderligere at optimere gennemførelsen af de resterende arbejder, så den overordnede tidsplan kan bevares. Det er fortsat Metroselskabets forventning, at et åbningstidspunkt for Cityringen kan meldes ud i juni.

”Hvis det ikke lykkes at optimere det afsluttende arbejde, vil den manglende opnåelse af milepælen forsinke Cityringen. For selv om det er mindre ting, der mangler, så er der meget kort tid tilbage til at nå det sidste. Vi mener stadig, at det er muligt at åbne inden for tidsplanen, men det kræver en stor og koordineret indsats af alle parter, hvis det skal lykkes”, udtaler Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

På mødet godkendte bestyrelsen, at der indføres ens retningslinjer hele året for medtagning af cykler i metroen. Det betyder, at den nuværende ordning, hvor det i juni, juli og august er tilladt at medtage cykler hele døgnet ophører med virkning fra sommeren 2019. Baggrunden for beslutningen er en generel passagervækst i sommermånederne, og at der således ikke længere ses den samme nedgang i passagertallet i sommermånederne, som man tidligere har set. En cykel optager desuden den samme kapacitet som fem passagerer, og medtagne cykler påvirker flowet ved af- og påstigning.

-----

Nyt fra bestyrelsen den 29. marts 2019

På mødet blev bestyrelsen præsenteret for en gennemgang og indledende vurdering af opnåelsen af den vigtige milepæl (Ready for Hand Over) på Cityringen i slutningen af marts. Den endelige vurdering vil dog først kunne foreligge, når gennemgangen af den samlede fremdrift er afsluttet i begyndelsen af april.

På dette tidspunkt forventes det, at der kan foreligge både en vurdering af status på fremdriften i entreprenørens arbejder samt et skøn over eventuelle tidsmæssige konsekvenser for færdiggørelsen af Cityringen.

”Desværre er vi fortsat i den situation, at risikoen for en forsinkelse af Cityringens åbning er betydeligt øget. Det skyldes først og fremmest den tabte produktion på det arkitektoniske arbejde i stationerne i januar, men forsinkelsen har også påvirket gennemførelsen af de nødvendige tests af de tekniske systemer og dermed muligheden for påbegyndelse af prøvedrift”, udtaler Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Det er stadig Metroselskabets forventning at selskabet vil melde et åbningstidspunkt for Cityringen ud, når det er vurderet, hvorvidt de næste store milepæle på projektet er opnået. Dette ventes at ske i løbet af april med forbehold for den endelige sikkerhedsgodkendelse.

På mødet fik bestyrelsen også en status på investeringsprogrammet for M1/M2, hvor der frem mod 2025 gennemføres en række betydelige reinvesteringer i metrotog og i metroens styresystem. Samtidig udvides kapaciteten med henblik på at kunne imødegå den forventede stigning i antallet af passagerer frem til 2035.

-----

Nyt fra bestyrelsen den 28. februar 2019

På mødet godkendte bestyrelsen en plan for den overordnede markedsføring af Cityringen og Nordhavnslinjen samt de primære events, der planlægges afholdt i forbindelse med åbningen. Aktiviteterne skal bidrage til at tiltrække kunder så hurtigt som muligt efter åbningen af det nye, samlede metronet.

På et kommende møde vil bestyrelsen få præsenteret en samlet plan for afviklingen af events i forbindelse med åbningen, herunder også de naborelaterede arrangementer.

Som forudsat i den aftale, der blev indgået i januar, er fremdriften på AF-arbejderne ved udgangen af februar oppe på 78 pct. Aftalen har således haft den ønskede effekt på fremdriften af AF-arbejderne. Den begrænsede produktion i januar, som umiddelbart gjaldt det arkitektoniske arbejde i stationerne, påvirkede også gennemførelsen af de nødvendige tests af de tekniske systemer og dermed muligheden for påbegyndelse af prøvedrift. Forsinkelsen af testene af de tekniske systemer indebærer, at risikoen for forsinkelse af Cityringens færdiggørelse fortsat er betydelig.

”Jo tættere vi kommer på åbningstidspunktet, jo vanskeligere bliver det at indhente forsinkelser på grund af den begrænsede tid, der er tilbage til færdiggørelse af Cityringen. For aktivt at bidrage til at mindske risikoen for forsinkelser har Metroselskabet derfor nedsat to task force grupper, som bistår entreprenørerne med koordination og fremme af fysiske arbejder og tests samt tilvejebringelse af grundlaget for sikkerhedsgodkendelsen”, udtaler Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Metroselskabet forventer at kunne melde et åbningstidspunkt for Cityringen ud, når selskabet har vurderet, om de planlagte milepæle i slutningen af marts og april er opnået. Det vil ske med forbehold for den endelige sikkerhedsgodkendelse.

Cityringens tidsplan er fortsat baseret på, at projektet skal være afsluttet i slutningen af juli, og entreprenøren CMT’s leverancer og dagbøder er bundet op på dette.

Metroselskabets bestyrelse følger fortsat arbejdet tæt og rapporterer løbende om fremdrift og risici.

På mødet godkendte bestyrelsen desuden Metroselskabets årsrapport for 2018, som herefter skal forelægges ejerne på det årlige interessentskabsmøde.

-----

Nyt fra bestyrelsen den 25. januar 2019

Byggeriet af Cityringen er i sin afsluttende fase, og Metroselskabets bestyrelse følger fortsat arbejdet tæt og rapporterer løbende om fremdrift og risici. Skinnerne er lagt, tog og togsystemer testes, perrondøre er opsat, hovedtrapperne er støbt, og arbejdet med ovenlys, loftsbeklædning og vægbeklædning er i gang.

Arbejdet med indretningen af stationerne er et af de fokusområder, Metroselskabet har identificeret som en af fire risici, som følges med særlig opmærksomhed. Metroselskabet har konstateret, at den forudsatte hurtige opmanding efter nytår, som vurderes afgørende for at nå de aftalte deadlines, ikke har fundet sted.

