Øresundsperroner og gangtunnel under sporne

I forbindelse med byggeriet af perroner til Øresundstogene og gangtunnel under Øresundsbanen bliver noget af arbejdet udført udenfor normal arbejdstid. Noget af arbejdet er desuden støjende.

 

Forskellige lovgrundlag

Byggeriet af Øresundsperroner og gangtunnel under Øresundsbanen udføres efter to forskellige lovgrundlag, og derfor er der også forskel på, om det støjende arbejde udenfor normal arbejdstid giver ret til kompensation for dig som nabo. 
 
Etablering af Øresundsperroner udføres for Banedanmark og er reguleret af Jernbaneloven. Etablering af gangtunnel under Øresundsbanen ved Følager er derimod reguleret af Cityringloven. Til Cityringloven hører Nabopakkebekendtgørelsen, som er noget særligt for Cityringloven – og det er den, der giver mulighed for kompensation. 

Der foregår altså støjende arbejde samtidigt, hvor noget berettiger nogen til kompensation, og andet ikke gør. Det kan virke forvirrende, men det er lovgrundlaget, som afgør, om det støjende arbejde berettiger til kompensation eller ikke. 

Øresundssporene med pælefunderingsmaskine

Støj fra etablering af perroner til Øresundsbanen 

Støj fra etablering af perroner til Øresundsbanen, som udføres for Banedanmark og iht. Jernbaneloven, er reguleret af Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift. I den fremgår det, at støjende arbejde kun må finde sted på hverdage mandag til fredag mellem kl. 7-19 og lørdage kl. 8-17. Disse arbejder hører ikke under Cityringloven og Nabopakkebekendtgørelsen, hvorfor de ikke er kompensationsberettigende.

Når anlægsarbejder forudsætter støjende arbejder udenfor disse tidsrum, skal der søges dispensation fra forskriften ved Københavns Kommunes miljømyndighed. Anlægsarbejdet forudsætter at der løbende gives dispensation til arbejderne, for at arbejderne kan udføres fuldt ud i sporspærringsperioder, og for at mindske den indgribende varighed overfor togtrafikken. I de perioder, hvor vi har dispensation til at arbejde udenfor ovenstående tidsrum, informerer vi dig på forhånd. 

Støj fra etablering af gangtunnel under Øresundsbanen 

Byggeriet af gangtunnelen under Øresundsbanen udføres under Cityringloven. Arbejdstiderne og arbejdernes støjgrænser for dette byggeri bliver reguleret i Byggepladsbekendtgørelsen, og det betyder, at kompensation til naboerne udbetales på baggrund af reglerne i Nabopakkebekendtgørelsen. I aften- og natteperioden (kl. 18:00-7:00) må Metroselskabets entreprenør altid udføre arbejder med et gennemsnitligt støjniveau på 40 dB(A). I Nabopakkebekendtgørelsen står, at der udbetales kompensation til en husstand, hvis det tilladte støjniveau ved husstandens facade med vindue er beregnet til over 60 dB(A) i aftentimerne (18:00-22:00) eller over 55 dB(A) om natten (22:00-07:00). Dagsarbejde (7:00-18:00) berettiger ikke til kompensation. Støjgrænserne er gennemsnitlige støjniveauer.

Grænserne i Byggepladsbekendtgørelsen forholder sig til den gennemsnitlige værdi for støj over den mest støjende ½ time om natten, den mest støjende 1 time om aftenen og de mest støjende 8 sammenhængende timer om dagen, hvilket på støjmålingerne kan ses som 3 lyseblå områder på grafen. Det betyder, at der sagtens kan måles høje lyde eller peaks, uden at der er tale om overskridelser.

Derudover er der enkeltstående tilfælde, hvor arbejder i kortere perioder kan foregå i aften- eller nattetimerne, uden at beboerne til metrobyggepladserne bliver berettiget til kompensation, jf. Byggepladsbekendtgørelsens bilag 3E og den tilhørende ændringsbekendtgørelses bilag 2E. Disse enkeltstående arbejder varsles på forhånd med en SMS til de offentligt tilgængelige mobilnumre i området. 

Visualisering af arbejdet med gangtunnelen
Vejarbejde-skilt

Kompensation

Kompensationen udbetales ud fra det beregnede tilladte støjniveau, hvilket fremgår af de støjkort, som er udarbejdet i regi af Byggepladsbekendtgørelsen. Du finder støjkortene for Ny Ellebjerg og Strømmen her.

Den tilladte støj i de forskellige anlægsfaser kan variere, og for hver anlægsperiode afklarer vi, hvilke husstande der er berettiget til kompensation. Metroselskabet sender brev med tilbud om kompensation eller et orienteringsbrev vedr. aktivering af et allerede underskrevet tilbud, hvis du er berettiget til kompensation. Du hører altså automatisk fra os, hvis du i en periode er berettiget til kompensation. 

Overskridelser

Uanset om arbejdet udføres efter Jernbaneloven eller Cityringsloven, er det Københavns Kommune som er miljømyndighed, der løbende følger op på eventuelle overskridelser. Hvis entreprenøren overskrider det tilladte støjniveau, skal miljømyndigheden påtale det med henblik på, at støjniveauet nedbringes. Det ændrer ikke på, om man er berettiget til kompensation eller på en eventuel kompensations størrelse.