Helhedsplankonkurrence om byudvikling ved København Syd er nu i udbud

30. november 2022

Metroselskabet I/S igangsætter nu planlægningen af et nyt byområde ved den kommende station København Syd (nuværende Ny Ellebjerg). Interesserede tilbudsgivere (teams) opfordres til at søge prækvalifikation til helhedsplankonkurrencen om byudvikling ved København Syd.

Ved København Syd smelter by, byrum og station sammen
I fremtiden bliver den nuværende station Ny Ellebjerg til én af Danmarks største stationer og hovedstadens nye trafikknudepunkt med Metroen, tre S-togslinjer, regional- og fjerntog samt mulighed for internationale tog fra Tyskland og Sverige. Stationen skifter derfor navn til København Syd i 2023.

På det nuværende stationsområde er Metroselskabet i gang med at anlægge en ny metrostation, nye Øresundsperroner og et fælles underjordisk omstigningsområde, der forbinder stationens forskellige spor og selve stationen med lokalområdet via et antal stationspladser.

Metroselskabet har fået til opgave at udvikle arealerne over stationsanlægget. Den fremtidige byudvikling forventes at skulle indeholde erhverv, boliger, butikker og andre bylivsfunktioner, der understøtter et trygt lokalmiljø og et levende byliv de fleste af døgnets timer. Samtidig skal byudviklingen understøtte stationens fremtidige rolle som én af Danmarks største stationer.

Helhedsplankonkurrence med høj grad af bymæssig og teknisk kompleksitet
Som led i byudviklingen ved København Syd skal der gennemføres en konkurrence, hvor tre tilbudsgivere udarbejder hvert deres forslag til en helhedsplan for byudvikling ved stationen. Stationsprojektet er projekteret, og helhedsplankonkurrencen omhandler derfor kun byudvikling i tilknytning til stationen – og ikke selve stationen.

Opgaven er beskrevet i et konkurrenceprogram, der er en del af udbudsmaterialet. Opgaven rummer en høj grad af bymæssig og teknisk kompleksitet, hvorfor de tre tilbudsgivere skal have en række tværfaglige kompetencer i deres team, der matcher kompleksiteten. Disse kompetencer fremgår af udbudsbetingelserne.

Konkurrencen gennemføres som udbud med forhandling, da Metroselskabet I/S har valgt en dialogbaseret udbudsform med tidligt valg af et rådgiverteam. Forslagene vil blive vurderet af et vurderingsudvalg med repræsentanter for Metroselskabet I/S, Transportministeriet og Københavns Kommune bistået af fagdommere samt et rådgivende panel. Emcon A/S og Grandville ApS fungerer som konkurrencerådgivere for Metroselskabet I/S.

Den vindende tilbudsgiver vil skulle varetage opgaven med at udarbejde en endelig helhedsplan, materiale til startredegørelse og lokalplan, inputs til miljøvurdering mv. samt deltagelse i dialog med borgere, lokaludvalg og interessenter mv.

Fakta

  • Al information om konkurrencen, herunder konkurrenceprogrammet, er offentliggjort i EU Tidende på TED-databasen, bekendtgørelse nr. 2022/S 231-664602 og ændring nr. 2200/S 235-677697 , hvor der forefindes link til udbudsmaterialet.
  • Der er frist for at søge prækvalifikation den 30. december 2022 kl. 12.00.
  • Tilbudsfasen starter den 16. januar 2023 med frist for aflevering af endeligt tilbud den 30. maj 2023.

Yderligere information

Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.