Efter en række drøftelser mellem CMT og Metroselskabet er parterne - for at minimere risikoen for forsinkelser og fordyrelser - nået frem til en løsning, som bestyrelsen har godkendt. Løsningen fastholder den gældende tidsplan, men det er Metroselskabets vurdering, at risikoen for forsinkelse er betydeligt øget som følge af den meget lave aktivitet på CMT’ arbejder i januar.

Da der er knyttet betydelige dagbøder til kontraktens milepæle betyder det, at der fortsat er knyttet betydelige dagbøder til CMT’ opnåelse af milepælen i slutningen af marts (RHO-milepælen), og derudover er der tilføjet sanktioner relateret til den løbende overholdelse af fremdriften på AF-arbejderne. Dermed er der et stærkt incitament for CMT til at komme tilbage på tidsplanen. Cityringens tidsplan er således fortsat baseret på, at projektet skal være afsluttet i slutningen af juli, og entreprenøren CMT’ leverancer og dagbøder er bundet op på dette.

Metroselskabet forventer at kunne udmelde et åbningstidspunkt, efter at selskabet har vurderet, om de planlagte milepæle i slutningen af marts og april er opnået. Efter dette tidspunkt vil selskabet kunne melde et forventet åbningstidspunkt ud, med forbehold for den endelige sikkerhedsgodkendelse.

Herudover har bestyrelsen godkendt en plan for de aktiviteter, der i 2019 skal tiltrække kunder så hurtigt som muligt, når Cityringen åbner. Aktivitetsplanen er en del af den kommercielle handlingsplan og rummer desuden en beskrivelse af aktiviteter, der skal være med til at give passagererne en sammenhængende rejseoplevelse, f.eks. fælles passagerinformation, udkald m.m. på tværs af de nye metrolinjer.

Bestyrelsen godkendte desuden Metroselskabets digitaliseringsstrategi, som danner grundlag for, hvordan selskabet vil arbejde med digitalisering i fremtiden. Formålet er at sikre en bedre brug og implementering af digitale arbejdsprocesser og at understøtte selskabets arbejde med nemmere sagsgange og højere kvalitet.

-----

Nyt fra bestyrelsen den 14. december 2018

På bestyrelsesmødet den 14. december 2018 godkendte bestyrelsen budgettet for 2019, der omfatter selskabets driftsbudget og investeringsbudget.

Bestyrelsen blev på mødet også orienteret om Metroselskabets indkøb af tunge køretøjer med henblik på, at nyindkøb skal overholde den seneste euro 6-norm, der har været gældende for salg af nye køretøjer siden 2015. Selskabet vil indarbejde i indkøbsvejledningen, at den til enhver tid gældende euro-norm er obligatorisk samt en anbefaling om at undersøge, om det er muligt at anvende et alternativt drivmiddel end fossilt brændstof ved indkøb af mindre køretøjer.

Bestyrelsen blev endvidere orienteret om selskabets indkøb af strøm via Energi Danmark, herunder indkøb af grøn strøm.

Endelig fik bestyrelsen en status på driften af metroen. I november måned var driftsstabiliteten samlet set på 99,5 pct., hvilket er det højeste SA-tal til dato i 2018 og i myldretiden 99,6 pct.  Målet for 2018 var samlet set mindst 98,0.

----- 

Nyt fra bestyrelsen den 30. november 2018

På bestyrelsesmødet den 30. november drøftede bestyrelsen udkast til Metroselskabets CSR-rapport for 2018. Som følge af tilslutningen til FN’s Global Compact initiativ er selskabet forpligtet til at indsende en årlig rapportering til FN på selskabets aktiviteter inden for CSR.

Bestyrelsen godkendte desuden de udvalgte CSR-fokusområder for 2019, der tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3 om arbejdsmiljø samt verdensmål 13 om det grønne område. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af selskabets CSR-definition, hvor selskabet forpligter sig til at gøre en ekstra indsats, der ligger ud over lovgivning, bindende regelsæt og selskabets almindelige virke.

”Som bygherre på megaprojekter med stor offentlig interesse har Metroselskabet en særlig forpligtelse til at være blandt frontløberne, når det gælder sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen. Derfor har selskabet iværksat et omfattende arbejde med henblik på at styrke sikkerhedskulturen internt i organisationen og på vores projekter. Desuden vil selskabet sætte fokus på at tage de næste målrettede skridt for at mindske sit klimaaftryk i anlægsfasen, driften og administrationen”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Bestyrelsen fik også en status på Cityringen med fokus på fremdriften i november, efter en af de vigtige milepæle i arbejdet frem mod åbningen er nået. Der arbejdes fortsat målrettet og fokuseret med at komme i mål inden opstarten af den fulde testkørsel. Bl.a. er bemandingen på arbejdet med at indrette stationerne atter øget fra oktober til november, mens der i den kommende periode vil være øget fokus på de komplicerede test af tog.

----- 

Nyt fra bestyrelsen den 26. oktober 2018

På baggrund af regeringens og Københavns Kommunes principaftale om at anlægge en ny ø, Lynetteholmen, mellem Nordhavn og Refshaleøen godkendte bestyrelsen på mødet den 26. oktober, at der sættes gang i arbejdet med en forundersøgelse af en metroforbindelse til området.

”Det samlede nye område, som skal metrobetjenes, skønnes på nuværende tidspunkt at være på samme størrelse som Hillerød. Der er altså tale om et meget stort område, som i dag ikke har den nødvendige infrastruktur. Området ligger perifært fra resten af København, og ønsket om metrobetjening af området vil derfor være afgørende for byudviklingen og for at realisere ønsket om en bæredygtig bydel”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Det fremgår af principaftalen, at forundersøgelsen forventes afsluttet ultimo 2019, og at den finansieres af Metroselskabet. Bestyrelsen godkendte, at der udarbejdes et oplæg til det endelige budget for undersøgelsen, som forelægges bestyrelsen primo 2019. 

Bestyrelsen fik også en status på Cityringen, der netop har passeret en af de vigtige milepæle på arbejdet frem mod åbningen. Om nogle uger vil det være afklaret, om milepælen er nået.

