Det er og skal være trygt at køre med og arbejde i Metroen. Luftkvaliteten i Metroen er derfor noget som har en høj prioritet i selskabet – både i forhold til passagerer og ansatte. 

Når tog kører på skinner, genererer friktionen mellem hjul og skinner små mængder støv. Støvet består primært af jernpartikler. Tilstedeværelsen af støv er en kendt udfordring i metrosystemer verden over. Metroen i København lever op til myndighedernes krav til støv, og det er en problemstilling selskabet er opmærksomme på at måle og reducere.

Foto fra metrotunnel
Foto af metrotog

Støv og arbejdsmiljø

Vi måler partikelkoncentrationen i Metroen for at fastlægge niveauet af partikler på stationerne. I forhold til medarbejdere er der fastlagte grænseværdier, mens der for passagerer ikke er fastlagte grænseværdier. Grænseværdierne i forhold til arbejdsmiljøet gælder for partiklerne respirabelt støv og totalstøv. Arbejdstilsynet har ikke fastlagt grænseværdier for fine partikler på en arbejdsplads.

Målingerne i forhold til arbejdsmiljø ligger under Arbejdstilsynets grænseværdier for både respirabelt støv og totalstøv. Seneste målinger blev gennemført i foråret 2023 af FORCE Technology og blev bl.a. foretaget med personbåret måleudstyr af stewarder og teknikere på arbejde. 

Målinger af fine partikler

Støv indeholder fine støvpartikler kaldet PM2.5. Disse anses også for sundhedsskadelige, hvis man udsættes for høje koncentrationer over længere tid. EU har derfor sat en gennemsnitlig årlig grænseværdi for PM2.5 i udeluft, men der findes ikke grænseværdier for fine støvpartikler i en metro eller på en arbejdsplads.

Metroselskabet er opmærksomme på fine støvpartikler og ønsker at begrænse mængden. Selskabet har derfor bedt konsulentvirksomheden FORCE Technology om at måle koncentrationen med akkrediteret måleudstyr, som initiativer for begrænsning kan måles op i mod. Du kan læse rapporten fra FORCE Technology her

Selskabet har bedt eksperter fra COWI om at vurdere koncentrationen af PM2.5 ift. arbejdsmiljøet og passagerer. COWIs vurdering er, at koncentrationen ikke giver anledning til en uacceptabel påvirkning af arbejdsmiljøet. Derudover viser deres beregninger, at eksponeringen under passagerernes ophold i Metroen ligger væsentligt under EU’s grænseværdier for udeluft.

Luftkvaliteten i Metroen er en høj prioritet for Metroselskabet, som udover at måle på koncentrationen af PM2.5 også har igangsat forskellige initiativer, som skal reducere mængden af fine partikler. Dem kan du læse om herunder.

Foto af måleapparat

Tiltag til reduktion af fine partikler

Metroen arbejder med flere forskellige tiltag, som alle skal bidrage til at reducere koncentrationen af fine partikler. Det er sket i dialog med eksperter på området. Nogle af tiltagene er allerede igangsat, mens andre tiltag analyseres forud for implementering.

Selvom om et tiltag kan virke som simpelt at implementere, så er driften af en metro kompleks, og det at indføre tiltag for at løse et problem kan give effekter på mange andre forhold. Det er derfor vigtigt, at de tiltag som implementeres, ikke kompromitterer metroens meget høje sikkerhedsniveau.

Fælles for tiltagene er at:

 • De tager afsæt i internationale erfaringer.
 • Der kan være begrænsede implementeringsmuligheder af hensyn til driften og jernbanesikkerhed.
 • De bliver vurderet ift. virkningsgrad og klimabelastning.

Vi arbejder med fire primære initiativer:

 1. Stations- og tunnelvask
 2. Øget stationsventilation
 3. Øget tunnelventilation
 4. Nye luftfiltre i tog

 

Fakta om støv og partikler

 • Støvet i Metroen består af ca. 85% jernpartikler.
 • Jernpartiklerne frigives, når metallet i hjul og skinner mødes under kørslen.
 • Partiklernes størrelse måles i mikrometer (µm). PM10-partikler er op til 10 µm, hvilket er ca. 1/5 af tykkelsen på et menneskehår. PM2.5 er partikler op til 2,5 µm og er en fjerdedel af størrelsen af PM10.
 • Arbejdstilsynet har fastsat grænseværdier for partikelniveauet, som medarbejdere maksimalt må udsættes for på en otte timers arbejdsdag. Det gælder for det totale antal partikler (partikler op til ca. 15 µm) og for respirabelt støv (partikler op til ca. 4 µm). Der findes ingen grænseværdier for total støv og respirabelt støv for passagerer i metroen.
 • EU har fastsat grænseværdier for en gennemsnitlig årlig eksponering med partikler i udeluften. Der er fastsat værdier for PM10 og PM2.5. EU’s grænseværdi for udeluft kan ikke direkte overføres til en underjordisk Metro.
 • Arbejdsmiljøgrænseværdier er rettet mod at beskytte generelt sunde, voksne mennesker, mens luftkvalitetskriterierne for udeluft også skal beskytte følsomme grupper (f.eks. børn, syge, gamle og særligt følsomme personer).
Illustration af togvask

1: Stations- og tunnelvask

Tunnelerne vaskes mindst to gange årligt. Samtidig vaskes de mest udsatte stationsområder dagligt. Derudover gennemføres hvert andet år en ”hovedrengøring” af hele stationen inkl. vægge i fuld højde.

I forbindelse med indsatsen for at reducere mængden af støv og fine partikler blev der i 2023 gennemført en ekstraordinær hovedrengøring af alle tunnelstationer på M1-M4.

2: Stationsventilation

Luften på de underjordiske stationer udskiftes i dag ved hjælp af et ventilationssystem. I forbindelse med at reducere PM2.5 er ventilationen på stationerne øget, da den bedre udluftning kan medvirke til at reducere indholdet af partikler i luften.

Effekten af den ekstra ventilation vil blive vurderet i 2024.

Illustration af tunnelventilation
Illustration af tunnelventilation

3: Tunnelventilation

I tunnelerne på Metroen er der installeret store ventilationssystemer. Det anvendes almindeligvis ikke ved normal drift. Systemet er designet til at blive anvendt f.eks. ved røgudvikling eller ved særlige vedligeholdelsesarbejder.

Metroselskabet har i samarbejde med rådgivere og leverandører af ventilationssystemet undersøgt muligheden for at øge tunnelventilationen og er ved at planlægge en test. Testen skal afdække både effekt, eventuelle bivirkninger på anlægget samt de økonomiske- og klimamæssige omkostninger.

4: Nye luftfiltre i tog

I dag er der installeret to typer af filtre i Metroens tog. Det er eksterne filtre, som filtrerer den luft som suges ind i togene udefra. Derudover er der installeret filtre i togene, som filtrerer den luft, som cirkulerer rundt inde i togene.

I midten af 2024 forventer Metroselskabet at implementere nye og finere filtre i tog på M3- og M4-linjerne. Disse filtre vil bl.a. filtrere PM2.5 fra ventilationen i togene og forventes at have en generel positiv indflydelse på luftkvaliteten i Metroen. Det er planen at måle på niveauet af PM2.5 før og efter implementeringen for at vurdere effekten af dem.

Illustration af filtre i tog