Metroselskabet passer på Metroen – både når den er i drift, og mens vi bygger.

Samtidig er det vigtigt at sikre, at byen udvikler sig i takt med, at den kollektive trafik udvides. Metroselskabet gør derfor et stort arbejde for at muliggøre og fremme byudviklingen omkring Metroens stationer og linjeføring.

Metroselskabet indgår gerne i projektsamarbejder, der kan være med til at sikre byudviklingen og samtidig bibeholde sikkerheden for Metroens anlæg. Når Metroselskabet tager stilling til indgåelse af projektsamarbejder, sker det ud fra en række principper. Metroen er for alle og er et fælles gode. Det betyder, at byudviklingsprojekter omkring Metroen skal skabe tryghed og overblik således, at sikkerheden i Metroen opretholdes – både for kunder, ansatte og omgivelser. Læs mere om principperne for projektsamarbejder.

Skal du filme, fotografere, reklamere eller har du andre kommercielle aktiviteter i Metroen, skal du henvende dig til Metro Service. Du finder kontaktoplysningerne på deres hjemmeside her http://www.metroservice.dk/om-metro-service/presse-fotografering-og-reklame/.

Hvordan henvender jeg mig til Metroselskabet?
Alle henvendelser vedrørende arbejder nær Metroen starter med henvendelse til Metroselskabet ved at at skrive til byggeprojekt@m.dk ved at udfylde vores ansøgningsskema eller kontaktformularen her på hjemmesiden. Når du henvender dig til Metroselskabet, kan du forvente at modtage et svar inden for 10 arbejdsdage. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger dog af projektet og det fremsendte materiale.

Metroselskabet og Metroens infrastrukturforvalter, Metro Service, har det sikkerhedsmæssige ansvar for driften af Metroen. Det betyder, at alt arbejde, uanset typen af arbejde, der kan have indflydelse på Metroens drift, eller som kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger, skal sikkerhedsvurderes og godkendes af Metroselskabet og Metro Service.

Alle ansøgere har det fulde ansvar for at udarbejde en fyldestgørende projektbeskrivelse med tilstrækkelig dokumentation, der skal bruges ved Metroselskabets sikkerhedsmæssige vurdering af projektet. Hvis et projekt medfører ændringer i eksisterende jernbaneinfrastruktur, skal der udarbejdes en systemdefinition og signifikansvurdering i henhold til CSM-RA, der står for Common Safety Method – Risk Assessment. Se mere hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Jernbanesikkerhed

Sikkerhedsservitutter; respekt- og sikkerhedsafstande for arbejde nær Metroen
På ejendomme, der er nabo til, eller nær Københavns Metro (M1 og M2), Cityringen (M3) og Metro til Nordhavn (M4 Nordhavn), er der tinglyst sikkerhedsservitutter. Servitutterne indeholder en række bestemmelser om belastning, udgravning, oplag af farlige væsker, placering af ledninger med brandfarligt indhold, jordankre, vibrationer, elektriske forhold og terrænregulering. Servitutterne har til formål at sikre, at der for eftertiden ikke foretages noget på ejendommene, der kan skade metroanlægget, og dermed forringe anlæggets og passagerernes sikkerhed. Servitutterne for de enkelte ejendomme kan findes via www.tinglysning.dk.

For Metro til Sydhavn (M4 Sydhavn) er der besigtiget for, på et senere tidspunkt, at pålægge sikkerhedsservitut på omkringliggende naboejendomme. Det betyder, at Metroselskabet ikke har erhvervet sig retten til at pålægge servitutter endnu, men at Kommissarius ved Statens Ekspropriation på Øerne har godkendt, at Metroselskabet på et senere tidspunkt kan ekspropriere denne ret. Inden for den besigtigede zone skal det vurderes om byggeprojekter har en påvirkning af Metroen. Du skal derfor henvende dig via byggeprojekt@m.dk med en kort beskrivelse af dit bygge- eller gravearbejde.

Hvis du er i tvivl om, om dit projekt overskrider bestemmelserne i sikkerhedsservitutten, eller om det kræver tilladelse fra Metroselskabet, kan du læse mere i vores informations- og sikkerhedsfoldere:
Bestemmelser og begrænsninger  - for den underjordiske del på M1 og M2
Bestemmelser og begrænsninger - fra Lergravsparken og til Lufthavnen
Bestemmelser og begrænsninger - fra Solbjerg Station til Vanløse Station
Bestemmelser og begrænsninger - i Ørestad
Sikkerhed under Metroens højbane
Tænk Metro før du arbejder i Ørestad
Tænk Metro før du graver i Ørestad
Tænk Metro før du bygger i Ørestad

Stadepladser
Metroselskabet vil gerne være med til at skabe liv på vores stationer, og giver derfor mulighed for, at der kan opstilles mobile stadepladser til salg af mad, kaffe og lignende på stationerne DR Byen, Bella Center, Ørestad, Vestamager og Øresund. Med mobil stadeplads menes der, at stadet skal være selvforsynende, og stadet og dets indhold skal fjernes fra stationen uden for åbningstiden. Åbningstiden aftales med Metroselskabet og fremgår af tilladelse.

Hvis du ønsker en mobil stadeplads på en af de nævnte stationer, skal du udfylde vores ansøgningsskema og (here is the English version) sende det til mailadressen byggeprojekt@m.dk eller via kontaktformularen her på siden. Din ansøgning skal indeholde en konceptbeskrivelse, herunder dimensioner på stadet, og et billede af det ønskede stade og placering på den ønskede station.

For at få tilladelse til en mobil stadeplads på en af de nævnte stationer, skal der laves en sikkerhedsgodkendelse, som laves af Metroselskabet og koster 10.000 kroner eksklusiv moms. Tilladelsen vil være gældende for et år ad gangen. Hvis der er ønske om at forny tilladelsen efter et år, skal der foretages en ny sikkerhedsgodkendelse. Denne koster 3.125 kr. eksklusiv moms. Ønsker du en stadeplads på en af de andre Metrostationer, skal du kontakte henholdsvis Københavns Kommune eller Frederiksberg Kommune, afhængig af, hvilken station du ønsker en stadeplads på.

LER
Ønsker du oplysninger om Metroselskabets ledninger, skal du henvende dig via Ledningsejerregistret, der er et landsdækkende register over alle ledningsejere og deres interesseområder, på https://ler.dk.

Henvend dig til Metroselskabet for tilladelser eller yderligere information.