”Arbejdet med at færdiggøre de vigtigste arbejder på stationerne kræver en koordineret og fokuseret indsats for at komme i mål inden opstarten af den fulde testkørsel. Det arbejdes der målrettet med, og bl.a. er bemandingen på indretningen af stationerne øget”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Bestyrelsen fik desuden en status på metrobyggeriet i Nordhavn. Her forløber arbejdet med højbanen og Orientkaj Station som planlagt, og der er ingen ændringer i forhold til den gældende tidsplan. Åbningen for passagerer forventes fortsat at ske primo 2020.

----- 

Nyt fra bestyrelsen den 28. september 2018 

Bestyrelsen fik på mødet den 28. september en præsentation ved plandirektør Søren T. Pedersen i Københavns kommune, som fremlagde kommunens arbejde med analyser af udbygningen af den kollektive infrastruktur i hovedstadsområdet med fokus på metro- og letbane, og BRT-systemer, heriblandt den såkaldte KIK2-analyse. 

Analyserne af den fremtidige udvikling i hovedstaden tager alle udgangspunkt i en øget befolkningstilvækst. F.eks. forventes befolkningen i hovedstadsområdet at stige med 200.000 frem mod 2030, hvilket svarer til en vækst på ca. ni procent, og et deraf følgende behov for mere mobilitet i Hovedstaden. 

Bestyrelsen fik desuden en gennemgang af risikoen for en evt. forsinkelse af åbningen af Cityringen, da der fortsat udestår kompliceret arbejde, som er afgørende i forhold til tidsplanen. Særligt fremdriften i arbejdet med den arkitektoniske indretning af metrostationerne og de elektriske installationer kræver en koordineret og fokuseret indsats for at komme i mål inden opstarten af den fulde testkørsel. 

”Det er fortsat planen, at Cityringen åbner i sommeren 2019. Men det kræver en fokuseret og stor indsats fra alle parter i de sidste faser af byggeriet, herunder særligt entreprenørerne. Der arbejdes derfor målrettet med færdiggørelsen af de sidste vigtige arbejder, så kunderne kan tage hovedstadens nye, sammenhængende metrosystem i brug som planlagt”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen. 

Bestyrelsen vil fastholde et øget fokus på risikoen for en evt. forsinkelse og således følge og drøfte den aktuelle fremdrift nøje i de kommende måneder. Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at Metroselskabet aktivt skal understøtte CMT’s mulighed for – inden for de aftalte overenskomstrammer - at udnytte den resterende arbejdstid på projektet så fleksibelt som muligt med henblik på at mindske risikoen for fald i produktionen. 

----- 

Nyt fra bestyrelsen den 31. august 2018

Bestyrelsen godkendte på mødet den 31. august den kommercielle handlingsplan for Metroselskabet i perioden 2018-2022. Handlingsplanen udgøres af tre indsatsområder, heriblandt åbningen af Cityringen og Nordhavnsmetroen. Åbningen og den kommercielle lancering bliver den største begivenhed for selskabet i de kommende to år. Lanceringen har fokus på tiden umiddelbart op til og efter åbningen med det formål at sikre, at flest mulige passagerer benytter metroens system som helhed fra dag ét.

”I årene umiddelbart efter åbningen af Cityringen og metroen til Nordhavn skal Metroselskabet sikre sammenhæng mellem de nye linjer og den eksisterende metro. Selskabet skal desuden sørge for, at hovedstadens kollektive transportsystem og dets kunder får den fulde gevinst af det nye, sammenhængende metronet. I den forbindelse skal kunderne hjælpes til en nem og effektiv brug af de nye sammenhænge mellem metroen, tog og busser”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

I de kommende år vil passagervæksten i metroen som følge af befolkningsudviklingen udgøre et pres på kapaciteten i den eksisterende metro, hvorfor Metroselskabet har afsat midler til at udvide kapaciteten, så metroen fremadrettet kan levere en fortsat høj driftsstabilitet og service samtidig med, at systemet vedligeholdes og kan betjene flere passagerer.

Bestyrelsen drøftede desuden risikoen for en evt. forsinkelse af åbningen af Cityringen i lyset af, at der er fortsat udestår kompliceret arbejde, som er afgørende i forhold til tidsplanen. Bestyrelsen fik gennemgået fremdriften på arbejdet med de elektriske installationer og indretningen af stationerne, som er væsentlige arbejder forud for den fulde testkørsel. Bestyrelsen vil i de kommende måneder have ekstra fokus på risikoen for en evt. forsinkelse og følger og drøfter den aktuelle fremdrift nøje.

Endelig godkendte bestyrelsen orientering til ejerne om Cityringen og besluttede, at der fremadrettet rapporteres til ejerne månedsvis på en række målepunkter.

----- 

Nyt fra bestyrelsen den 29. juni 2018

Bestyrelsen fik på mødet den 29. juni en status på Metroselskabets klimatilpasningsindsats, hvor selskabet løbende arbejder med at øge metroens beskyttelse mod ekstremvejrshændelser. Indsatsen omfatter alle eksisterende og fremtidige metrolinjer og tager bl.a. udgangspunkt i selskabets risikoregister, hvor både stormflod og skybrud er identificeret som hændelser med potentiel risiko for drift og anlæg. Metroselskabet har siden første del af 1990’erne benyttet en såkaldt 2000 års hændelse, hvilket må betragtes som et højt sikringsniveau.

”Vi har i de senere år oplevet flere og kraftigere skybrud og flere episoder med forhøjet vandstand i forbindelse med stormvejr. Metroselskabet har som konsekvens heraf løbende afstemt sit klimatilpasningsprogram, så det er baseret på de seneste prognoser og hændelser. Bestyrelsen vil desuden årligt drøfte niveauet for selskabets klimasikringsindsats og også i forbindelse med den kommende budgetproces drøfte etablering af en eventuel permanent pulje til klimasikring af de forskellige metrolinjer”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Metroselskabet har i de senere år intensiveret klimatilpasningsaktiviteterne med henblik på at sikre en stabil og rettidig drift på metroen. Dette arbejde har bl.a. omfattet skybrudssikring af skakte og teknikrum samt nedgange til tunnelstrækningerne via vandtætte døre, rækværk og barrierer. Derudover er metroens Kontrol- og Vedligeholdelsescenter blevet skybrudssikret

Sideløbende med sikringen af den eksisterende metro har Metroselskabet udført analyser med henblik på at sikre Cityringen og de nye afgreninger til Nordhavn og Sydhavn. Metroselskabet har desuden løbende fokus på nye klimaprognoser, der kan have betydning for skybrudsrisikoen og klimasikringen af metroen.

----- 

Nyt fra bestyrelsen den 25. maj 2018

Bestyrelsen blev på mødet den 25. maj orienteret om Metroselskabets implementering af reglerne for håndtering af persondata og dokumentation under EU’s nye databeskyttelsesforordning, der træder i kraft d.d.

”Metroselskabet har udarbejdet en intern politik for behandling af personoplysninger, diverse procedurer og skabeloner til brug for medarbejdernes behandling af personoplysningerne samt til information på selskabets platforme som hjemmeside m.m. Selskabet har desuden i hele maj haft fokus på at sikre implementeringen af de nye procedurer i selskabets arbejdsgange”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Bestyrelsen blev desuden orienteret om status på de besluttede investeringer i den eksisterende metro M1/M2, hvor der er indgået kontrakt om indkøb af otte nye tog, der skal øge kapaciteten i systemet og mindske trængslen. Produktionen af togene forventes igangsat i slutningen af 2018 med henblik på leverance i København primo 2021.

På mødet fik bestyrelsen også en status for arbejdet med Cityringen samt arbejdet med implementeringen af kvalitetstillægget, der er besluttet i forbindelse med den politiske aftale om Cityringen (2005) og loven om Cityringen (2007). Tillægget er en del af finansieringen af hovedstadens nye metrolinje og lægger i gennemsnit 1 kr. pr. passager på alle rejser med metroen, når Cityringen åbner.

----- 

Nyt fra bestyrelsen den 23. marts 2018

Bestyrelsen blev på mødet den 23. marts orienteret om den igangværende proces med at sikre de nødvendige tilladelser til at sætte Cityringen i drift i 2019. Sikkerhedsgodkendelsen for Cityringen består af fire delområder, og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen (TBST) er sikkerhedsmyndighed på dem alle. På tre områder forberedes TBST’s godkendelse af en uafhængig assessor, mens TBST står selv for godkendelsen af et enkelt område.

”Det er afgørende, at vi sikrer en god og rettidig proces i forhold til at indhente de nødvendige tilladelser til at sætte Cityringen i drift. Ikke mindst fordi arbejdet indebærer en omfattende mængde dokumenter og komplicerede tests”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Godkendelsesprocessen tager udgangspunkt i gældende europæiske normer og bekendtgørelser udarbejdet af TBST. For metroen gælder desuden det tyske regelsæt, BOstrab, som benyttes i en del lande, fordi det udgør det mest dækkende, sammenhængende og efterprøvede regelsæt, når det gælder metroer, herunder førerløse metroer og letbaner.

Metroselskabet har aftalt en overordnet tidsplan for godkendelsesprocessen med den tilknyttede uafhængige assessor og TBST. Processen afsluttes, når TBST har udstedt en tilladelse til ibrugtagning, og en succesfuld prøvedrift af systemet er gennemført. Herefter vil passagerdriften på Cityringen kunne sættes i gang.

-----

Nyt fra bestyrelsen den 31. januar 2017

Bestyrelsen besluttede på mødet den 31. januar en ny arbejdsmiljøstrategi for 2018 og 2019. Metroselskabet har igennem flere år arbejdet på at forbedre sikkerheden på metrobyggeriet i samarbejde med selskabets entreprenører. De forskellige tiltag har haft varierende effekt, men det er ikke for alvor lykkedes at forandre ulykkesbilledet markant, selv om indsatsen har været prioriteret højt. I 2016 indledte Metroselskabet derfor et samarbejde med den danske olie- og gasbranche med henblik på erfaringsudveksling, og i 2017 besluttede bestyrelsen desuden at få udarbejdet en analyse af Metroselskabets arbejdsmiljøindsats.

”Det er afgørende for os, at alle medarbejdere, der er med til at bygge og drive metro, skal komme sikkert hjem fra arbejde hver dag. Derfor har Metroselskabet identificeret fire strategiske pejlemærker, som vil udgøre grundstenene i den nye arbejdsmiljøstrategi. Vi skal først og fremmest sikre en stærk sikkerhedskultur, der bygger på uddannelse, læring og forebyggelse, og så skal sikkerhed og arbejdsmiljø tænkes ind allerede i designfasen”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. over to år til at understøtte en varig omstilling af selskabets arbejdsmiljøindsats. Pengene vil bl.a. blive brugt på et omfattende uddannelsesprogram, et partnerskabsforløb med hovedentreprenører på kommende projekter og et nyt system til rapportering af hændelser.

På mødet drøftede bestyrelsen også ny forretningsstrategi, der sætter rammen for selskabets arbejde i perioden 2018-2022. I forbindelse med udarbejdelsen af den nye strategi har bestyrelsen sidste år haft en række strategidrøftelser af bl.a. selskabets økonomi, forretningsudvikling og CSR-arbejde. Disse områder er derfor helt centrale i den nye forretningsstrategi.

”I den kommende strategiperiode ændrer Metroselskabets opgavefokus karakter. Cityringen åbner i juli 2019, og derfor bliver et af selskabets vigtigste fokusområder at skabe et sammenhængende og velfungerende metrosystem. Samtidig åbner de nye metrolinjer til Nordhavn og Sydhavn i henholdsvis 2020 og 2024, og selskabets anlægsportefølje mindskes dermed i strategiperioden, mens driftsopgaven bliver markant større”, konstaterer bestyrelsesformanden.

Endelig blev bestyrelsen orienteret om passagertallet for 2017, som havde en vækst på knap to pct. Det svarer til 1,1 mio. flere passagerer sammenlignet med året før. I alt benyttede 63,5 mio. passagerer metroen i 2017.

----- 

Nyt fra bestyrelsen den 15. december 2017

Bestyrelsen blev på mødet den 15. december præsenteret for resultaterne af den nyligt afsluttede udbudsproces vedrørende drifts- og vedligeholdskontrakten på den eksisterende metro, som udløber 31. december 2018. Bestyrelsen godkendte på denne baggrund, at Metroselskabet kan indgå en ny femårs kontrakt med tilbudsgiveren Metro Service A/S, som også har ansvar for den nuværende kontrakt.

Metro Service har gennem de seneste år været garant for en høj driftsstabilitet og har dermed medvirket til en høj passagertilfredshed i metroen og en imponerende passagervækst. Med den nye kontrakt, der gælder frem til medio 2024, vil Metroselskabet motivere Metro Service til at fastholde den høje driftspålidelighed og løfte selskabets kundeservice yderligere, når passagervæksten forventes at fortsætte, og de kapacitetsmæssige udfordringer i systemet bliver større”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

I forbindelse med indgåelse af den nye kontrakt er der også sket en række forbedringer. Der er bl.a. indarbejdet klausuler med krav til løn- og arbejdsvilkår samt lærlinge og arbejdsmiljø. I alt tre selskaber var prækvalificeret til at byde på driften af metroen.

----- 

Nyt fra bestyrelsen den 24. november 2017

Bestyrelsen blev på mødet den 24. november præsenteret for resultatet af udbuddet af kontrakter på Sydhavnsmetroen, herunder de valgte tildelingskriterier. Bestyrelsen godkendte på denne baggrund det økonomiske grundlag for indgåelse af de to store kontrakter på Sydhavnsmetroen. Inden kontrakterne kan underskrives, skal det økonomiske grundlag godkendes af Metroselskabets ejerkreds, som er Staten samt Frederiksberg og Københavns Kommune.

”Med Sydhavnsmetroen øges robustheden i hovedstadens kollektive transportsystem, og de vigtige byudviklingsområder langs den nye metrolinje knyttes tættere til det øvrige København. Med en metroforbindelse, der kører døgnet rundt med høj frekvens, vil Ny Ellebjerg Station desuden blive et nyt, stærkt trafikknudepunkt med omstigning mellem metro, S-tog samt fjern- og regionaltog”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen på vegne af Metroselskabets bestyrelse.

”De fem stationer på Sydhavnsmetroen forventes tilsammen at få omkring ni millioner passagerer om året på de fem stationer. Samtidig vil antallet af passagerer i hele metrosystemet stige med omkring 16 millioner passagerer om året”, uddyber bestyrelsesformanden.

I kontrakterne for Sydhavnsmetroen er der bl.a. stillet krav om klausuler for løn og ansættelsesforhold, lærlinge samt arbejdsmiljø.

På seneste bestyrelsesmøde i oktober drøftede bestyrelsen en ny passagerprognose, som Metroselskabet har fået gennemført. Prognosen viser en kraftig vækst i antallet af passagerer frem mod 2035, og stigningen er både større og tidligere end forventet. På mødet den 24. november blev bestyrelsen derfor præsenteret for en række løsningsforslag, der kan aflaste det øgede kapacitetspres og imødekomme det stigende passagertal på både kort og mellemlangt sigt. De forskellige modeller skal efter bestyrelsens ønske sammentænkes med behovet for reinvesteringer i systemet.

”Metroen har haft stor passagerfremgang de senere år, og 2016 var endnu et rekordår med 60 millioner passagerer. Det er naturligvis meget positivt, at så mange vælger metroen til, men det lægger samtidig et øget pres på kapaciteten. Derfor har vi nu besluttet at gå videre med en række konkrete bud på løsninger, der kan bidrage til at håndtere de fremtidige kapacitetsudfordringer”, forklarer Jørn Neergaard Larsen.

Endelig fik bestyrelsen en orientering om indsatsområder og resultater for selskabets beredskabsarbejde for den eksisterende metro i 2017. Bestyrelsen godkendte desuden forslag til fokusområder for beredskabsindsatsen i 2018.

----- 

Nyt fra bestyrelsen den 27. oktober 2017

Bestyrelsen drøftede på mødet den 27. oktober en ny passagerprognose, som Metroselskabet har fået gennemført. Prognosen viser en kraftig vækst i antallet af passagerer frem mod 2035. Stigningen er højere end forventet og skyldes bl.a. en fortsat positiv forventning til befolknings- og arbejdspladsudviklingen i hovedstadsområdet.

”I 2025 forventes det, at metroen er den kollektive transportform i hovedstaden, der transporterer flest passagerer. Det er naturligvis meget positivt. De nye forventninger til passagervæksten medfører dog også en række kapacitetsudfordringer på de eksisterende metrolinjer. Derfor arbejder Metroselskabet i øjeblikket målrettet på en række kapacitetsudvidende tiltag, som kan forbedre kapaciteten på denne del af metrosystemet”, udtaler bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen på vegne af Metroselskabets bestyrelse.

Den opdaterede passagerprognose viser en vækst i det fremtidige passagertal, som er ca. 30 pct. højere end tidligere forventet. Frem mod årsskiftet vil bestyrelsen blive præsenteret for en række forskellige løsningsforslag, der kan aflaste det øgede kapacitetspres.

På mødet besluttede bestyrelsen også, hvilke fokusområder, der skal være gældende for Metroselskabets arbejde med CSR i 2018. I september valgte bestyrelsen, at det fortsat er FN’s 17 verdensmål, der skal danne rammen om selskabets CSR-arbejde. Bestyrelsen har udvalgt ni verdensmål, som vurderes relevante for Metroselskabet at arbejde videre med. På mødet besluttede bestyrelsen, at de primære fokusområder for CSR i 2018 skal tage udgangspunkt i følgende verdensmål: Sundhed og trivsel, rent vand og sanitet samt ansvarligt forbrug og produktion. Det betyder konkret, at Metroselskabet arbejder fokuseret med arbejdsmiljø, reduceret forbrug af drikkevand samt nabokommunikation. 

