Overfladevand

Arbejdet med overfladevand har haft fokus på mulige udledningspunkter og mængden af vand, der skal udledes.

I analysen er der peget på en række udledningspunkter, som er væsentligt mindre belastende end de muligheder, der indgår i VVM-redegørelsen. Der kan dog forekomme moderate overskridelser af grænseværdierne i enkelte udledninger.

Hvis det ikke er hensigtsmæssigt at rense vandet, vil det ikke blive ført tilbage. Vandet vil i de tilfælde blive udledt i kloakken.

Ændret anlægsmetode
Arbejdspladsen i Sortedamssøen vil blive inddæmmet af en dæmning og ikke etableret ved brug af spuns, som det oprindeligt var planen. Den nye løsning er skånsom og beskadiger ikke lerlaget i søens bund. Også støjgenerne vil være færre.

Læs om miljøstrategier