Sådan behandler vi personoplysninger

I det følgende kan du læse, hvordan Metro Service A/S arbejder for at beskytte dine personoplysninger.

Metro Service A/S (Metrovej 3, 2300 København S) er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Nedenfor beskrives nærmere hvordan vi behandler personoplysninger.

Ved kontrolafgifter
Når du modtager en kontrolafgift, opretter stewarden en kontrolafgift på sin håndholdte PDA (personal digital assistant, dvs. en lommecomputer). Stewarden bruger de oplyste data til at finde dig i CPR-registeret og dermed sikre, at vi udsteder kontrolafgiften til den korrekte person. Hvis du har fremvist kort eller billet, vil der også blive taget et billede heraf til brug for sagsbehandlingen.
Personoplysningerne bliver automatisk sendt fra den håndholdte PDA til en lukket server i kundeservice senest 15 minutter senere. Herefter ligger de ikke længere på den håndholdte PDA. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udstede kontrolafgifter og håndtere og administrere sager om kontrolafgifter.
I forbindelse med behandling af kontrolafgifter behandler vi følgende oplysninger:

  • CPR-nummer
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer

Oplysningerne behandles i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.C og indsamles direkte fra dig. I forbindelse med behandling af klager over kontrolafgifter, kan det være nødvendigt at indsamle oplysninger fra andre trafikselskaber eller Rejsekort A/S.


Tv-overvågning i Metroen
Af hensyn til jernbanesikkerheden og til kriminalitetsforebyggende formål findes der overvågningskameraer i både metrotog og på stationerne. Optagelser fra disse kameraer bliver opbevaret mellem 14 og 21 dage, hvorefter de automatisk bliver overspillet. Optagelserne bliver ikke gennemset, medmindre der er kommer en konkret anmodning fra politiet. I særlige tilfælde og i forbindelse med en konkret sag kan oplysningerne opbevares i en længere periode.

Vi er underlagt en række lovkrav om iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger i metroen og på stationerne. Oplysningerne behandles i overensstemmelse med persondataforordningens artikel 6.1.C, da behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde vores sikkerhedsforpligtelser.

Efter persondataforordningens kapitel III kan de registreredes rettigheder begrænses som følge af persondataforordningens artikel 12.5 og artikel 23.1, litra c. og d. Du har derfor som udgangspunkt ikke ret til indsigt i tv-optagelser, hvilket skyldes hensynet til den offentlige sikkerhed samt forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed.

For alle kundehenvendelser gælder desuden følgende

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed, (ii) Offentlige myndigheder, såsom Ankenævnet for bus, tog og Metro, SKAT samt politiet; eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion samt mod, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger.

OPDATERING, SLETNING ELLER RETTELSE AF DINE OPLYSNINGER
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos Metro Service A/S, kan du rette henvendelse til os via kundeserviceformularen eller telefonnummer 70151615.

Efter gældende lovgivning har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at få disse oplysninger rettet, blokeret eller i nogle tilfælde slettet. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Du har også ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside her.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du har betalt kontrolafgiften eller indtil din sag om kontrolafgift eller anden henvendelse er endeligt afsluttet, enten hos os, hos politiet, ved danske retsinstanser, ved SKAT eller ved Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Derefter sletter og/eller anonymiserer vi dine personoplysninger med undtagelse af de personoplysninger, som det er påkrævet at opbevare i et givent tidsrum i henhold til bogføringsloven.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

E-mail:
dpo@metroservice.dk

Telefon:
+45 7015 1615

Post:
Metro Service A/S
Metrovej 3, 2300 København S,
Att. Databeskyttelsesrådgiver

Revideret Januar 2019