”Metroselskabet har forpligtet sig til at foretage en årlig udvælgelse af fokusområder for CSR-arbejdet. Det skal først og fremmest sikre, at der hele tiden er det nødvendige fokus på og prioritering af selskabets CSR-initiativer, og at der altid arbejdes med de mest aktuelle og relevante CSR-områder. ”, forklarer Jørn Neergaard Larsen.   

------ 

Nyt fra bestyrelsen den 29. september 2017

Bestyrelsen drøftede på mødet den 29. september Metroselskabets løbende arbejde med CSR. Det skete som led i evalueringen af den eksisterende forretningsstrategi og forberedelsen af en ny strategi for perioden 2018-2022. Drøftelserne er en del af en serie af strategidrøftelser i bestyrelsen, hvor CSR-delen er den sidste.

Bestyrelsen lægger vægt på, at Metroselskabet som et offentligt ejet selskab med et public service formål har CSR som et særligt fokusområde i kerneforretningen. Særligt er det væsentligt at tænke bæredygtighed ind i selskabets forretningsområder.

Bestyrelsen definerer selskabets CSR tiltag som indsatser, der går ud over lovbestemte og bindende regler.

Bestyrelsen godkendte desuden billetpriserne for 2018. Som hovedregel forelægges Metroselskabets bestyrelse hvert år den fælles aftale mellem trafikselskaberne om priserne for det kommende år til formel godkendelse. De nye priser træder i kraft til januar, og der bliver generelt tale om minimale stigninger i billetpriserne for 2018.

------

Nyt fra bestyrelsen den 31. maj 2017

Bestyrelsen drøftede på mødet den 31. maj Metroselskabets drift som kerneforretning. Det skete som led i evalueringen af den eksisterende og forberedelsen af en ny strategi for perioden 2018-2022. Drøftelserne er en del af en serie af strategidrøftelser i bestyrelsen, hvor udgangspunktet er den stigende befolkningsudvikling i hovedstadsområdet. Denne stigning betyder bl.a. flere passagerer i den kollektive trafik, og bestyrelsen har derfor løbende fokus på, hvordan man i fremtiden sikrer den bedst mulige kundeoplevelse samtidig med, at Metroselskabet imødekommer muligheden for flere passagerer.

Bestyrelsen fik også en orientering om status for arbejdet med at færdiggøre de nye byrum ved Cityringens kommende stationer. Flere steder i byen – på Vesterbro og Frederiksberg – bliver de grønne metrohegn nu taget ned, og arbejdet med at indrette stationspladserne med belægning, træer m.m. kan begynde.

------- 

Nyt fra bestyrelsen den 28. april 2017

Bestyrelsen tog på mødet den 28. april hul på en række drøftelser af Metroselskabets økonomi som led i forberedelsen af den kommende forretningsstrategi for perioden 2018-2022. Drøftelserne tog udgangspunkt i den stigende befolkningsudvikling i hovedstadsområdet, som betyder flere passagerer i den kollektive trafik. Det gælder naturligvis også i metroen. Derfor har bestyrelsen løbende fokus på at træffe de nødvendige beslutninger i forhold til at sikre de økonomiske prioriteringer, så både metroens driftsstabilitet, kapacitet og vedligehold kan opretholdes.

På mødet fik bestyrelsen en status på Metroselskabets Klimastrategi, som blev defineret i 2014, og som skal sikre, at metrodriften løbende bliver mere energieffektiv og på langt sigt CO2-neutral. Bestyrelsen fik også en status på Metroselskabets Klimatilpasningsstrategi, som har til formål at tilpasse metroanlæggene til de fremtidige klimaændringer inden for økonomisk realistiske rammer.

Bestyrelsen blev derefter præsenteret for en redegørelse for terrorberedskabet i metroen, som Metroselskabet har udarbejdet i samarbejde med Metro Service. Redegørelsen indgår i en samlet bestilling fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om en redegørelse for terrorberedskabet for både Metro- og S-tog.

Bestyrelsen fik også en orientering om, hvad der skal ske på byggeriet af Cityringen de næste godt 2 år frem til åbningen i juli 2019. I denne periode vil der være fokus på skinnelægning, indretning af stationer og byrum samt testkørsel af tog og systemer.

-------

Nyt fra bestyrelsen den 31. marts 2017

Bestyrelsen besluttede på mødet den 31. marts at igangsætte en kortlægning og analyse af Metroselskabets arbejdsmiljø og sikkerhedskultur. Det sker i forlængelse af CSR-strategien for 2017, hvor arbejdsmiljø er udpeget som et af fem fokusområder. Bestyrelsen vil på denne baggrund og som optakt til indgåelse af kontrakter på den kommende Sydhavnsmetro foretage en overordnet vurdering af resultaterne på arbejdsmiljøområdet med henblik på at sætte rammen for det fremtidige arbejdsmiljøarbejde.

Bestyrelsen fik også en gennemgang af Metroselskabets arbejde med megatendenser og fremtidens transportbehov. Dette arbejde blev besluttet af bestyrelsen i oktober 2015 med det formål at få et overblik over, hvilke megatendenser og drivkræfter, der kan påvirke fremtidens transport i hovedstadsområdet. Det grundige analysearbejde er samlet i en rapport, der kan anvendes i fremtidige analyser og beslutninger om investeringer i ny infrastruktur. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Metroselskabets og Hovedstadens Letbanes ekspertpaneler, der består af førende forskere med særlig indsigt i transportområdet og byudvikling.

------

Nyt fra bestyrelsen den 27. januar 2017

Bestyrelsen gennemgik på mødet den 27. januar resultaterne for metroens drift i 2016 og noterede med stor tilfredshed, at det ambitiøse passagermål for året blev indfriet med et samlet passagertal på over 60 millioner, hvilket er en stigning på knap 6,5 procent i forhold til året før. Samtidig blev årets driftsstabilitet forbedret yderligere, så hele 99,2 procent af alle tog kørte til tiden i 2016.  Bestyrelsen besluttede i forlængelse af gennemgangen en række initiativer, der også fremadrettet kan bidrage til at tiltrække flere kunder i metroen. 

