DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS!

Din sikkerhed er vigtig for os. Derfor vil vi gerne informere dig om vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du måtte have givet til os. Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​

Du kan læse vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger her​ LUK

Løn- og arbejdsforhold

Som minimum lokale løn- og arbejdsvilkår

Metroselskabet arbejder aktivt for at opfylde de særlige forpligtelser vedrørende løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, samfundsøkonomi, miljøhensyn, menneskerettigheder mv., som varetagelsen af store offentlige anlægsarbejder indebærer. Selskabet har derfor indarbejdet ILO-konvention nr. 94 i kontrakter med hovedentreprenører. Det betyder, at metrobyggeriet skal ske på løn- og arbejdsvilkår, der mindst svarer til lokale løn- og arbejdsvilkår for arbejde af samme art.

I takt med udviklingen på det europæiske og danske arbejdsmarked har kontraktbestemmelserne for Metroselskabets byggeprojekter undergået en betydelig udvikling. Metroselskabet arbejder systematisk med at opsamle erfaringer så kommende kontrakter kan imødekomme de behov, der løbende opstår. De enkelte kontrakter løber over ganske mange år fra kontraktens indgåelse, og derfor har Metroselskabet flere forskellige ”kontraktparadigmer” i anvendelse samtidigt.

Overholdelsen af ILO-konventionen sikres ved, at entreprenøren og dennes underentreprenører er medlem af en dansk arbejdsgiverorganisation. Dermed er arbejdet omfattet af en overenskomst. Omdrejningspunktet for Metroselskabets arbejde med løn- og arbejdsvilkår er således den danske arbejdsmarkedsmodel. Det betyder, at spørgsmål vedrørende overholdelse af ILO-konventionen kan løses inden for den almindelige danske arbejdsmarkedsmodel, hvor arbejdsmarkedets parter håndterer tvister om løn- og ansættelsesforhold i det arbejdsretlige system (dvs. forligsmægling, faglig voldgift eller arbejdsret).

Understøttelse af den danske arbejdsmarkedsmodel
Metroselskabet har løbende formel og uformel dialog med arbejdsmarkedets parter om løn- og arbejdsvilkår, sikkert arbejdsmiljø og lærlinge på metrobyggeriet.

Denne dialog indebærer blandt andet en Partnerskabsaftale, som Metroselskabet i 2013 indgik med arbejdsmarkedets parter om løn- og arbejdsvilkår for at understøtte den danske arbejdsmarkedsmodel på metrobyggeriet.  I Partnerskabet drøftes aktuelle problemstillinger med henblik på en effektiv løsning af problemer, ligesom der i partnerskabet løbende gøres status på verserende faglige sager. Metroselskabet følger således udviklingen i de sager, der uundgåeligt vil opstå på så stort et byggeri som metroen.

I forlængelse af samarbejdet i Partnerskabet har Metroselskabet i 2014 taget en række initiativer, der skal sikre, at den danske arbejdsmarkedsmodel kan fungere mere effektivt på metrobyggeriet. Initiativerne er taget for at imødegå, at lønmodtagerne kun i lav grad er organiserede, mens det modsatte er tilfældet på arbejdsgiversiden. Initiativerne skal således understøtte muligheden for dialog mellem medarbejdere og fagforeninger.

Konkrete initiativer:

  • Informationstavler om rettigheder og arbejdsforhold på alle byggepladser samt etablering af en telefonisk hotline til fagforeninger og virksomheder.
  • Skurvogne til fagforeningerne på tre udvalgte byggepladser.
  • Et oplysningsmateriale på syv sprog om medarbejdernes rettigheder som følge af overenskomsterne. Se foldere 

Herudover er dokumentationskravet om overholdelse af ILO 94 løbende blevet præciseret i kontrakterne, ligesom sanktioner for entreprenører, der ikke lever op til ILO 94 skærpes. Det er herudover aftalt, at entreprenøren skal reagere resolut på eventuelle overtrædelser af regler vedrørende løn- og arbejdsvilkår, ligesom det er aftalt, at entreprenøren i forbindelse med, at der søges om godkendelse af underentreprenører skal fremsende en beskrivelse af, hvilke tiltag der introduceres hos hovedentreprenør og underentreprenør for at sikre, at medarbejderne har løn- og arbejdsvilkår svarende til ILO 94 – dvs. lokale løn- og arbejdsvilkår. 

Hvis der opstår en faglig sag, kontakter vi den relevante hovedentreprenør med det samme. Hvis det er nødvendigt, tages sagen op til drøftelser blandt parterne i Partnerskabssamarbejdet. 

Undersøgelse af løn- og arbejdsvilkår for underentreprenørers medarbejdere
Som led i Metroselskabets arbejde for at opfylde de særlige forpligtelser vedrørende f.eks. løn- og arbejdsvilkår udfører Metroselskabet løbende kontrol af løn- og arbejdsvilkår. Kontrollerne bliver løbende gennemført, hvor bl.a. lønsedler, kontrakter og tidsregistrering bliver analyseret. Kontrollerne kan både gennemføres internt af Metroselskabet eller af en ekstern revisor. 


Læs om