Luftkvaliteten i Metroen er en høj prioritet for os - både i forhold til vores passagerer og vores ansatte. Når tog kører på skinner, genererer friktionen mellem hjul og skinner små mængder støv. Støvet består primært af jernpartikler. Tilstedeværelsen af støv er en kendt udfordring i metrosystemer verden over, og det er noget som Metroen i København er meget opmærksomme på at måle og reducere.

Støv og arbejdsmiljø

Vi måler partikelkoncentrationen i Metroen for at fastlægge niveauet af partikler på stationerne. I forhold til medarbejdere er der fastlagte grænseværdier, mens der for passagerer ikke er fastlagte grænseværdier. Grænseværdierne i forhold til arbejdsmiljøet gælder for partiklerne respirabelt støv og totalstøv. Arbejdstilsynet har ikke fastlagt grænseværdier for fine partikler (kaldet PM2.5, se faktaboks).

Vores målinger i forhold til arbejdsmiljø har hidtil ligger fint under grænseværdierne for både respirabelt støv og totalstøv. Seneste målinger blev gennemført i foråret 2023 af FORCE Technology og blev bl.a. foretaget med personbåret måleudstyr af stewarder og teknikere på arbejde. Rapporten konkluderede, at alle måleresultaterne var under Arbejdstilsynets grænseværdier.

Målinger af fine partikler

Universitetsforskere har målt en høj koncentration af de fine jernpartikler (PM2.5) i luften i Metroen og især i Cityringen, hvor afstanden til naturlige udluftning fra tunnelåbninger er længere end på M1/M2. Måleresultaterne blev publiceret i en rapport, der udkom i 2022. Metroselskabet konsulterede eksperter fra COWI, som vurderede, at selvom der var målt høje koncentrationer, så vil den eksponering passagerer og medarbejdere udsættes for under deres ophold i Metroen ligge væsentligt under EU's grænseværdier for udeluft.

Metroen tager målingerne fra universitet om luftkvaliteten meget alvorligt og ønsker at nedbringe koncentrationen af de små partikler i luften. På baggrund af rapporten og dialog med universitetsforskerne samt Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommunes Miljøafdeling har vi foretaget en række tekniske vurderinger for dels at gennemgå rapportens konklusioner samt kortlægge det videre forløb i forhold til målinger og tiltag i samarbejde med tekniske rådgivere fra COWI samt FORCE Technology.

Universitetsforskernes målinger blev ikke udført som akkrediterede målinger og betragtes som orienterende. Derfor er der brug for mere viden for præcist at kunne fastlægge det reelle partikelniveau.

Metroen arbejder nu på et måleprogram med akkrediterede målinger, der skal måle på de fine partikler (PM2.5). Som led i måleprogrammet vil FORCE Technology i efteråret 2023 opstille akkrediteret måleudstyr under rulletrappen på Nuuks Plads station. I samme periode vil der blive gennemført mobile målinger på stationen og andre udvalgte stationer på Cityringen for at fastlægge variationen mellem de enkelte stationer.

Tiltag til reduktion af fine partikler

Metroen arbejder med flere forskellige tiltag, som alle skal bidrage til at reducere koncentrationen af fine partikler. Nogle af tiltagene er allerede igangsat, mens andre tiltag analyseres forud for implementering.

Selvom om et tiltag kan virke som simpelt at implementere, så er driften af en metro kompleks, og det at indføre tiltag for at løse et problem kan give effekter på mange andre forhold. Det er derfor vigtigt at de tiltag som implementeres ikke kompromitterer metroens meget høje sikkerhedsniveau.

Fælles for tiltagene er at:

 • De tager afsæt i internationale erfaringer.
 • Der kan være begrænsede implementeringsmuligheder af hensyn til driften og jernbanesikkerhed.
 • De bliver vurderet ift. virkningsgrad og klimabelastning.

Vi arbejder med fire primære initiativer:

 1. Stations- og tunnelvask
 2. Øget stationsventilation
 3. Øget tunnelventilation
 4. Nye luftfiltre

 

Fakta om støv og partikler

 • Støvet i Metroen består af ca. 85% jernpartikler.
 • Jernpartiklerne frigives, når metallet i hjul og skinner mødes under kørslen
 • Partiklernes størrelse måles i mikrometer (µm). PM10-partikler er op til 10 µm, hvilket er ca. 1/5 af tykkelsen på et menneskehår. PM2.5 er partikler op til 2,5 µm og er en fjerdedel af størrelsen af PM10.
 • Arbejdstilsynet har fastsat grænseværdier for partikelniveauet, som medarbejdere maksimalt må udsættes for en otte timers arbejdsdag. Det gælder for det totale antal partikler (partikler op til ca. 15 µm) og for respirabelt støv (partikler op til ca. 4 µm).
 • Der findes ingen grænseværdier for passagerer i metroen.
 • EU har fastsat grænseværdier der gælder for en gennemsnitlig årlig eksponering med partikler i udeluften. Der er fastsat værdier for PM10 og PM2.5.

1: Stations- og tunnelvask

Tunnelerne vaskes allerede mindst to gange årligt. Samtidig vaskes de mest udsatte stationsområder dagligt. Derudover gennemføres hvert andet år en ”hovedrengøring” af hele stationen inkl. vægge i fuld højde.

I forbindelse med indsatsen for at reducere mængden af støv og fine partikler blev der gennemført en ekstraordinær hovedrengøring af alle tunnelstationer på M1-M4. Der er gennemført tunnelvask på M3/M4 som er afsluttet i uge 4 i 2023, og tunnelvask på M1/M2 som er afsluttet i uge 3 2023.

2: Stationsventilation

Luften på de underjordiske stationer udskiftes allerede i dag ved hjælp af et ventilationssystem.
I forhold til udluftning på stationerne, har driftsoperatøren oplyst, at det er muligt at øge ventilationen. Den øgede udluftning vil være forbundet med et øget energiforbrug, men kan medvirke til at reducere indholdet af partikler i luften. For at mindske økonomiske og klimamæssige omkostninger undersøger vi, om filtrene på stationerne kan ændres for at forbedre luftgennemstrømningen.

3: Tunnelventilation

I tunnelerne på Metroen er der installeret store ventilationssystemer. Det anvendes almindeligvis ikke ved normal drift. Systemet er designet til at blive anvendt f.eks. ved røgudvikling eller ved særlige vedligeholdelsesarbejder.
Vi har i samarbejde med rådgivere og leverandører af ventilationssystemet undersøgt muligheden for at øge tunnelventilationen, og dermed få udskiftet luften i tunnelen hyppigere.
Vi er ved at planlægge en test af tunnelventilationen. Denne skal afdække både effekt, eventuelle bivirkninger på anlægget samt de økonomiske- og klimamæssige omkostninger.

4: Nye luftfiltre i tog

I dag er der installeret to typer af filtre i Metroens tog. Der er eksterne filtre, som filtrerer den luft som suges ind i togene udefra. Derudover er der installeret filtre i togene, som filtrerer den luft, som cirkulerer rundt inde i togene.
I samarbejde med driftsoperatøren og filterleverandøren undersøges muligheden for at udskifte de nuværende eksterne luftfiltre i metrotog på M3 og M4. De nye filtre er mere effektive i forhold til PM2,5 partikler.