Bestyrelsen fik en status for anlægsprojekterne Cityringen, Nordhavnsafgreningen samt metro til Sydhavn. Bestyrelsen havde særligt fokus på Cityringens fremdrift, herunder den usikkerhed, der relaterer sig til Cityringens tidsplan som resultat af, at arbejdet med indretning af stationer (AF-arbejdet) fortsat står stille samt de ekstrakrav, entreprenøren har rejst over for Metroselskabet. Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at der bliver arbejdet på at finde en løsning.  

-------

Nyt fra bestyrelsen den 16. december 2016

Bestyrelsen har på mødet den 16. december godkendt udmøntningen af midler fra Metroselskabets klimapulje til skybruds- og stormflodssikring af den eksisterende metro. Formålet med klimapuljen er, at der – trods uforudsete og store ændringer i både nationale og internationale klimaprognoser – kan opnås en sikring af metroens daglige drift og anlæggets levetid ved hjælp af investeringer i forbyggende tiltag. Der er afsat i alt 55 millioner kroner til dette arbejde i perioden frem til 2021.

Bestyrelsen fik desuden en orientering om metroens løbende beredskabsarbejde bl.a. i forhold til terror med fokus på samarbejdet med de relevante myndigheder. I forbindelse med dette arbejde vil der i 2017 blive igangsat et analysearbejde med henblik på at vurdere, om – og i givet fald hvordan – Metroselskabets beredskabsarbejde kan optimeres.

-------

Nyt fra bestyrelsen den 25. november 2016

Bestyrelsen har på mødet den 25. november besluttet en plan for det kommende strategiarbejde for reinvesteringer i den eksisterende metro. Metroen har med høj rettidighed, hastighed og kundetilfredshed bragt millioner af passagerer rundt i hovedstaden i 14 år. Formålet med strategiarbejdet er at komme godt i gang med at planlægge de nødvendige investeringer med henblik på fortsat at sikre en god kundeoplevelse. Bestyrelsen er tilfreds med metroens konstante passagervækst, som vil fortsætte, når også Cityringen åbner. Derfor har bestyrelsen fokus på at sikre den nødvendige kapacitet og sikre, at der bliver investeret rigtigt i løbet af de næste 15 år.

-------- 

Fra bestyrelsesmøde d. 28. oktober 2016

Bestyrelsen drøftede på mødet d. 28. oktober en model, der skal styrke de miljømæssige initiativer i udbudsstrategien for drift og vedligehold af den eksisterende metro. De seneste 6 år har denne incitamentsmodel bl.a. betydet, at Metroselskabet har været i stand til at spare 20-25 pct. af metroens samlede el-omkostninger, bl.a. via implementering af nyere og grønnere teknologi som f.eks. investeringer i sparepærer på stationer og i tunneler, start/stop funktionalitet i rulletrapper samt justering af køreplaner.

Bestyrelsen fik også en status på byggeriet af Cityringen og den kommende Nordhavnsmetro og noterede sig med tilfredshed den gode fremdrift på begge projekter. Eksempelvis er mere end 80 pct. af Cityringens tunneler nu udgravet, mens tunnelboremaskinen har færdiggjort den første tunnel mellem Nordhavn og Øster Søgade.

På et efterfølgende bestyrelsesseminar fik bestyrelsen et oplæg om metroens løbende beredskab i forhold til bl.a. klimasikring og sikkerhed med fokus på samarbejdet med de relevante myndigheder.

--------- 

Fra bestyrelsesmøde den 30. september 2016

Bestyrelsen har på mødet den 30. september godkendt en ny kommunikationsstrategi for Metroselskabets arbejde i perioden 2016-2019. Med strategien gøres klar til det markante faseskift, hvor tunnelarbejdet nærmer sig sin afslutning, og arbejdet med indretning af stationer og stationsforpladser vil ske frem mod Cityringens åbning i 2019. I den forbindelse vil kommunikationen gradvis blive tilpasset, så der fokuseres på naboer og borgere som kommende kunder i metroen.

Bestyrelsen godkendte desuden en strategi for udbuddet af drift og vedligeholdelse af metroen. Den nuværende drift- og vedligeholdelseskontrakt udløber 31. december 2018, og udbuddet skal derfor være afsluttet med en underskrevet kontrakt i starten af 2018.

Bestyrelsen drøftede de nye anklager, der er rejst med beskyldning om organiseret kriminalitet på to metrobyggepladser, og som er omtalt i pressen. Anklagen er rejst i en politianmeldelse, som fagforeningen 3F har indgivet. Bestyrelsen var enig om, at der skal gives fuld opbakning til politiets videre arbejde.

----------

Fra bestyrelsesmøde den 26. august 2016

Bestyrelsen har på mødet den 26. august fået en orientering om Metroselskabets arbejde med metrolinjen til Sydhavnen. Den nye metrolinje bliver sammenhængende med metroen til Nordhavn, så man kan køre hele vejen fra Orientkaj i Nordhavn til Ny Ellebjerg i Sydhavnen. Metroen vil også binde det nye og gamle Sydhavn sammen og give hele området et løft med nye og moderne transportmuligheder. Sydhavnens nye metrolinje vil bestå af fem nye stationer fra Havneholmen til Ny Ellebjerg og forventes at stå klar i 2023.

Bestyrelsen fik desuden en gennemgang af Metroselskabets nyeste kontraktbestemmelser og noterede sig med tilfredshed indarbejdelsen af nye sociale klausuler, der f.eks. indebærer strammere krav over for kommende entreprenører og underleverandører, når det gælder arbejdsmiljø, løn- og arbejdsvilkår. Det bliver desuden muligt for entreprenørerne at opnå konkurrencemæssig fordel, hvis man kan præstere rigtig godt arbejdsmiljøarbejde. . De nye kontraktbestemmelser vil danne udgangspunkt for udbuddet af metro til Sydhavnen.

Bestyrelsen fik også en gennemgang af status på arbejdsulykker og noterede sig, at udviklingen i de seneste måneder er gået i en mere positiv retning.

