DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Privatlivs- og persondatapolitik

Sikkerhed - både den fysiske og den virtuelle - ligger Metroselskabet meget på sinde. Derfor har vi udformet en privatlivspolitik, der har til formål at sikre, at dine personlige oplysninger bliver behandlet forsvarligt og korrekt, hvis du har haft kontakt med selskabet.

SÅDAN BEHANDLER VI PERSONOPLYSNINGER OM DIG

Generel information

Metroselskabet behandler de personoplysninger, du har afgivet til os fortroligt. Vi både ønsker og er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen. Vi benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang, og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse af dine personoplysninger.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, har Metroselskabet vedtaget interne politikker for vores medarbejderes håndtering af personoplysninger. For eksempel er det kun et begrænset antal medarbejdere i Metroselskabet med et sagligt behov, som har adgang til dine personoplysninger. Vi gennemfører tillige regelmæssige interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af disse politikker og foranstaltninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?
Som udgangspunkt behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til os. Det kan være både almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, og følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger. Vi behandler dog kun de personoplysninger om dig, som er nødvendige i forhold til det formål, som de er indsamlet til. Hvis vi indsamler eller modtager personoplysninger om dig fra andre, f.eks. myndigheder, vil du blive orienteret om det.

Hvad er ”behandling” af personoplysninger?
”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver form for håndtering af personoplysninger digitalt såvel som manuelt i papirform. Det kan eksempelvis være indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, søgning, brug, videregivelse, eller sletning af dine personoplysninger.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
Vi benytter kun dine personoplysninger til faglige formål, og kun hvis vi har ret til at behandle dem efter reglerne i databeskyttelsesforordningen. Nedenfor er angivet eksempler på vores behandling af personoplysninger:

  • Hvis du har henvendt dig til os, bruger vi f.eks. dit navn, e-mail adresse og telefonnummer til at kunne besvare din henvendelse.
  • Hvis du bor i nærheden af en metrobyggeplads, bruger vi dit mobilnummer til at varsle dig om støjende aktiviteter mv. på byggepladsen.
  • Hvis du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve fra os, bruger vi din e-mail adresse til at sende nyhedsbreve til dig. Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve.
  • Hvis din private ejendom skal eksproprieres i forbindelse med anlæg af metro, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kontonummer, ejendomsoplysninger.
  • Metroselskabet foretager kontroltællinger ved at der optages videoer på metrostationerne. Videoerne slettes, når tællerapporterne er godkendt.
  • Hvis du søger en stilling hos os, behandler vi personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, CV, eksamensbevis, fødselsdato, referencer.
  • Hvis du henvender dig til vores kundeservice, er det ikke Metroselskabet, men Metro Service A/S, som behandler din henvendelse og dine personoplysninger. Metro Service A/S er en privatejet virksomhed, som står for driften af metroen. Du kan se Metro Service' persondatapolitik her.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke
Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre, hvis du ikke har givet samtykke til det. I nogle tilfælde videregiver vi dog dine personoplysninger til vores leverandører uden dit samtykke, hvis de behandler data på vores vegne (såkaldte databehandlere). Vi indhenter heller ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive personoplysninger om dig, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at os at have oplysningerne til det formål, som oplysninger blev indsamlet til. Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til at opfylde det konkrete formål, bliver de slettet eller anonymiseret. Opbevaringsperioden er fastsat i henhold til gældende lovgivning, offentlige myndigheder samt til sikring af dokumentation.

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger
Hvis du har givet samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det først virkning fra tidspunktet for din tilbagetrækning. Det betyder, at den behandling af dine personoplysninger, som vi allerede har foretaget, før du trak dit samtykke tilbage, stadig er lovlig.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger?
Som registreret har du visse rettigheder, som Metroselskabet som dataansvarlige er forpligtet til at opfylde Du har ret til at få besked fra os, hvis vi behandler dine personoplysninger. Vi skal bl.a. oplyse dig om formålet med behandlingen.

Du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, herunder indholdet af oplysningerne, og hvad vi anvender oplysningerne til.

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til se de personoplysninger, som du selv har givet os. Du har også ret til at bede os som dataansvarlig om at overføre dine personoplysninger direkte til en anden dataansvarlig, f.eks. en anden virksomhed eller myndighed.

I særlige situationer gælder dine rettigheder ikke. Det kan f.eks. skyldes hensyn til den offentlige sikkerhed, hensyn til efterforskning eller tilsyn, eller forretningshemmeligheder og andre hensyn til private interesser.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Metroselskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Metroselskabet
Metrovej 5, 2300 København S

CVR-nr.: 30823699

Telefon: +45 3311 1700
E-mail: m@m.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@m.dk
På telefon: +45 3311 1700
Ved brev: Metroselskabet
Metrovej 5, 2300 København S,
Att. Databeskyttelsesrådgiver

Hvem skal du kontakte, hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger?
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger her:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
www.datatilsynet.dk

Telefon: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Underretning om indsamling af personoplysninger i forbindelse med: