Øget vedligehold har mindsket gener fra metrodrift

23. september 2021

En særlig indsats med vedligehold af metrotogenes hjul på M3 Cityringen har nedbragt både vibrationsniveauet og antallet af klager fra naboerne, som er faldet markant. Metroselskabet har derfor besluttet at øge vedligeholdet fremadrettet. Samtidig har nye tests vist, at også behandling af skinnerne udvalgte steder på M3 kan have en gavnlig effekt.

Siden maj 2021 har Metroselskabet og leverandøren Hitachi Rail skruet op for vedligeholdelsen af metrotogenes hjul, da det har vist sig at have en gavnlig effekt på vibrationsniveauet, som nu er nedbragt til et stabilt, lavt niveau. Det er vibrationer, der skaber lyd, som for nogle naboer opleves som støj. Dette kan ses både på de vibrationsmålinger, som foretages løbende og på antallet af henvendelser fra naboer, der er faldet. Metroselskabet har derfor besluttet, at leverandøren fremadrettet oftere skal foretage vedligehold af metrotogenes hjul. Samtidig er der fortsat fokus på løbende at tage de tog ud af drift, som skaber flest vibrationer.

”Vi transporterer flere end 300.000 passagerer i Metroen på en almindelig hverdag, og flere end 100.000 passagerer benytter dagligt M3 Cityringen. Det er en vigtig transportopgave, som vi løser for byens borgere og dens gæster. Samtidig skal vi også passe godt på vores naboer, og derfor har vi prioriteret at øge vedligeholdelsen af hjulene på de tog, der kører på M3 Cityringen, da vi kan se at et øget hjulvedligehold giver en markant positiv effekt – ikke mindst på antallet af naboklager. Derudover har vi løbende fokus på at tage de tog, der skaber flest vibrationer og dermed støj hos naboerne, ud til vedligehold,” siger Hanne Tærsbøl Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme i Metroselskabet.

Hen over sommeren har eksperter fra rådgivningsvirksomheden Rambøll og leverandøren Hitachi Rail gennemført en række tests for at vurdere mulighederne for yderligere at nedbringe de gener, som nogle naboer oplever. De gennemførte tests undersøgte mulige positive effekter af en justering af skinnehældningen og sporvidden samt smøring af skinnerne. Undersøgelserne er nu afsluttet, og analyserne har vist, at smøring af skinner skal undersøges nærmere, da det muligvis kan have en gavnlig effekt på omfanget af vibrationer nogle steder på Cityringen. De øvrige tiltag viste ingen effekt, og der er således ikke grundlag for at arbejde videre med dem.

”Vores leverandør har i samarbejde med eksterne eksperter gennemført en række grundige test og analyser i sommerens løb. På denne baggrund har vi vurderet, at behandling af skinnerne med et særligt smøremiddel nogle steder på strækningen kan have en positiv effekt på vibrationsniveauet. Det går vi nu i gang med at undersøge nærmere sammen med vores leverandør. De øvrige testede tiltag viste ikke tilstrækkeligt grundlag for videre test – og dermed kan vi konkludere, at en justering af sporvidde eller sporhældning ikke vil have nogen effekt på støjniveauet i lejlighederne”, siger Hanne Tærsbøl Schmidt.

Trods et øget hjulvedligehold og udtagning af tog viser data, at der fortsat er steder på M3, hvor naboer føler sig generet af togdriften. Derfor arbejder Metroselskabet i samarbejde med rådgivere og leverandøren videre for at lokalisere årsagerne i håb om at kunne finde løsninger. Det sker blandt andet med opsætning af mere måleudstyr. Selv om der arbejdes videre med at nedbringe vibrationsniveauet, vil der dog formentlig også i fremtiden være naboer, der oplever, at nogle tog på M3 er hørbare. Ud af ca. 15.000 husstande oven på M3 Cityringens linjeføring har ca. 450 oplevet gener fra metrodriften siden åbningen i 2019.

Fakta om lyd fra M3 Cityringen

•  Der er 15.000 husstande i nærhed til M3 Cityringen.
•  Cirka 450 husstande har siden M3 Cityringens åbning (september 2019) henvendt sig, fordi de er generet af støj fra driften.
•  I alt er der gennemført 127 støjmålinger siden november 2019.
•  Alle målinger - med undtagelse af målinger på 4 adresser - ligger under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
•  Af VVM for Cityringen fremgår at driften af Metroen kan medføre begrænsede overskridelser af Miljøstyrelsen vejledende grænseværdi for strukturlyd (20 db(A)) for ca. 3.300 boliger
•  De to uafhængige kommissioner – Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen – behandler parallelt klager for naboerne.


Yderligere information
Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.