Løn- og arbejdsvilkår på metrobyggeriet

Metroselskabet har som mål om, at metrobyggeriet skal foregå på ordentlige vilkår med respekt for den danske model. Derfor arbejder vi med en helhedsorienteret indsats. Det indebærer dels, at alle vores større kontrakter indeholder social- og arbejdsklausuler. Dels indebærer det, at vi arbejder aktivt med oplysning og forebyggelse igennem partnerskaber med entreprenørerne og arbejdsmarkedets parter.

Arbejdsklausulen stiller krav til entreprenørerne om, at de skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for alle medarbejdere på metrobyggeriet. Det omfatter også underentreprenører. Den sociale klausul stiller krav til, at entreprenørerne skal tage lærlinge på metrobyggeriet (se mere i afsnittet ”Lærlinge på metrobyggeriet”).

Metroselskabet har etableret en stærk indsats for at sikre, at selskabets arbejdsklausul bliver efterlevet. Det omfatter blandt andet, at vi løbende udfører kontrolundersøgelser af løn- og arbejdsvilkårene hos vores entreprenører og deres underentreprenører. Lever entreprenørerne ikke op til arbejdsklausulen har Metroselskabet mulighed for at pålægge entreprenøren økonomiske sanktioner.

Metroselskabets klausuler

Metroselskabet afholder herudover løbende dialogmøder med entreprenørerne og arbejdsmarkedets parter for at sikre en fælles forståelse af reglerne på det danske arbejdsmarked samt en god og konstruktiv dialog mellem parterne. I samarbejde med arbejdsmarkedets parter har Metroselskabet blandt andet etableret et Partnerskab for Løn- og Arbejdsforhold bestående af repræsentanter fra:

 • 3F
 • BJMF/ 3F
 • Dansk Byggeri
 • Dansk El-Forbund
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne

For at bidrage yderligere til at styrke kendskab til de regler og rettigheder, der findes på det danske arbejdsmarked, udgiver Metroselskabet også informationsmaterialer målrettet både entreprenørerne og medarbejderne på metrobyggeriet.

Find rettighedspjecerne og virksomhedsmanualer på vores engelske site

Lærlinge på metrobyggeriet

Metroselskabet har som mål, at der skal være praktikpladser til så mange lærlinge som muligt på metrobyggeriet.

Der stilles ikke krav til flere praktikpladser end, at der tages hensyn til den enkelte lærlings uddannelse. Der vil derfor ikke være plads til flere lærlinge, end det enkelte arbejde giver plads til, så kvaliteten på uddannelsen ikke forringes.

På byggeriet af Cityringen og Nordhavnsafgreningen har der siden 2013 været ca. 200 årsværk lærlinge. Det betyder ikke, at der har været 200 lærlinge, men det kan sammenlignes med, at en erhvervsuddannelse i gennemsnit tager 3,8 år, og derved vil næsten 50 lærlinge kunne være udlært på byggeriet, hvis de havde været ansat hele deres læretid.

Kontrakten på byggeriet af metroen til Sydhavnen, stiller krav om, at der skal ansættes lærling svarende til 62 årsværk. Metroselskabet stiller krav om, at det skal være erhvervsuddannelsesrettet, men vi stiller ikke krav til hvilke lærlinge, entreprenøren ansætter. Det er dog et krav, at de skal være ansat på byggepladsen eller i direkte tilknytning til arbejdet. Der kan således blive tale om lærlinge inden for mange forskellige erhvervsuddannelser, lige fra kontorelever til struktør- og elektrikerlærlinge.

Entreprenøren på metrobyggeriet til Sydhavnen kan opnå en bonus, hvis der beskæftiges flere lærlinge end det, der står i kontrakten. Der er udarbejdet en lærlingeplan for hele kontraktperioden og en gang om året, bliver det opgjort, om entreprenøren følger planen, eller om der skal sættes ind med en større indsats for at skaffe de nødvendige lærlinge. Der er ligeledes indført en bod, hvis entreprenøren ved byggeriets færdiggørelse ikke har haft det antal lærlinge, der er krævet i kontrakten.

Metroselskabet har i samarbejde med arbejdsmarkedets parter etableret en Erfagruppe for Lærlinge på Metro og Letbane, der løbende følger op på de udfordringer, der vil komme i forbindelse med beskæftigelse af lærlinge på byggeriet af metro i København.

Erfagruppen består af:

 • 3F
 • Dansk Byggeri
 • Dansk El-Forbund
 • Dansk Industri
 • Dansk Metal
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne

Driften af metroens linjer M1 og M2 har siden januar 2019 været omfattet af en ny driftskontrakt. Af driftskontrakten fremgår det, at driftsoperatøren, Metro Service, skal beskæftige lærlinge svarende til 5 årsværk pr. år i hele kontraktperioden. Det betyder, at der i gennemsnit hen over året skal være 5 lærlinge tilknyttet hele kontraktens løbetid. Metro Service beskæftiger hovedsageligt lærlinge på deres værksted og i deres administration.

Ekspertpanelet for løn- og arbejdsvilkår samt arbejdsmiljø

Metroselskabet har nedsat et ekspertpanel til udvikling af nye tiltag