---------

Fra bestyrelsesmøde den 24. juni 2016

Bestyrelsen har på mødet den 24. juni fået et oplæg om forventninger og udfordringer i forhold til kapaciteten i den eksisterende metro. Sidste år rejste godt 57 mio. med metroen. Passagertallet har været stigende siden åbningen i 2002 og vil stige yderligere i takt med, at København vokser, og systemet udbygges. Bestyrelsen drøftede derfor, hvordan man bedst muligt imødegår den ventede passagervækst samt behovet for en mulig ny investeringsstrategi.

Bestyrelsen drøftede desuden en række store økonomiske krav, som Metroselskabet i den seneste tid har modtaget fra hovedentreprenøren CMT. De rejste krav er fortsat kun dokumenteret i meget begrænset omfang. Bestyrelsen drøftede den videre håndtering af de rejste krav.

----------

Fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2016

Bestyrelsen har på mødet den 27. maj fået et oplæg om, hvordan man kan anvende sociale klausuler på Metroselskabets kommende projekter med henblik på at sikre ordnede løn- og arbejdsvilkår samt lærepladser. Metroselskabet har gjort sig en lang række erfaringer med de udfordringer, der opstår på et gigantisk projekt som Cityringen og Nordhavnslinjen. På den baggrund indføres en række forbedringer til kommende kontrakter. Det indebærer bl.a. krav om egenkontrol af underentreprenører, udvidede sanktionsmuligheder, krav vedr. indkvartering m.m.
 
Bestyrelsen har desuden godkendt Metroselskabets nye lærlingemålsætning, som fagfolk har været med til at vurdere og fastsætte. Formålet er at få en fast og konkret målsætning, som er mere gennemskuelig for entreprenørerne og giver Metroselskabet mulighed for mere effektiv opfølgning. Den nye målsætning betyder, at den tidligere 5-7 procentmålsætning skifter til en ny nominel målsætning, hvor der sættes et mål om 62 lærlingeårsværk på den resterende del af Cityringsprojektet. Det svarer til den måde, som selskabet udarbejder lærlingekrav på i de nye kontrakter. I de sidste faser af byggeriet forventes der særligt at være lærlinge inden for elektriker- og struktørfaget.

----------

Fra bestyrelsesmøde den 13. april 2016

Bestyrelsen har på mødet den 13. april godkendt årsrapporten for Metroselskabet I/S for 2015. Ifølge rapporten blev det endnu et år med rekordhøj driftspålidelighed, en passagerfremgang på mere end en million passagerer samt nye store milepæle på metrobyggeriet. Årsrapporten skal nu forelægges ejerne på selskabets årlige interessentskabsmøde.

Bestyrelsen godkendte desuden, at Metroselskabet formelt tiltræder UN Global Compact, som er en række FN-standardiserede retningslinjer for virksomheders brug af samfundsansvar. Det betyder bl.a., at Metroselskabet årligt skal aflevere en rapport til FN baseret på 10 overordnede principper, heriblandt menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Virksomheder, som har tilsluttet sig Global Compact, skal således kunne dokumentere, hvordan de ti principper er blevet implementeret i virksomheden.

----------

Fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2016

Bestyrelsen har på mødet den 26. februar godkendt en kommerciel strategi med en række målrettede initiativer, herunder videreudvikling af Rejsekort med lancering af en app-løsning, der gør det muligt at tjekke ud, efter at kunderne har forladt stationen/bussen. Metroselskabet vil i 2016 også fortsætte indsatsen over for de metronære arbejdspladser, herunder de mange nye arbejdspladser, der etableres langs metrolinjen, med henblik på at synliggøre fordelene ved at bruge metroen for bl.a. de ansatte. Metroselskabet vil også – i samarbejde med de øvrige trafikselskaber i DOT – udvikle kendskabet til DOT og gennemføre en række adfærdskampagner, der skal påvirke kundernes adfærd, når det gælder cykler i metroen og flow på stationer. Initiativerne skal medvirke til at sikre passagervækst i fremtiden. De nye tiltag skal således sørge for, at metroen fortsat er et attraktivt transportmiddel med henblik på at fastholde den høje passagertilfredshed og tiltrække flere kunder.

Bestyrelsen fik en orientering om arbejdsmiljøet på metrobyggeriet, herunder en gennemgang af en række nye initiativer, der i de kommende måneder skal styrke arbejdsmiljøet på byggepladserne. Bl.a. vil der i løbet af foråret 2016 blive afholdt workshops i sikkerhedskultur for ledende medarbejdere både på hovedkontorerne og byggepladserne. Byggepladslederne vil desuden modtage undervisning i ansvar og opgaver mht. arbejdsmiljø, og endelig bliver der udarbejdet informationsmateriale til medarbejderne med fokus på den enkeltes rettigheder og pligter i forhold til arbejdsmiljø. Materialet vil blive udarbejdet på flere sprog.

Bestyrelsen godkendte desuden, at der nu sættes gang i en proces, hvor Metroselskabet i samarbejde med Statens Kunstfond undersøger muligheden for at integrere kunst i en eller flere af de kommende metrostationer på Sydhavnslinjen. Statens Kunstfond har bevilget 1 million kroner i kunstnerhonorar til projektet.

----------

Fra bestyrelsesmøde den 29. januar 2016

Bestyrelsen har på mødet den 29. januar besluttet at styrke passagerinformationen i metroen yderligere i de kommende år. God passagerinformation er afgørende for kundetilfredsheden og en vigtig del af den samlede rejseoplevelse. Derfor er det et vigtigt område at løfte i takt med den fortsatte passagervækst, som understreger, at metroen er et attraktivt produkt for passagererne.

Bestyrelsen fik også en orientering om, at metrobyggeriet har nået en vigtig milepæl, da alle Cityringens 17 stationer nu er gravet ud. Marmorkirken var den sidste station, der blev udgravet, og det skete som forventet uden skader på den historiske kirke, der ligger meget tæt på byggepladsen. Nu er stationen klar til at modtage tunnelboremaskinerne, som ankommer til skakten ved Marmorkirken i løbet af foråret.

Til sidst fik bestyrelsen også en orientering om metrobyggeriet i Nordhavn. I den forbindelse har bestyrelsen stort fokus på at sikre gode muligheder for de passagerer, der i fremtiden skal skifte fra S-tog til metro på Nordhavn Station.

----------