Der undersøges p.t. to scenarier for en forlængelse af M4 Nordhavn

Det første scenarie er en gennemførelse af det såkaldte ”Lille Spørgsmålstegn”, som fremgår af en principaftale mellem staten og Københavns kommune fra 2014.

Det andet scenarie er en forlængelse af M4 under havnen til øen Lynetteholmen, der blev præsenteret i en principaftale i 2018.

En eventuel realisering af ”Lille Spørgsmålstegn” vil være afhængig af, hvilken linjeføring, der besluttes at arbejde videre med på baggrund af de undersøgelser, som udføres i forbindelse med metrobetjening af Lynetteholmen.

”Lille Spørgsmålstegn”

I principaftalen mellem staten og Københavns Kommune fra 2014 blev "Lille spørgsmålstegn" godkendt som grundlag for det videre arbejde med metroudbygning i Nordhavn.

I 2016 behandlede Københavns Kommunes Borgerrepræsentation en screeningsanalyse med en anbefaling til den fremtidige udbygning af metronettet i Nordhavn.

Borgerrepræsentationen godkendte i den forbindelse, at der skulle arbejdes videre med linjen kaldet ”Lille Spørgsmålstegn” med i alt 4 ekstra stationer: v/ Levantkaj, v/ Krydstogtkaj, v/ Nordstrand og v/ Fiskerikaj med ibrugtagning af de første to stationer i 2030.

Forlængelse under havnen til Lynetteholmen

I oktober 2018 blev planerne for øen Lynetteholmen i Københavns Havn præsenteret.

Med aftalen er det hensigten, at Lynetteholmen på sigt skal udvikles til en ny, attraktiv bydel. Som led heri er det aftalt, at der skal udarbejdes en forundersøgelse af metrobetjening til området. Forundersøgelsen ventes afsluttet i 2020 og skal bl.a. kortlægge en forlængelse af Nordhavnsmetroen under Kronløbet med stationer på Lynetteholmen og evt. Refshaleøen samt området Kløverparken. Der indgår dog også andre linjeføringer, der ikke er knyttet til M4 Nordhavn.

På baggrund af forundersøgelsen vil der efterfølgende skulle udarbejdes en miljøvurderings-undersøgelse og herefter en anlægslov. I tidsplanen knyttet til principaftalen forventes det, at miljøvurdering og anlægslov udføres i perioden 2021-2023.

Først når anlægsloven ligger klar, vil en reel linjeføring ligge fast, hvorefter selve anlægsfasen (udbud, projektering og anlæg) af metrobetjening af Lynetteholmen kan gå i gang.


Visualisering af principaftale for Lynetteholmen 2018:  By & Havn